SLU-nyhet

Medel att söka för samarbete inom landsbygds- och regionalforskning

Publicerad: 07 oktober 2021

Forskare inom landsbygds- eller regionalforskning kan nu söka medel för att stärka samarbetet och nätverkande inom fältet. Denna gång erbjuds även möjlighet att söka stöd för samverkan med det omgivande samhället. Syftet med utlysningen är att stödja nätverkande inom landsbygds- och regionalforskning och öka denna forsknings synlighet och relevans i samhället.

Utlysningen sker inom ramen för ett regeringsuppdrag som SLU har tilldelats och som gäller forskning om svenska förhållanden, Uppdrag landsbygd.

Medel kan sökas för tre slags initiativ:

 1. Forskarnätverk/forskarkonferens (upp till 120 000 kr / 200 000 kr)
 2. Förstudier (upp till 120 000kr)
 3. Samverkan med kommun, region, myndighet eller intresseorganisation (upp till 120 000kr).

Sista ansökningsdag är den 1 november 2021.

Vem kan söka?

Forskare verksamma vid svenskt lärosäte eller forskningsorganisation kan söka.

För delutlysning 1 gäller att ansökan måste gälla minst 3 olika forskare från minst 3 olika lärosäten eller forskningsorganisationer.

För delutlysning 2 och 3 gäller att en enskild forskare eller en forskargrupp vid ett enskilt lärosäte kan ansöka om medlen. Gällande förstudier kan även medarbetare som inte innehar en doktorsexamen eller är anställd som doktorand (exempelvis forskningsassistent) delta i arbetet.

Ansökan kan skrivas på svenska eller engelska.

Vad ska medel användas till?

För forskarnätverk/forskarkonferens kan medel t.ex. användas till att 

 • inleda nya samarbeten eller förstärka etablerade forskargrupper,
 • arrangera fysiska forskarträffar/konferenser eller gemensamma populärvetenskapliga aktiviteter,
 • förbereda ansökningar för anslag från forskningsfinansiärer (VR, FORMAS, RJ, VINNOVA och andra forskningsstiftelser),
 • starta upp av en svensk sektion av ett existerande internationellt nätverk (Regional Studies Associations, European Society for Rural Sociology m.)

För forskarkonferenser som samlar minst tio forskare inom fältet, svenskt eller internationellt, men med fokus på landsbygds- och regional utveckling i Sverige är maximalt sökbart belopp utökat till 200 000 kr.

För forskningsteman där så bedöms relevant uppmuntras samverkan som skär tvärs över olika vetenskapsområden, dvs. ansökningar från initiativ som i samma nätverk inkluderar exempelvis samhällsvetenskap och naturvetenskap eller humaniora och teknik.

För förstudier kan medel användas till att

 • genomföra explorativa empiriska förstudier som syftar till att generera underlag för forskningsansökningar inom landsbygds- och regionalforskning,
 • förbereda ansökningar för anslag från forskningsfinansiärer (VR, FORMAS, RJ, VINNOVA och andra forskningsstiftelser).

För samverkansprojekt kan medel användas till att

 • under en tid aktivt följa arbetet i en kommun, region, myndighet eller intresseorganisation för att identifiera aktuella samhällsutmaningar och nya forskningsfrågor inom fältet. Samverkan kan organiseras som en ”tag-along”-aktivitet där forskarna följer det ordinarie arbetet eller utformas som ett samverkansprojekt mellan forskargruppen och den samverkande organisationen. Samverkan kan med fördel ske inom projekt där forskarnas befintliga kunskap kommer till nyttja för samverkande organisationer.
 • förbereda ansökningar för anslag från forskningsfinansiärer (VR, FORMAS, RJ, VINNOVA och andra forskningsstiftelser)

Tematisk inriktning

Ansökningar kan till exempel adressera en eller flera av följande teman:

 • Klimatomställning ur landsbygdsperspektiv;
 • Samhälleliga perspektiv på klimatomställning inom skogs- och jordbruk, exempelvis ur intersektionellt perspektiv eller genusperspektiv.
 • Landsbygdens potential inom en cirkulär och biobaserad ekonomi (inkl skog och lantbruk);

 • Flernivåstyret ur ett landsbygds- eller regionalpolitiskt perspektiv;
 • Sociala innovationer och civilsamhällets roll inom den nya landsbygdsstyrningen;
 • Att hantera en krympande befolkning;
 • Särskilda utmaningar och möjligheter för små kommuner;
 • Landsbygdernas fysiska samhällsplanering eller regional fysisk planering;

 • Lokal ekonomi;
 • Ruralt entreprenörskap;
 • Näringslivets utveckling på landsbygder;
 • Landsbygdernas arbetsmarknad och kompetensförsörjning;
 • Innovativa lösningar för ökad tillgänglighet av tjänster för individer och företag på; landsbygden (inkl. digitalisering);

 • Genusaspekter i landsbygds- och regionalforskning;
 • Migration till och från landsbygder;
 • Ungdomars och/eller äldres livssituation i Sveriges landsbygder;
 • Nationella minoriteteter livssituation i Sveriges landsbygder;
 • Integration ur landsbygdsperspektiv;

 • Livsmedelsstrategier och lokal utveckling;
 • Hållbara livsmedelssystem;
 • Service och/eller infrastruktur på landsbygden;
 • Infrastruktur ur regionalpolitiska perspektiv;
 • Bostadsförsörjning och bostadsbyggande ur landsbygds- och/eller regionalpolitiska perspektiv;
 • Relationer mellan stad och land från ett landsbygdsperspektiv;
 • Landsbygders utveckling i relation till samhällets

Vad ska ansökan innehålla?

 • En beskrivning av gruppens tänkta bidrag till ökade kunskaper om landsbygds- och regionalforskning
 • En tydlig beskrivning av vad aktiviteten avser
 • En kortfattad motivering av behovet för en sådan insats
 • En kort redogörelse av planerade aktiviteter (var, när) och vilka som den vänder sig till
 • En kortfattad budgetmotivering
 • Samtliga sökandens CV (internetlänkar är ok)

Ansökan ska vara max 2 sidor (utöver CV:erna).

Bedömningskriterier

Inkomna ansökningar bedöms utifrån i vilken utsträckning de:

 • kopplas till frågor som berör Sveriges landsbygd och regioner,
 • bidrar till förstärkning av mångvetenskaplig forskning om svenska landsbygder,
 • bidrar till nya samarbetet inom fältet,
 • bidrar till att synliggöra svensk landsbygds-och regionalforskning,
 • inkluderar unga forskare

Ansökningar från forskargrupperingar som inte tidigare beviljats medel inom ramen för detta regeringsuppdrag kommer att prioriteras. Att som enskild forskare ha deltagit i nätverksinitiativ som tidigare fått stöd utgör dock inget hinder för att söka medel i denna utlysning. Vid bedömning av ansökningar om förstudier och samverkansprojekt kommer forskare i början av sin forskarkarriär att prioriteras.

Återrapporteringskrav

Instruktioner för återrapportering meddelas de som beviljas medel. Samtliga projektet ska slutredovisas med en kortfattad text som beskriver den genomförda insatsen och dess resultat. Dessa texter kommer att publiceras elektroniskt på Uppdrag landsbygds hemsida eller blogg.

Ansökan skickas till uppdraglandsbygd@slu.se med rubrik ”Ansökan om medel till forskarnätverk/konferens, ”Ansökan om medel till förstudier” eller ”Ansökan om medel till samverkan”.

 • Sista ansökningsdag: 1 november 2021
 • Beslut fattas: november 2021
 • Projekttid: Som längst till 31 december 2022

Har du frågor om denna utlysning är du välkommen att kontakta oss via a e-post till uppdraglandsbygd@slu.se eller telefon (Patrik Cras: 018-67 16 52, 0708-12 39 05).

Du kan följa uppdraget på Twitter (@SLU_UppdragLand) och på vår blogg Kunskaper för landsbygder


Kontaktinformation