CV-sida

Thomas Prade

Thomas Prade

Presentation

Mitt vetenskapliga intresse gäller integrationen av produktion av livsmedel, foder, material och energi från jordbrukets grödor och restprodukter. Jag undersöker nya sätt att intensifiera jordbruksproduktionen utan att påverka livsmedels- och foderproduktionen negativt. Intensifieringen och användning av jordbrukets restprodukter ska leda till nya resurser för den nya bioekonomi, dvs. utveckling av material, byggstenar för den gröna kemin och råvaror för utvinning av bioenergi och växtnäring. Med hjälp av system- och tekno-ekonomiska studier undersöker jag den miljömässiga, sociala och ekonomiska hållbarheten av förändrade agri-tekniska produktionssystem. För att lösa tidens stora samhällsproblem som klimateffekten, minskning av resurser och andra miljömässiga effekter av dagens produktionssystem koncentrera jag min forskning på interaktionen mellan energi, miljö, teknik och ekonomi.

Följande ansats används in min forskning:

  1. Nya grödor som inte konkurrera med jordbrukets livsmedels- och foderproduktion, t ex mellangrödor och grödor som odlas på marginalmark
  2. Multifunktionella grödor som konkurrerar med livsmedels- och foderproduktionen, men som ändå bidra till att förbättra den övergripande hållbarheten av produktionssystemet, t.ex. vallodling som bidrar till markkolsuppbyggande och därmed till markens bördighet och förmåga att bibehålla produktivitet under t.ex. ökad klimatstress
  3. Stegvis och komplett användning av biomassa, där högvärdeskomponenter separeras för olika användningsområden och vidareförädling till livsmedel, foder, material och energi enligt bioraffinaderikonceptet
  4. Produktionsintegrerade koncept för att sluta närings- och kolkretsloppen genom återcirkulering av organiska restprodukter av samhället
  5. Undersökning av produktionssystem med återkoppling till produktkvaliteten som leder till bättre interaktion mellan biomassproducenter och processande industri

Jag följer en interdisciplinär ansats till systemanalys där en sådan tillvägagångsätt kan leder till fundamental nya insikter. Konkret betyder det att kombinera olika systemverktyg (energibalanser, LCA, markkolssimuleringar, näringsbalanser, tekno-ekonomiska studier, GIS-baserad data inventering och hantering) med nya indata som hämtas från fältförsök och maskinstudier.

Undervisning

  • Sustainable production systems in a global perspective (15 hp, period 3)
  • Environmental issues – Introduction to LCA and LCA group work
  • Biogas theory
  • Urban agriculture - systems perspective

Forskning

2021-2025 Formasprojekt om Bortförelse av jordbrukets växtrester som råvara för den växande bioekonomin – effektivitet av mellangrödor för att undvika negativa miljömässiga konsekvenser

2022-2025 Energimyndigheten, projekt om Green2Feed – Hållbar djurfoder och biogas från gröna blad

2021-2025 Formasprojekt om Ökning av hållbarheten i urban utveckling genom förståelse för kolkostnader för urbana träd

2021- 2024 Formasprojekt om GreenLeaFood - Ökat livsmedelsvärde från gröna blad

2020-2022 Partnerskap Alnarp, projekt om Rusta för torkan - en modell-baserad metod för ökad beredskap inom svensk växtproduktion

2020-2022 SLF projekt via Partnerskap Alnarp om Mer vall på slätten för klimateffektiv produktion

2020-2021 Partnerskap Alnarp projekt om Utveckling av hållbara odlingspluggar för den hortikulturella näringen

2019-2022 EIP-projekt om Webbverktyg för val av mellangrödan

2019-2021 Svenska Jordbruksverk projekt om Etableringstidpunktens inverkan på sommarmellangrödors markkolsbidrag och ogräsbekämpande egenskaper

2017-2020 Interregprojekt BioBIGG - Bioeconomy in the South Baltic Area: Biomass-based Innovation and Green Growth

2018-2019 Partnerskap Alnarp projekt Mjölkproduktion med extensiv förbehandlat ensilage för ökad foderintag och ökad resurseffektivitet

2017-2019 Partnerskap Alnarp projekt Mellangrödor som proteinkälla

2017-2019 Partnerskap Alnarp projekt Utvärdering av sommarmellangrödors ogräsbekämpande egenskaper

2016-2018 SLF-projekt Använd fånggrödor som mellangrödor för ökad produktivitet och minskade förluster av N och P

Bakgrund

Utbildning

2019

Docent i Teknologi med specialisering i växtproduktion vid Sveriges lantbruksuniversitet, Alnarp

2011

PhD i Teknologi vid Sveriges lantbruksuniversitet, Alnarp; Industrial hemp (Cannabis sativa L.) – a high-yielding energy crop, handled av PhD Jan Erik Mattsson, PhD Allan Andersson och PhD Håkan Rosenqvist

2003

M.Sc. (diploma) i Bioteknik vid Teknisk Universitet Braunschweig, Tyskland

 

Arbetslivserfarenhet

2022-2026

Leader for research area (RA2), Production system, within the Biogas Solution Research Centre, financed by the Swedish Energy Agency, SLU, Linköping University and many public and private organizations

2021-

Associate professor/senior lecturer at the Department of Biosystems and Technology, Swedish University of Agricultural Sciences, Alnarp

2019-

Unit leader of the research group Technology and digitalization for animal and plant production at the Department of Biosystems and Technology, SLU

2018-2022

Leader for research area of Role of biogas for the bioeconomy within the Biogas Research Centre, financed by the Swedish Energy Agency, SLU and Linköping University.

2017-2021

Assistant professor (biträdande lector) at the Department of Biosystems and Technology, Swedish University of Agricultural Sciences, Alnarp

2016-2017

Researcher at the Department of Biosystems and Technology, Swedish University of Agricultural Sciences, Alnarp

2014-2016

Post-doc at the Division of Environmental and Energy Systems Studies, Department of Technology and Society, Lunds University

2012-2014

Post-doc at the Department of Biosystems and Technology, Swedish University of Agricultural Sciences, Alnarp

2011-2012

Research assistant at the Department of Agrosystems, Swedish University of Agricultural Sciences, Alnarp

2006-2011

PhD student at the Department of Agrosystems, Swedish University of Agricultural Sciences, Alnarp


Kontaktinformation

Universitetslektor vid Biosystem och teknologi
Telefon: +4640415157
Postadress:
Biosystem och teknologi
Box 190
234 22 LOMMA
Besöksadress: Sundsvägen 14, ALNARP, Alnarp

Publikationslista: