SLU-nyhet

Nyheter från NJ:s fakultetsnämndsmöte 8 juni

Publicerad: 17 juni 2022

NJ:s fakultetsnämnd hade möte den 8 juni. Här följer information om vad som beslutades:

Nyrekryteringar

 • Magnus Karlsson, professor i växtpatologi, institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi
 • Irena Creed, gästprofessor i miljöanalys, institutionen för vatten och miljö
 • Klara Fischer, universitetslektor i miljökommunikation, institutionen för stad och land
 • Befordran biträdande universitetslektor till universitetslektor: Mohammad Bahram, Alistar Auffret, samt Salim Bourras.

Wallenberg Academicy Fellow – biträdande universitetslektorer

Simon Stael och Derek Lundberg har i hård konkurrens beviljats medel i fem år av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse (KAW) och ställning som Wallenberg Academy Fellow (WAF).

Fakultetsnämnden har beslutat att tillstyrka att Simon Stael och Derek Lundberg anställs som biträdande universitetslektorer i växtbiokemi respektive växtbiologi samt att anställningarna finansieras i enlighet med rektors anvisningar. Fakultetsnämnden har också beslutat att efter en befordran till universitetslektor ska institutionerna tilldelas ett anslag som motsvarar det till andra befordrade universitetslektorer, men med eventuellt avdrag för annan, central finansiering som kopplar till bidraget från KAW.

Uppdrag om modellering samt befordran av två forskare till universitetslektorer

Fakultetsnämnden har beslutat att institutionen för ekologi samt institutionen för vatten och miljö tilldelas ett tidsbegränsat uppdrag att stötta SLU-forskare med modelleringskompetens för att efter en utvärdering eventuellt kunna omvandla dessa till permanenta uppdrag inriktade på modellering.

Fakultetsnämndens beslut bedöms medföra en ökad tydlighet vad gäller uppdraget som resurs som de två modellerarna har förväntats utgöra på SLU. Beslutet innebär också goda möjligheter för de två aktuella forskarna att erhålla anställning som universitetslektorer med därtill hörande basfinansiering.

Tillförordnad ämnesansvarig för ämnesområdet genetik

Fakultetsnämnden har beslutat att utse universitetslektor Adrien Sicard, institutionen för växtbiologi, till tillförordnad ämnesansvarig för ämnesområdet genetik från den 1 juli 2022 tillsvidare, dock längst till och med den 30 juni 2023.

Adrian Sicard har varit ansvarig för ämnesområdet genetik vid institutionen för växtbiologi sedan oktober 2020. Det förordnandet löper ut den 30 juni 2022.

Ledamöter i NJ-fakultetens lärarförslagsnämnd 2022-2025

Fakultetsnämnden har beslutat att till ordinarie ledamöter i NJ-fakultetens lärarförslagsnämnd under perioden 1 juli 2022 tillsvidare dock längst till och med 30 juni 2025 utse:

 • Torleif Härd (ordförande)
 • Seema Arora Jonsson, institutionen för stad och land
 • Sara Hallin, institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi
 • Rob Hart, institutionen för ekonomi
 • den femte ledamoten utses av Sluss för en mandatperiod på ett år

Gruppsuppleanter:

 • Anna Gårdmark, institutionen för akvatiska resurser
 • Björn Lindahl, institutionen för mark och miljö
 • Tomas Pärt, institutionen för ekologi
 • Ytterligare en gruppsuppleant kommer att utses vid kommande fakultetsnämndsmöte
 • personlig suppleant som utses av Sluss

NJ-fakultetens bemanning av nämnder, utskott, kommittéer och råd

Nulägesanalyser för program utvärderade 2022

Enligt planen för kvalitetsgranskning av SLU:s utbildning på grundnivå och avancerad nivå har nulägesanalyserna för Soil, Water and Environment samt Rural Development and Natural Resource Management diskuterats och fastställts i PN-NJ den 1 juni. Enligt fakultetens interna process för kvalitetssäkringsarbetet presenterades nulägesanalyserna för fakultetsnämnden som fått möjlighet att yttra sig.

Fakultetsnämnden beslutade att tillstyrka programnämndens bedömning av nulägesanalyser för Soil, Water and Environment samt Rural Development and Natural Resource Management.

Nulägesanalyserna har därefter lämnats till Utbildningsnämnden.


Kontaktinformation

Pär Aronsson
Fakultetsdirektör
Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap, SLU
par.aronsson@slu.se, 018-67 25 67