SLU-nyhet

Friska växter - en nödvändighet för mänskligheten

Publicerad: 12 februari 2020
Afrikansk gröda

Friska växter och växtmiljöer är en absolut nödvändighet för mänskligheten, vilket speglas i de flesta av de 17 globala målen för hållbar utveckling. Det säger författare från SLU, Jordbruksverket och Skogsstyrelsen i en artkel på Svenska FAO-kommitténs webbplats idag.

En växande global befolkning behöver tillgång till mat och många länder, inklusive Sverige, eftersträvar en ökad livsmedelsproduktion. Enligt FAO kommer vi globalt att behöva öka produktionen med 60% till år 2050. Stort hopp sätts också till skogen som kolsänka och som producent av växtmaterial som kan ersätta fossil energi.

Idag minskas skördarna global med 40% av skadegörare (som svampar, insekter, ogräs och nematoder), vilket motsvarar mer än 2000 miljarder kronor årligen. Det är dessutom ett hot mot den biologiska mångfalden.

Klimatförändringarna ökar också risken för angrepp. I Sverige har vi varit förskonade från många globalt viktiga angripare tack vare våra kalla vintrar. När dessa blir mildare kan fler skadliga arter överleva från år till år.


För att öka den globala medvetenheten om betydelsen av friska växter har FN utsett år 2020 till det internationella året för växtskydd.


För att ha en chans att uppnå de globala målen för hållbar utveckling behöver vi:

  • förhindra att skadegörare introduceras till nya platser, genom ett medvetet ansvarstagande, fördjupade kunskaper om skadegörares spridningsvägar och ekologi och, inte minst, stöd av relevant och uppdaterad lagstiftning
  • resurser för att tidigt identifiera de som ändå introduceras, med hjälp av integrerade prognosverktyg och övervakningsmetoder. Tidig upptäckt är betydligt mer kostnadseffektivt än att hantera omfattande angrepp
  • minska de skador de orsakar genom att utveckla nya ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbara odlingssystem med miljövänliga bekämpningsmetoder och sjukdomsresistenta grödor

Under växtskyddsåret 2020 sätter vi tillsammans fokus på det livsavgörande behovet av friska växter.

 

Läs hela artikeln hos Svenska FAO-kommittén

Fakta:

För mer information se FAO.


Kontaktinformation

SLU Global stödjer SLU:s arbete för global utveckling för att bidra till Agenda 2030.

SLU Global
Ledningskansliet

Agricultural Sciences for Global Development
PO Box 7005, SE-750 07 Uppsala
Besöksadress: Almas Allé 7
www.slu.se/slu-global 
global@slu.se