SLU-nyhet

Inga negativa effekter på fisk och skaldjur kan konstateras vid Södra cell Värö

Publicerad: 10 april 2017

Sedan 1983 övervakas det marina djursamhället på botten utanför pappersmassafabriken Södra Cell Värö för att undersöka om det processvatten som släpps ut har någon påverkan på fisk och annat djurliv. Undersökningarna, som görs av SLU Aqua, visar att utsläppen inte har några större negativa effekter på fisk eller skaldjur som fångas med trål.

SLU Aquas undersökningarna utförs med ett provfiske med trål, insamling av uppvandrande ålyngel i Viskan och med en undervattenskamera. Fällorna för ål i Viskan gav i år en större mängd ål än på 21 år, vilket är glädjande, men nivåerna är fortfarande bara en bråkdel av vad de var på 1970-talet. Liknande negativa trender uppvisar ålen runt om i Europa. Uppvandringen av ål tros inte ha samband med pappersmassafabrikens utsläpp. Ålarna placeras sedan ut uppströms i de större sjöarna som hör till Viskans tillrinningsområde.

Provfisket med trål har utförts sedan 1983 både vid utsläppstuben och i ett referensområde 15 km norr därom, vid Ustö. 27 olika fiskarter och nio olika arter av ryggradslösa djur fångades 2016. Flera av fiskarterna har ökat i förekomst sedan provtagningarna startade 1983, särskilt i Värö. Fjärsing, slätvar, kolja , knot , rötsimpa, skäggsimpa och skärsnultra har ökat i Värö, medan bara få arter har ökat i referensområdet Ustö. För några arter har förekomsten ökat i bägge områdena, tydligast syns detta bland skaldjuren till exempel simkrabba, krabbtaska och strandkrabba. Det är svårt att med säkerhet säga vad ökningarna beror på men det kan vara en ökad temperatur, frånvaro av större rovfisk eller gödningseffekter. De absolut vanligaste arterna i provfisket är sandskädda och vitling.

 

Området filmats varje höst med en fjärrstyrd undervattensfarkost. Havsbottnen i anslutning till tubens södra sida visade tecken på syrebrist vid filmningen 2016. Djurlivet på och runt tuben visade annars inte några förändringar jämfört med tidigare år. I rapporten finns flera bilder som visar hur det ser ut runt utsläppstuben.

Ladda ner rapporten som PDF:

Aqua reports 2017:3 

Biologisk recipientkontroll vid Södra Cell Värö. Årsrapport för 2016

Björn Fagerholm och Anna-Li Jonsson


Kontaktinformation

Björn Fagerholm, forskningsassistent
Institutionen för akvatiska resurser, Kustlaboratoriet, SLU
bjorn.fagerholm@slu.se, 010-478 41 21, 070-530 55 14

Sidansvarig: anna.lingman@slu.se