SLU-nyhet

Brand på hyggen påverkar pollinerande insekter

Publicerad: 22 april 2020
Antalet fjärilar är mindre på brända än obrända hyggen. Skogsnätfjäril. Foto: Petter Andersson, Calluna AB

Naturvårdsbränning av hyggen syftar till att gynna biologisk mångfald, men hur påverkar brand på hyggen pollinerande insekter? Detta och mer kan du läsa om i nyutkomna nummer av Fakta Skog från SLU.

Följande nya titlar av SLU:s publikation Fakta Skog har givits ut nyligen och finns nu tillgängliga på webben:

Åretruntbete med gotlandsruss – gynnar biologisk mångfald och bevarar ängs- och hagmarker

Stora växtätare spelar en nyckelroll som "landskapsingenjörer" i de terrestra ekosystemen. De påverkar växtlighetens struktur och artsammansättning, samt näringsflöde och klimat. Många stora växtätare har utrotats av människan. De har i någon mån ersatts av oss vårt brukande av jorden och vår djurhållning. Idag överges gradvis traditionell djurhållning och småskaligt brukande, vilket hotar våra artrika ängs- och hagmarker och ökar behovet av nya bevarandestrategier.

Skyddade områden och risk för angrepp av granbarkborre

Angrepp av granbarkborre i skyddade områden påverkar inte granbarkborreutbrott i stort eftersom arealen skyddad granskog är mycket mindre jämfört med arealen brukad granskog. De allra flesta granbarkborrarna finns alltså i den brukade skogen. Skogsägare kan drabbas av ökade skador om de har granskog i direkt anslutning till områden med stora angrepp av granbarkborre. Risken för spridning av angrepp avtar snabbt med ökande avstånd från en sådan lokal population.

Brand på hyggen påverkar pollinerande insekter

Naturvårdsbränning av hyggen syftar till att gynna biologisk mångfald, men hur påverkar brand på hyggen pollinerande insekter? Det var färre fjärilar men ungefär lika många gaddsteklar och blomflugor på brända som på obrända hyggen i och omkring det stora brandområdet i Västmanland. Brända hyggen hade färre blommor, men mer bosubstrat för steklar och flugor i form av död ved. Sammansättningen av arter skiljde sig mellan brända och obrända hyggen för gaddsteklar och blomflugor, vilket kan innebära att en blandning av dessa i stora skogslandskap totalt sett skulle kunna gynna dessa grupper.

Fakta Skog presenterar rön från SLU:s forskning och fortlöpande miljöanalys.


Kontaktinformation