SLU-nyhet

SLU i topp - får över 160 miljoner i forskningsbidrag från Formas

Publicerad: 08 november 2023

När forskningsrådet Formas den 7 november meddelade vilka projekt som får finansiering inom två utlysningar gick över 160 miljoner kronor till forskare vid SLU. Med detta etablerar sig SLU som den största medelsförvaltaren i Formas utlysningar.

De totalt 48 stycken SLU-ledda forskningsprojekten som har fått finansiering från Formas rör två olika utlysningar. SLU är i år den största medelsförvaltaren i Formas öppna utlysning, följt av Stockholms universitet och Lunds universitet på andra respektive tredje plats.

Flera av projekten rör den s.k. öppna utlysningen, vars syfte är att göra det möjligt för forskare att formulera sina egna frågeställningar utifrån identifierade samhällsbehov inom Formas ansvarsområden. Den andra utlysningen, där SLU-forskare också varit mycket framgångsrika i sina ansökningar, är forskningsbidrag till forskare tidigt i karriären.

Projekten handlar om allt från att förändra gener hos potatis så att de inte blir angripna av bladmögel och hur den europeiska ålen påverkas av läkemedel till att undersöka bättre behandlingsmetoder vid allergiska sjukdomar hos hästar.

Nedan följer listor över alla SLU-forskare som beviljades medel i de två utlysningarna, med bidragets projekttitel och storlek.

Öppna utlysningen

Erik Öckinger 

Designade växtsamhällen i städer: Gynnar de pollinerande insekter? 2 999 732 kr.

Francisco Aguilar Cabezas

Har insatser för bevarande av skogar inom ramen för REDD+ lyckats hindra försämringar av skogstillståndet i den argentinska Atlantskogen? 2 998 573 kr.

Helena Nordh

Härifrån till evigheten - En studie om hur evig gravfrid tolkas i praktiken, 3 000 000 kr.

Derek Lundberg                      

Värdet av bakterier som lever naturligt i gran för att bekämpa vedsvampar. 3 000 000 kr

Elke Hartmann                        

Debatten om bett och bettlöst och hur beteendeförändringar hos ryttare kan ge bättre hästvälfärd, 2 999 757 kr.

Jiasui Zhan     

Profilering av den evolutionära anpassningen Zymoseptoria tritici till bekämpningsåtgärder och ökad temperatur, 2 999 823 kr.

Jon Petter Gustafsson            

Bättre riskbedömning av kadmium i jordbruksmark för en uthållig näringsförsörjning, 2 999 306 kr.

Lars Östlund  

Hur löser vi konflikten mellan rennäringen och skogsbruket? - nya vägar med hjälp av samisk traditionell kunskap, historiska landskapsanalyser och anpassad skogsskötsel, 2 998 215 kr.

Johan Höglund                        

Markörer för upptäckt av anthelmintikaresitens - från gårdsnivå till gennivå, 2 999 316 kr.

Richard Johnson                     

Påverkan av vattenkraftsdammar på multi-funktionaliteten och de ekologiska kopplingarna mellan vattendrag och deras strandzoner – Behov av bedömningsverktyg för beslutsfattare, 3 000 000 kr.

Arne Pommerening                

Hur hyggesfritt skogsbruk kan hjälpa till med kolbindning, 2 990 839 kr.

Sara Wernersson                    

Allergisk sjukdom hos häst - Karaktärisering av immunceller för bättre behandlingsmöjligheter, 2 998 803 kr.

Joachim Strengbom                

Betydelsen av trädrelaterade strukturer och trädkontinuitet för biologisk mångfald i boreal skog, 2 999 958 kr.

Markus Schmid                        

Alternativ RNA-skarvning för att förbättra växternas temperaturmotståndskraft, 3 000 000 kr.

Christopher Jones                   

Kalkning av jord som ett sätt att minska utsläppen av lustgas - att reda ut effekten av pH, 2 999 412 kr.

Nam Kieu Phuong                   

Geneditering och cisgenes av resistansgener för att producera bladmögelresistent potatis, 2 991 721 kr.

Geert Conerlis

Vittring av plast och dess effekt på transport inom och från lantbruksjordar, 2 994 828 kr.

Anna Rising    

Biomimetik av naturens högpresterande fiber, 2 996 911 kr.

Bernt Hjertner

Utveckling av biomarkörer för bakteriella infektioner för att minska överanvändning av antibiotika, 2 933 541 kr.

Matthias Peichl                        

Framtidens skogsbruk: Optimera samspelet mellan skogsproduktion, klimat, och biologisk mångfald, 3 000 000 kr.

Åsa Ohlsson   

Epigenetiska modifieringar kopplat till utvecklingen av kardiomyopati, 2 999 601 kr.

Maartje Johanna Klapwijk     

Sambandet mellan torka, trädvitalitet, trädens mykorrhizaassociationer och granbarkborreangrepp, 2 992 125 kr.

Anders Hafrén

Identifiera gener och deras polymorfism för att bekämpa virussjukdomar , 2 983 834 kr.

 

Forskningsbidrag för forskare tidigt i karriären

Maria Vilain Rørvang              

Luktar välfärd - förbättra välfärden och minska stressen hos djur och människor som arbetar tillsammans vid hjälp av lukter, 3 989 600 kr.

Thi Thanh Mai Ha                    

Samodling i kaffeodlingssystem i Vietnam: motiv, hinder och inverkan på jordbrukare, 4 000 000 kr.

Alistair Auffret                         

Områdesskyddets effektivitet vid förändringar i markanvändning och klimat, 4 000 000 kr.

Stefan Hupperts                      

Att identifiera nya källor för kvävefixering i Sveriges boreala skogar, 3 999 959 kr.                    

Aino Hämäläinen                    

Miljöövervakning av lavar med luftburen DNA – effekter av klimatförändring och markanvändning, 3 994 455 kr.

Else Verbeek  

Valfrihet: utnyttjande av naturliga födosöksbeteenden för att främja hälsa och välfärd i kommersiell grisproduktion, 3 994 784 kr.

Carolina Vogs

Datadriven modellering av PFAA i serum som grund för gränsvärdessättning för dricksvatten och livsmedel, 3 997 000 kr.

Lina Berglund-Snodgrass       

NavRISK: Att uppnå hållbarhet genom risktagande. Navigerande mellan risk och stabilitet i urbana experiment i planeringen, 3 982 844 kr.

Stephanie Leder                      

Framtida försörjning i agrara berg: Ungas ambitioner och modernisering av bevattning i Nepal, 4 000 000 kr.

Eli Thoré         

Ett liv i läkemedel: hur påverkas den hotade europeiska ålen av läkemedel i miljön, 3 999 828 kr.

Minh-Xuan Truong                 

När älgar korsar skärmen: Undersökning av relationen mellan människa och natur vid utformning och användning av teknikförmedlade naturprodukter, 3 996 642 kr.

Alin Kadfak     

Vem fångade min fisk?: En undersökning av potentialen hos spårbarhetssystem att stoppa kränkningar av arbetares rättigheter inom fiskeindustrin, 4 000 000 kr.

Adrian Dauphinee                  

AutoMods: Förbättra växternas kondition och hälsa med hjälp av kemisk genetik, 4 000 000 kr.

Benjamin Schmuck                 

Tillverkning av ett biomimetiskt spindelsilkesgarn – en biobaserad och återvinningsbar superfiber, 3 997 998 kr.

Peter Halvarsson                    

Nematodinfektioner hos vilda och tama idisslare: Undersökning av deras samspel med nätverksanalys, 4 000 000 kr.

Simon Belle    

Att reda ut hur rumsliga och tidsmässiga skalor kombineras för att konditionera sjöns motståndskraft mot boreala skogsbränder, 3 998 000 kr.

Kateryna Davydenko              

Möt mig halvvägs: bevarande av skogens biologiska mångfald inför invasioner av främmande skadegörare, 3 995 065 kr.

Blaz Klobucar 

Historiska förändringar i urban trädtäckning och dess potentiella implikationer för hållbar stadsplanering, 4 000 000 kr.

Tino Colombi 

Effekter av mykorrhiza på samlokalisering av rötter och växttillgängliga resurser i heterogena markmiljöer, 3 999 723 kr.

Jake Martin    

Antibiotiska floder: antibiotikaexponeringens inverkan på fiskens tarmmikrobiom och konsekvenserna för hälsa, beteende, och kognition, 3 994 252 kr.

Khrystyna Kurta                       

Förbättrad reproduktion hos röding med nya sekvenseringstekniker, 3 999 996 kr.

Christopher Griffiths              

Äldre är alltid bättre – gör åldersstrukturen till en samlingspunkt för hållbar fiskeriförvaltning, 2 997 000 kr.

Fernando Puente-Sánchez    

Övervakning av mikroorganismer som metod för riskbedömning i återcirkulerande akvakultursystem, 3 999 028 kr

Uzair Akbar Khan                    

Inverkan av vintervärmeböljor på gruvpåverkad miljö: Mobilisering och omfördelning av miljöföroreningar vid ett förändrat klimat, 3 999 435 kr.

Hedvig Nenzen                        

BIOINT - Analysera medborgarobservationer för att identifiera artinteraktioner och bevara biologisk mångfald, 3 923 850 kr.


Kontaktinformation

Erika Troeng, presschef
Kommunikationsavdelningen, SLU
erika.troeng@slu.se, 018-67 26 08, 073-807 88 90