SLU-nyhet

Nyheter från NJ:s fakultetsnämndsmöte 8 februari

Publicerad: 15 februari 2023

NJ:s fakultetsnämnd hade möte den 8 februari. Här följer en sammanfattning av de viktigaste besluten som fattades vid mötet.

Rekryteringsärenden

Gästprofessor i miljövetenskap

Fakultetsnämnden har beslutat att föreslå rektor att anställa professor Keith Paustian, Colorado State University, USA, som gästprofessor i ämnet miljövetenskap. Institutionen för ekologi kommer att vara värd för Keith Paustian som även förväntas gästföreläsa för KSLA. Keith Paustian är University Distinguished Professor vid sitt hemuniversitet, innehavaren av Konung Carl XVI Gustafs professur i miljövetenskap 2023-2024, och är även gästforskare inom August T Larssons gästforskarprogram vid SLU för perioden 2021–2023.

Keith Paustian planerar att tillbringa sammanlagt nio månader under 2023 vid SLU inom sin anställning som gästprofessor. Stiftelsen Carl XVI Gustafs 50-årsfond för vetenskap, teknik och miljö bidrar med 965 000 kronor till finansieringen av Keith Paustians vistelse.

Professor i växtfysiologi

Fakultetsnämnden beslutade att under förutsättning av rektors tillstyrkan påbörja rekrytering av professor i växtfysiologi vid institutionen för växtbiologi.

Adjungerad universitetslektor

Fakultetsnämnden har beslutat att tillstyrka att prefekten vid institutionen för ekonomi efter behandling i fakultetens lärarförslagsnämnd kan anställa Gustav Johed som adjungerad universitetslektor vid institutionen.

Utnämning av docent

Fakultetsnämnden har beslutat att utnämna Anna Székely till docent i ämnet biologi inriktning ekologi.

Förlängd satsning på programmet för tvärvetenskap Interdisciplinary Acedemy (IDA)

Fakultetsnämnden har beslutat att förlänga satsningen på programmet för tvärvetenskap Interdisciplinary Academy (IDA) fram till och med 2024. Den förlängda satsningen tilldelas upp till 2 693 000 kr i anslag under perioden 2023-2024. Med beaktande av förslag från programansvarig Marie Stenseke har nämnden uppdragit åt dekanen att fastställa en instruktion för IDA som gäller den förlängda programperioden.

Ämnesområden vid NJ-fakulteten

I enlighet med fakultetens strategi så har fakultetsnämnden påbörjat arbetet med att långsiktigt minska antalet ämnesområden på fakulteten. Ett inriktningsbeslut fattades i december om en målbild om 50 ämnesområden i framtiden jämfört med dagens 55 ämnesområden. Vid sitt möte fattade fakultetsnämnden beslut om att när ämnesansvariga professorer går i pension så kommer tre ämnesområden att avvecklas. Dessa är Statistik särskilt biometri, Mikrobiell metabolism respektive Lövskogsodling särskilt för energiändamål.

Arbetet med att prioritera mellan alla de ämnen som är relevanta för fakulteten är komplext och utgår från en samlad bedömning av många olika kriterier, inte minst behovet för undervisning. Fakultetsnämnden diskuterade rutiner för prioritering av ämnesområden som dekanen kommer att fastställa senare i vår. Ambitionen är att fakultetsnämnden ska göra samlade prioriteringar i god tid innan ämnesansvarig professor förväntas gå i pension i syfte att skapa tydliga planeringsförutsättningar för institutionerna.


Kontaktinformation

Pär Aronsson
Fakultetsdirektör
Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap, SLU
par.aronsson@slu.se, 018-67 25 67