SLU-nyhet

Medel att söka för samarbete inom landsbygds- och regionalforskning

Publicerad: 22 januari 2020

Forskare inom landsbygds- eller regionalforskning kan nu söka medel för att stärka samarbetet med varandra. Syftet med utlysningen är att stödja nätverkande inom landsbygds- och regionalforskning samt att öka forskningens synlighet och relevans i samhället. Satsningen kommer från ett regeringsuppdrag som SLU tilldelats i statsbudgeten och gäller forskning om svenska förhållanden.

Medel kan sökas för två slags initiativ: Forskarnätverk (upp till 120 000 kr) och forskarkonferenser (upp till 200 000 kr).

Sista ansökningsdag är den 14 februari 2020.

Vem kan söka?

Ansökan måste gälla minst 3 olika forskare från minst 3 olika lärosäten eller forskningsorganisationer.

Ansökan kan skrivas på svenska eller engelska.

Vad ska medlen användas till?

Två typer av initiativ finansieras: forskarnätverk och forskarkonferenser.

För Forskarnätverk gäller det t.ex. att

 • inleda nya samarbeten eller stärka etablerade forskargrupper,
 • arrangera fysiska forskarträffar eller gemensamma populärvetenskapliga aktiviteter,
 • förbereda ansökningar för anslag från forskningsfinansiärer (VR, FORMAS, RJ, VINNOVA och andra forskningsstiftelser),
 • starta upp en svensk sektion av ett existerande internationellt nätverk (Regional Studies Associations, European Society for Rural Sociology m.m.)

För Forskarkonferenser gäller det t.ex. att

 • arrangera ett event som samlar minst 10 forskare inom fältet; svenskt eller internationellt men med fokus på landsbygds och regional utveckling i Sverige,
 • redigera och publicera en redogörelse (proceedings) från konferensen
 • Vi erbjuder administrativt stöd för de grupperna som väljer att arrangera event i SLUs lokaler i Uppsala.

Tematisk inriktning

Ansökningar kan till exempel adressera en eller flera av följande teman:

 • Att hantera en krympande befolkning;
 • Genusaspekter i landsbygds- och regionalforskning;
 • Innovativa lösningar för ökad tillgänglighet av tjänster för individer och företag på landsbygden (inkl digitalisering);
 • Landsbygdens potential inom en cirkulär och biobaserad ekonomi (inkl skog och lantbruk);
 • Livsmedelsstrategier och lokal utveckling;
 • Lokal ekonomi;
 • Ruralt entreprenörskap;
 • Sociala innovationer och civilsamhällets roll inom den nya landsbygdsstyrningen;
 • Särskilda utmaningar och möjligheter för små kommuner.

Vad ska ansökan innehålla?

 • En beskrivning av gruppens tänkta bidrag till ökade kunskaper inom landsbygds- och regionalforskning
 • En tydlig beskrivning av vad aktiviteten avser.
 • En kortfattad motivering av behovet för en sådan insats
 • En kort redogörelse av planerade aktiviteter (var, när) och vilka den vänder sig till
 • En kortfattad budgetmotivering
 • Samtliga sökandes CV (internetlänkar är ok)

Ansökan ska vara max 2 sidor (exklusive CV).

Bedömningskriterier

Inkomna ansökningar bedöms utifrån i vilken utsträckning de:

 • kopplar till frågor som berör Sveriges landsbygd och regioner,
 • bidrar till att stärka mångvetenskaplig forskning om svenska landsbygder,
 • bidrar till nya samarbeten inom fältet,
 • bidrar till att synliggöra svensk landsbygds-och regionalforskning,
 • inkluderar unga forskare.

Framtida utlysningar kommer att ske under maj/juni och augusti/september 2020. Ett begränsat antal forskningsnätverk och forskningskonferenser kommer att finansieras inom varje omgång. Medel kan dock sökas flera gånger.

Ansökan skickas till uppdraglandsbygd@slu.se med rubrik ”Ansökan om medel till forskarnätverk” eller ”Ansökan om medel till forskarkonferens”

 • Sista ansökningsdag är den 14 februari 2020 .
 • Beslut fattas den 28 februari 2020.

Du kan följa uppdraget på Twitter (@SLU_UppdragLand) och på vår blogg.

Fakta:

Regeringen har gett SLU och Institutionen för stad och land (SOL) uppdraget att främja en bättre samordning och samverkan inom den svenska landsbygds- och regionalforskningen. Uppdraget är en del av regeringens satsning för att stärka upptagning och tillämpning av kunskaper om landsbygdsutveckling i Sverige. Arbetet har påbörjats i oktober och fortsätter över 2020.

Läs mer om uppdraget

Sidansvarig: anna-maria.wremp@slu.se