Information om migration och distansarbete under inledningen av coronapandemin

Senast ändrad: 06 december 2023

Här hittar du informationen riktad till SLU:s chefer kring migration och distansarbete utomlands som gällde under ett tidigt skede av coronapandemin.

För aktuella riktlinjer angående resor, distansarbete m.m. se Information, råd och FAQ för chefer

Medarbetare som befinner sig utomlands efter semester och inte kan ta sig tillbaka till Sverige

Om en medarbetare åkt utomlands för semestervistelse och inte kan ta sig tillbaka till Sverige, så föreligger ingen möjlighet till att arbeta, utan medarbetaren ska vara tjänstledig med eller utan lön, eller överenskomma med arbetsgivaren att ta ut semester.

Att tjänstgöra på distans i utlandet är inte tillåtet då det betraktas som en lokalanställning som enligt lag är förbjuden. Arbetsgivaren ska istället försöka tillse, att medarbetaren så skyndsamt som möjligt kan ta sig tillbaka till Sverige. 

Arbetsgivarverket skriver att för den som är på semester och inte kan komma hem gäller vad som står i 6 kap. villkorsavtalen och 15 § 3 mom. Affärsverksavtalen. Löneavdrag ska göras om inte arbetsgivaren anser att det finns särskilda skäl för att låta arbetstagaren behålla lönen helt eller delvis. Om arbetstagaren istället för löneavdrag hellre vill ta ut semester går detta att komma överens om.

Den medarbetare som befinner sig utomlands på ovanstående premisser och är tjänstledig, behöver se över sitt eget försäkringsskydd under vistelsen, så att den har en egen heltäckande sjuk/reseförsäkring under hela utlandsvistelsen.

En utresa från Sverige som inleddes som semester, kan inte omvandlas till en tjänsteresa senare retroaktivt.

Medarbetare som befinner sig utomlands på tjänsteresa och inte kan ta sig tillbaka till Sverige

Avser medarbetare, som initialt åkt utomlands på tjänsteresa. I dessa fall, så kan man tillämpa 10 kap. 2 § villkorsavtalen, som säger att någon som i samband med bortavaro får förlängd förrättning pga omständighet som arbetstagaren inte kan råda över, då kan den längre bortavaron anses vara föranledd av förrättningen.

Detta innebär, att medarbetaren har rätt till full lön och till traktamente. Tjänstereseförsäkringen ger ett heltäckande försäkringsskydd under hela vistelsen. 

Medarbetare som är på tjänsteresa bokad via vår resebyrå och inte kan ta sig tillbaka till Sverige, har möjlighet att få hjälp att hitta hemresa via resebyrån. 

Statligt anställda vid universitet får inte arbeta på distans från utlandet

Endast de myndigheter som av regeringen utsetts till s k utlandsmyndigheter, såsom UD och SIDA, har tillåtelse att ha personal som är anställda vid myndigheten men som arbetar utomlands, det som även kallas lokalanställning. 

Som universitet har vi dock möjlighet att utstationera medarbetare genom att teckna s k URA-kontrakt. Dessa kan tecknas för väl avgränsade uppdrag utomlands, dock ej för att exempelvis utföra sina ordinarie arbetsuppgifter utomlands på distans, det är inte att betrakta som URA.

URA-kontrakt kan tecknas för uppdrag i alla länder utanför Sverige, förutom ett land där personen är medborgare, eller har ett starkt intressecentrum såsom en partner, en egen bostad/semesterbostad eller liknande, eller ett land där man redan är stadigvarande bosatt och folkbokförd under lång tid.

Arbetsgivarverket besvarar denna frågeställning kring lokalanställning på sin hemsida under frågor och svar för URA, https://www.arbetsgivarverket.se/ledare-i-staten/arbetsgivarguiden/fragor-och-svar/personal-utomlands/.

Arbetsgivaren har ansvaret för att försäkra en medarbetare som är utomlands och i arbete.

Rekommendationer från UD för svenskar som vill ha hjälp att ta sig hem till Sverige

UD rekommenderar, att svenskar som befinner sig utomlands ska anmäla sig till den s k Svensklistan. Då kan UD genom ambassad eller konsulat nå individen och uppmärksamma den på konsulära händelser, https://www.swedenabroad.se/sv/svensklistan/,

UD rekommenderar även att man laddar ner appen Resklar, där man kan bevaka möjligheten att kunna få plats på flyg för att ta sig hem till Sverige. Appen laddas ner här,https://www.swedenabroad.se/sv/om-utlandet-för-svenska-medborgare/reseinformation/ud-resklar-mobilapp/. Mer information om appen finns på följande sida, https://www.regeringen.se/uds-reseinformation/resklar/.

Mer information från ambassaden i det land man befinner sig i finner man via följande webbsida, https://www.swedenabroad.se/sv/om-utlandet-för-svenska-medborgare/

Den medarbetare som befinner sig utomlands på ovanstående premisser och är tjänstledig, behöver se över sitt eget försäkringsskydd under vistelsen, så att den har en egen heltäckande sjuk/reseförsäkring under hela utlandsvistelsen.

URA-försäkringar åter möjligt att tecknas för länder som UD inte avråder till resor för

Kammarkollegiet meddelade tidigare, att man inte nytecknar några URA-försäkringar under pandemin, utan tidsbegränsning.

De kommer nu framledes att kunna teckna nya URA-försäkringar, med utgångspunkt från UDs rekommendationer om vilka länder man avråder att resa till respektive vilka länder man släppt på restriktionerna för. 

Om ni inom er verksamhet står inför att upprätta ett URA-kontrakt, kontakta Kammarkollegiet först via forsakring@kammarkollegiet.se först för att försäkra er om att det är möjligt att teckna försäkringen. UDs rekommendationer kan förändras hastigt, så det är bra att ha i åtanke att en URA-utsändning som kan ha varit möjlig kan bli förhindrad senare om rekommendationerna förändras.

Har man inplanerade utlandsstationeringar med URA-kontrakt under 2020, kan man kontakta sin HR-specialist för att rådgöra kring detta.

Pågående URA-kontrakt, försäkringsvillkor URA-försäkringen under pandemin

Kammarkollegiet informerar särskilt kring URA-försäkringen:

  1. Försäkringen ersätter akut vård utomlands. Om man behöver hjälp med att boka en tid hos en läkare eller om man vill ha andra medicinska råd, så kontaktar man Falck Global Assistance, tel 0046 8 87 71 749 eller fga@se.falck.com.
  2. Försäkringen ersätter inga kostnader för avbokade konferenser/kurser, biljetter eller boende. Den ersätter heller inga kostnader vid karantän eller kostnader för resor till Sverige (motsvarande avbrottsskyddet i Statens tjänstereseförsäkring och Student UT).
  3. Om man pga Corona vill återvända tidigare till Sverige och genom detta avbryta sitt URA-kontrakt, så kan Kammarkollegiet återbetala återstående försäkringstid för den tecknade URA-försäkringen. Kontakta Kammarkollegiet via funktionsadressen forsakring@kammarkollegiet.se.

Har du frågor kring URA-försäkringen eller Försäkring för utländska besökare för internationella verksamma vid SLU? Skicka din fråga via e-mail till arbetstillstand@slu.se.


Kontaktinformation

Om du misstänker att du blivit smittad kan du läsa mer på 1177 och krisinformation.se eller kontakta 113 13 (sjukdomsfrågor kring corona) och be om råd.

Anställda som har frågor angående hanteringen av denna fråga vid SLU eller för praktiska lösningar i händelse av smitta kontaktar sin närmsta chef.

Studenter kontaktar programstudierektorn (PSR) på programmet, kontaktuppgifter finns på respektive programsida.