SLU-nyhet

40 procent av ungskogen i norra Sverige är skadad

Publicerad: 20 december 2022
Svåra älgskador i tallungsskog

På uppdrag av Skogsstyrelsen har SLU inom ramen för NRS (Nationell riktad skogsskadeövervakning) inventerat ungskogar i norra Sverige. Resultaten visar att nästan 40 procent av ungskogen i Sveriges fyra nordligaste län har drabbats av skador, en del har drabbats av flera samtidigt, så kallad multiskadad skog. Skadorna orsakas av bete av älgar och annat vilt samt angrepp av skadesvampar. Skadorna orsakar stora förluster för skogsägarna och samhället.

Skador i ungskog orsakade av svampar, som till exempel törskate, gremmeniella och snöskytte är tillsammans med skador från bete av älgar och annat vilt ett stort problem för många skogsägare i norra Sverige. Skadorna påverkar trädens vitalitet, tillväxt och överlevnad. Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, har på uppdrag av Skogsstyrelsen, gjort en inventering för att få en bild av skadornas omfattning och utbredning.

Skillnad mellan länen

Ungskogsarealen som har inventerats uppskattas till 1,4 miljoner hektar. Inventeringen visar att det finns skillnader mellan de olika länen. Jämtland har flest skadade träd i kategorin ”betydande skador”, 34 procent, Västernorrland 31 procent, Väster- och Norrbotten har minst, 22 respektive 25 procent.


Tallen är mest utsatt – viltskadorna dominerar

Tallen är det trädslag som drabbats hårdast. Inventeringen visade att 48 procent av tallstammarna har minst en skada. Av dessa har 28 procent en betydande skada.
Viltskador, där älg och andra hjortdjur betat på tallen, dominerar bland orsaker till skador men angrepp av svamp är också bekymmersamt. I Norrbottens kustland verkar angreppen öka av skadesvampen törskate.


Kontaktinformation