CV-sida

Todd Johansson

Jag är forskarstuderande i djuromvårdnad med inriktning mot vårdhygien och undervisar i vårdhygien.

Presentation

Jag är veterinär sedan 2011 och har en magister i infectious disease control sedan 2014. Jag har ett stort intresse för infektionsprevention och och arbetar framför allt med vårdhygien i forskning och undervisning.

Undervisning

Jag är kursledare för kursen vårdhygien på djursjukskötarprogrammet och undervisar djursjukskötar- och veterinärstudenter i vårdhygien. 

Forskning

Bakteriell kontamination i djursjukhusmiljö

Sjukdomsframkallande mikroorganismer på patientnära ytor i sjukvårdsmiljön innebär en risk för indirekt smittöverföring. Att många sjuka djur samlas på den relativt sett lilla yta som ett djursjukhus eller klinik utgör ökar också smittriskerna. På grund av en ökande antibiotikaresistens hos många bakterier skärps kraven på smittprevention inom human- och djursjukvård. Under senare år har utbrott av infektioner med antibiotikaresistenta bakterier rapporterats på djursjukhus i Sverige. Djursjukvården måste prioritera åtgärder som minskar risken för att djur ska drabbas av vårdrelaterade infektioner, speciellt när infektioner riskerar att bli svårbehandlade på grund av sin resistens.

Att studera vilka bakterier som förekommer i djursjukhusmiljön och i vilka mängder de förekommer ger oss bland annat en bild av effekten av hygienrutiner på djursjukhuset. Det ger även ett underlag för att börja undersöka vilka potentiella risker olika delar av djursjukhusmiljön kan utgöra för spridning av infektioner. För bakteriearter som återkommer frekvent i djursjukhusmiljön kan helgenomsekvensering (WGS) visa om det rör sig om husflora eller olika stammar av samma bakterieart. Att studera spridningsmönster är extra viktigt när det gäller potentiellt patogena bakterier med resistensproblematik. Med hjälp av detta kan eventuella smittkällor spåras, det vill säga om stammen sprids från utrustning, en patient, personal eller på annat sätt. Om handhygienen och/eller rengöringen fallerar ökar risken för att en sådan klon ska spridas.

Syftet med studien är att kvantifiera bakterieförekomst i en operationssal och ett ultraljudsrum, på ett smådjurssjukhus, samt att artbestämma utvalda bakteriekolonier och sekvensera gener för vissa bakteriearter t.ex. potentiellt patogena bakterier och eventuell husflora.

Projektet är finansierat av Stiftelsen Djursjukhus i Stor-Stockholm och Jan Skogsborgs stiftelse.

Samverkan

Min forskning genomförs i samverkan med djursjukhus och veterinärkliniker.

Bakgrund

Utbildning

Veterinär, SLU 2011

Magister i Infectious Disease Control, Södertörns Högskola 2014.

Tjänster

Universitetsadjunkt i djuromvårdnad, SLU 2015-


Kontaktinformation