SLU-nyhet

Rekordår för anslag till forskning om lövskog och alternativ skogsskötsel

Publicerad: 25 november 2022

Klimatförändringar, miljömässiga faktorer och olika mål ökar kraven på landets skogar. Nu har flera av institutionens forskare fått en rekordsumma av forskningsfinansiering för att undersöka hur nya former av planering och brukande kan bidra till mer motståndskraftiga och klimatanpassade skogar.

De nära 37 miljoner kronor som FORMAS, det statliga forskningsrådet för hållbar utveckling, har beviljat till forskarna vid Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap, SLU, är den största summan någonsin av anslag som samtidigt har delats ut till institutionen och en unikt stor satsning i södra Sverige på forskning om lövträd och alternativ skogsskötsel. Projekten har ofta en tvärvetenskaplig ansats och kommer gynnas av bidrag från discipliner inom både natur- och samhällsvetenskapen.

– Det är väldigt roligt att vi har fått medel för att forska på diversifierade skötselmetoder och lövträd och även på ett nytt område för institutionen – våtmark i skog. Det är väldigt aktuellt och vi kommer att bidra med mer kunskap som behövs, säger Giulia Attocchi, ställföreträdande prefekt vid Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap.

Michelle Cleary kommer leda ett projekt som ska ta fram vetenskapligt prövade rekommendationer för odling av björk i stor skala i Sverige. Magnus Löf har tilldelats medel för att ta fram ny kunskap om beståndsanläggning och skötsel av hyggesfritt skogsbruk med ädellövsträd i södra Sverige. Syftet med Vilis Brukas projekt är att genom förbättrad rådgivning och skoglig planering främja ett varierat familjeskogskogsbruk som bättre motsvarar skogsägares behov och är i linje med olika samhälleliga mål för skogen.

Lisa Petersson kommer i sitt projekt undersöka hur man kan integrera biologisk mångfald som ett mål för återvätning av torrlagda torvmarker och ta fram kunskap om sumpskogens funktion som klimatförbättrare och ekosystem. I Henrik Böhlenius forskningsprojekt kommer man identifiera betestoleranta genotyper av snabbväxande lövträd som asp och björk, vilket ska kunna bidra till att möta framtidens krav på uthållig biomassaproduktion och till att minska de stora förlusterna orsakade av betesskador i skogen varje år.

Beviljade forskningsanslag

FORMAS-utlysningen ”Nya former av skogsskötsel för flera samhällsmål”

Forskningsprojekt: Diversifiering av svensk skog för att säkerställa dess resiliens och multifunktionalitet

Michelle Cleary
Beviljat anslag: 10 000 000 kronor

Forskningsprojekt: BROADEN-projektet: Utveckling av nya metoder för ett mer diversifierat och lövträdsdominerat kontinuitetsskogsbruk

Magnus Löf
Beviljat anslag: 10 000 000 kronor

Forskningsprojekt: Samskapande av rådgivningstjänster och planering för mer diversifierad skogsskötsel i svenska familjeskogsbruket, Co-Creator

Vilis Brukas
Beviljat anslag: 10 000 000 kronor

FORMAS årliga öppna utlysning 2022 - Forskningsprojekt för forskare tidigt i karriären

Forskningsprojekt: Sumpskogens återkomst – gynnande av biologisk mångfald i samband med restaurering av kolsänkor

Lisa Petersson
Beviljat anslag: 3 875 000 kronor

FORMAS årliga öppna utlysning 2022 – Forskningsprojekt

Forskningsprojekt: Betningstoleranta träd

Henrik Böhlenius
Beviljat anslag: 2 995 000 kronor


Kontaktinformation