CV-sida

Thomas Prade

Thomas Prade

Presentation

Mitt vetenskapliga intresse gäller integrationen av produktion av livsmedel, foder, material och energi från jordbrukets grödor och restprodukter. Jag undersöker nya sätt att intensifiera jordbruksproduktionen utan att påverka livsmedels- och foderproduktionen negativt. Intensifieringen och användning av jordbrukets restprodukter ska leda till nya resurser för den nya bioekonomi, dvs. utveckling av material, byggstenar för den gröna kemin och råvaror för utvinning av bioenergi och växtnäring. Med hjälp av system- och tekno-ekonomiska studier undersöker jag den miljömässiga, social och ekonomiska hållbarheten av förändrade agri-tekniska produktionssystem. För att lösa tidens stora samhällsproblem som klimateffekten, minskning av resurser och andra miljömässiga effekter av dagens produktionssystem koncentrera jag min forskning på interaktionen mellan energi, miljö, teknik och ekonomi.

Följande ansats används in min forskning:

  1. Nya grödor som inte konkurrera med jordbrukets livsmedels- och foderproduktion, t ex mellangrödor och grödor som odlas på marginalmark
  2. Multifunktionella grödor som konkurrerar med livsmedels- och foderproduktionen, men som ändå bidra till att förbättra den övergripande hållbarheten av produktionssystemet, t.ex. vallodling som bidra till markkolsuppbyggande och därmed till markens bördighet och förmåga att håla produktivitet under t.ex. ökad klimatstress
  3. Stegvis och komplett användning av biomassa, där högvärdeskomponenter separeras för olika användningsområden och vidareförädling till livsmedel, foder, materia och energi enligt bioraffinaderikonceptet
  4. Produktionsintegrerade koncept för att sluta närings- och kolkretsloppen genom återcirkulering av organiska restprodukter av samhället
  5. Undersökning av produktionssystem med återkoppling till produktkvaliteten som leder till bättre interaktion mellan biomassproducenter och processande industri

Jag följer en interdisciplinär ansats till systemanalys där en sådan tillvägagångsätt kan leder till fundamental nya insikter. Konkret betyder det att kombinera olika systemverktyg (energibalanser, LCA, markkolssimuleringar, näringsbalanser, tekno-ekonomiska studier, GIS-baserad data inventering och hantering) med nya indata som hämtas från fältförsök och maskinstudier.

Undervisning

Biogasteknologi, biogasteori, energigrödor

Forskning

2019-2020 Svenska Jordbruksverk projekt om Etableringstidpunktens inverkan på sommarmellangrödors markkolsbidrag och ogräsbekämpande egenskaper

2017-2020 Interregprojekt BioBIGG - Bioeconomy in the South Baltic Area: Biomass-based Innovation and Green Growth

2018-2019 Partnerskap Alnarp projekt Mjölkproduktion med extensiv förbehandlat ensilage för ökad foderintag och ökad resurseffektivitet

2017-2019 Partnerskap Alnarp projekt Mellangrödor som proteinkälla

2017-2019 Partnerskap Alnarp projekt Utvärdering av sommarmellangrödors ogräsbekämpande egenskaper

2016-2018 SLF-projekt Använd fånggrödor som mellangrödor för ökad produktivitet och minskade förluster av N och P

Bakgrund

Docent i Teknologi, inriktning mot växtproduktion, SLU Alnarp, 2019
Doktor (PhD) i Teknologi, SLU Alnarp, 2011
Diploma Bioteknologi, Teknisk Universität Braunschweig, Tyskland, 2003

2017-

Assistant professor (biträdande lector) at the Department of Biosystems and Technology, Swedish University of Agricultural Sciences, Alnarp

2016-2017

Researcher at the Department of Biosystems and Technology, Swedish University of Agricultural Sciences, Alnarp

2014-2016

Post-doc at the Division of Environmental and Energy Systems Studies, Department of Technology and Society, Lunds University

2012-2014

Post-doc at the Department of Biosystems and Technology, Swedish University of Agricultural Sciences, Alnarp

2011-2012

Research assistant at the Department of Agrosystems, Swedish University of Agricultural Sciences, Alnarp

   

2006-2011

PhD student at the Department of Agrosystems, Swedish University of Agricultural Sciences, Alnarp


Kontaktinformation

Universitetslektor vid Biosystem och teknologi
Telefon: +4640-415157
Postadress:
Biosystem och teknologi
Box 190
234 22 LOMMA
Besöksadress: Sundsvägen 14, Alnarp

Publikationslista: