SLU-nyhet

Ny rapport jämför provtagningsmetoder för bekämpningsmedel

Publicerad: 17 november 2020
Vege å i september - foto Magnus Larsson

I en ny rapport från SLU Centrum för kemiska bekämpningsmedel i miljön (CKB) jämförs tre olika metoder för provtagning av bekämpningsmedel i ytvatten. Resultaten visar på betydande fördelar av att använda tidsintegrerad provtagning istället för momentan provtagning. I rapporten ges också vägledning kring vad man bör tänka på då man utformar provtagningsprojekt och tolkar resultaten från olika undersökningar av bekämpningsmedel i ytvatten.

I rapporten jämförs provtagningsmetoderna manuell momentan provtagning med två tidsintegrerade metoder, passiva provtagare av typen POCIS-HLB och en ny aktiv provtagare utvecklad inom CKB kallad TIMFIE.

Antalet detekterade substanser var genomgående högre med båda dom tidsintegrerade metoderna jämfört med momentanproverna. Vad gäller uppmätta halter av bekämpningsmedlen så var de generellt högre med båda de tidsintegrerade metoderna, men det varierade mycket per substans vilken metod som påvisade högst halter. 

Osäkerheter kring passiv provtagning

Halter för de passiva provtagarna beräknas utifrån hur stor mängd av en substans som har tagits upp av provtagaren under provtagningstiden och upptagningshastigheter för varje substans som har bestämts utifrån laboratorieexperiment. Flera studier har dock visat att upptagningshastigheter kan variera relativt mycket under fältförhållanden. De erhållna halterna bygger på en rad antaganden och anses därför ofta vara mer osäkra än för vanliga vattenprover (så kallat semi-kvantitativa). En annan aspekt att ha i åtanke vid användande av passiva provtagare är att de bara tar upp den andel av en substans som är löst i vattnet och inte den del som kan vara fäst på partiklar.

TIMFIE en ny metod

TIMFIE är en ny tidsintegrerad aktiv (pumpad) provtagningsmetod utan behov av el eller batteri, som har utvecklats inom CKB under de senaste åren. Med TIMFIE är det möjligt att bestämma kvantitativa halter av substanser eftersom det vatten som provtagits samlas i provtagaren och kan mätas. Målet med TIMFIE-metoden är att ha en multimetod som täcker in så många som möjligt av relevanta bekämpningsmedel i vatten och i dagsläget kan ett 90-tal substanser analyseras med metoden med god kvalitet. 

Vägledning kring enstaka momentanprover

Det finns många fördelar med tidsintegrerad provtagning men momentanprovtagning används ändå i många studier på grund av enkelheten med provtagning och analys. I rapporten undersöks hur resultaten från momentanprovtagning av bekämpningsmedel kan variera beroende på när på året man tar proverna, hur många prov som tas och med vilka tidsintervall.

Ladda ner rapporten

CKB:s hemsida


Kontaktinformation

Gustaf Boström, biträdande föreståndare
SLU Centrum för kemiska bekämpningsmedel i miljön (CKB)
gustaf.bostrom@slu.se, 018-67 30 53

Sidansvarig: gustaf.bostrom@slu.se