SLU-nyhet

Två Wallenbergprofessorer till SLU 2021

Publicerad: 02 juli 2021

Kungl. Skogs och Lantbruksakademien har utnämnt två mycket välmeriterade gästprofessorer inom programmet för KSLA-Wallenbergprofessurer. Professor Irena Creed från University of Saskatchewan kommer att arbeta vid SLU:s institution för vatten och miljö, medan professor Andrea Doeschl-Wilson från University of Edinburgh kommer att ha sin svenska placering vid SLU:s institution för husdjursgenetik.

Wallenbergprofessurerna är ettåriga, och avsedda att knyta framstående utländska forskare, som kan bidra till förnyelse av svensk vetenskap inom den gröna sektorn, till svenska lärosäten. De ska tillföra nya aspekter till redan starka forskningsmiljöer eller fungera som en vitamininjektion för att bygga upp nya strategiska miljöer.

Professor Irena Creeds planerade forskning i Sverige handlar om våtmarker som en naturbaserad modell för att stödja och utveckla grön skogs- och jordbruksekonomi i Sverige.

Våtmarker bidrar med ett brett spektrum av naturbaserade värden – biologisk mångfald, vatten-rening, begränsning av översvämning och/eller torka och kolinlagring. Professor Creed kommer framför allt att fokusera på en aspekt, koldioxidbalans och våtmarkers växthusgaseffekter, med anledning av den senaste internationella och nationella politiska utvecklingen inom detta område. En nyckelkomponent kommer att vara att minska växthusgaserna genom naturbaserade lösningar – våtmarker i synnerhet kan bidra till att nå miljömålen i Agenda 2030, samtidigt som de stöder den gröna sektorn.

Irena Creed utsågs 2019 till agronomie hedersdoktor vid SLU:s fakultet för naturresurser och jordbruksvetenskap.

Professor Andrea Doeschl-Wilson kommer att ge SLU möjligheten att etablera det nya vetenskapliga området kvantitativ genetisk epidemiologi, att sammanföra genetik och epidemiologi för att minska spridningen av infektionssjukdomar.

Smittsamma sjukdomar är ett allvarligt hot mot ”One Health” (det tvärvetenskapliga sättet att se på hälsobegreppet) och hållbar livsmedelsproduktion. Epidemiologiska eller kvantitativa genetiska metoder för smittreducering är inte så effektiva som man kunde önska eftersom de inte tar hänsyn till individuella variationer som kan påverka spridningen av smittsamma sjukdomar.

Professor Doeschl-Wilson kommer också att bidra till utbildningen av unga forskare vid SLU och ett långvarigt nätverk för doktorander och handledare kommer att byggas upp mellan SLU och University of Edinburgh.

Denna text bygger på ett pressmeddelande från Kungl. Skogs och Lantbruksakademien (2021-07-02)

 


Kontaktinformation