SLU-nyhet

Regeringsuppdrag: SLU ska föreslå ny skoglig referensnivå för Sverige

Publicerad: 30 oktober 2019
Johan Stendahl, SLU. Foto: Mark Harris

SLU har fått i uppdrag av regeringen att ta fram en reviderad skoglig referensnivå för brukad skogsmark i Sverige åren 2021–2030. Johan Stendahl, SLU-forskare och koordinator för miljöanalysprogram Klimat, är projektledare och driver arbetet i samarbete med programmet för Skogliga Hållbarhetsanalyser, SLU.

Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet redan den 22 november, så arbetet pågår för fullt.

– Det handlar om att revidera det förslag på skoglig referensnivå som togs fram av SLU och som lämnades in till EU i slutet av 2018. Vi ser nu bland annat över vilken avverkningsnivå det faktiskt var under perioden 2000-2009 och gör en validering av hur bra skogsmodellen efterliknar den historiska utvecklingen, säger Johan Stendahl.

Bakgrunden är den utvärdering som EU-kommissionen gjorde i somras av samtliga EU-länders förslag till skogliga referensnivåer. Dessa referensnivåer kommer att sätta ramarna för hur skogens upptag och utsläpp av koldioxid ska bokföras inom EU:s klimatramverk. Det handlar ytterst om hur man ska följa upp EU:s mål om utsläppsreduktioner och olika länders åtaganden genom Parisavtalet om en bibehållen eller ökad kolsänka i skogen.

Sveriges första förslag till skoglig referensnivå utgick från den högsta uthålliga avverkningsnivån på virkesproduktionsmark, något som kommissionen hade synpunkter på.

– När man pratar om avverkningsnivåer är det viktigt att definiera vilka marker man pratar om. Detta framgick kanske inte tillräckligt tydligt i det tidigare förslaget, vilket kan ha orsakat missförstånd. Det nya förslaget kommer att koppla tydligare till den historiska avverkningsnivån, säger Johan Stendahl.

Fakta:

Skoglig referensnivå

Inom markanvändningssektorn (LULUCF) rapporterar medlemsländer bl.a. utsläpp och upptag från aktiviteter inom skogs- och jordbruk till klimatkonventionen (UNFCCC) och EU. För skogsbruk kommer utsläpp eller upptag från och med 2021 att bokföras relativt en särskilt fastställd skoglig referensnivå. Referensnivån är en prognos över skogens nettoupptag av kol från atmosfären givet den skogsbrukspraxis som tillämpades under perioden 2000-2009. Om det rapporterade nettoupptaget är högre än referensnivån erhålls krediter motsvarande skillnaden mellan rapporterade nettoupptag och referensnivå (upp till maximalt 2,5 miljoner ton koldioxid), men om nettoupptaget är lägre så bokförs ett utsläpp motsvarande skillnaden mellan rapporterade nettoupptag och referensnivå.

 


Kontaktinformation

Johan Stendahl
Forskare
Institutionen för mark och miljö, SLU
johan.stendahl@slu.se
018-67 38 01

 

Spara