SLU-nyhet

Rötrester från biogas: näringsmässigt likvärdiga med konstgödsel

Publicerad: 25 maj 2022
Pak choi.

I dag pågår många försök med att minska samhällets beroende av konstgödsel. Forskning från SLU visar att rötrester från biogastillverkning kan ge samma tillväxt och skörd som användningen av mineralnäringslösning. Resultaten kan leda till ett mer hållbart kretslopp där växtnäringen återvinns på ett bättre sätt än i dag.

I sitt examensarbete har Kristina Weimer, tidigare student vid SLU, jämfört konstgödsel och rötgasrester med samma näringsinnehåll. Resultatet visar att de är likvärdiga vilket öppnar möjligheten att ersätta delar av konstgödselanvändningen med rötrester från biogastillverkning.  
 
– Forskningen visar att de två gav likvärdig växtkraft till odlingen och även en likvärdig skörd. Detta kan ta oss ett steg närmare ett mer hållbart kretslopp och minska beroendet av konstgödsel, säger Håkan Asp, forskare och lektor vid institutionen för biosystem och teknologi, SLU. 
 
Rötrester efter biogastillverkning används i dag som gödsel på åkermark. Det höga näringsinnehållet i rötresterna gör dem även intressanta att använda inom hydroponisk odling och växthusodling. Men hittills har det varit okänt om rötresternas näringsinnehåll går att likställa med mineralnäringslösning, eller konstgödsel.  
 
I examensarbetet jämfördes rötrester med mineralnäringslösning på två sätt. Dels tillverkades en mineralnäring med samma växtnäringskoncentrationer som den organiska lösningen för jämförelse. Dels analyserades en mineralnäringslösning som går att köpa i handeln och sedan tillverkade en organisk lösning med motsvarande innehåll.  
 
Oavsett metod så gav den organiska lösningen från rötresterna samma tillväxt och skörd vid odling. Försöken gjordes med hjälp av kålsorten Pak choi.
 
– Resultaten var så intressanta och examensarbetet så väl genomfört att vi även valde att skriva en forskningsartikel som nu publicerats i en välrenommerad tidskrift. Det visar vilket intresse som finns kring nya metoder att ersätta konstgödsel med organisk näring, säger Håkan Asp.  
 
Förutom att använda flytande rötrester finns även försök med att odla i fasta rötrester. Här finns en potential att minska eller helt utesluta torv från trädgårdsodling.  
 
Biogasresterna hämtades från det kommunala energibolaget C4 Energi biogasanläggning i Karpalund. Finansieringen till examensprojektet och den vetenskapliga artikeln kommer från Formas, Stiftelsen Lantbruksforskning samt SLU Partnerskap Alnarp.  
 
Av Magnus Trogen Pahlén     

Fakta:

Liquid Anaerobic Digestate as Sole Nutrient Source in Soilless Horticulture—Or Spiked With Mineral Nutrients for Improved Plant Growth 
Kristina Weimers, Karl-Johan Bergstrand, Malin Hultberg och Håkan Asp. 
Front. Plant Sci., 23 March 2022
 
Artikeln är en vidarebearbetning av resultat som uppnåtts i Kristina Weimers examensarbete: Växtnäringsdynamik i en pak choi-kultur gödslad med biogasrötrester (Nutrient dynamics in pak choi cultivation fertilized with biogas digestate – effects of non-nutrient digestate elements and amendment with mineral nutrients.)