Information och råd för medarbetare och doktorander

Senast ändrad: 01 september 2021

Här hittar du som medarbetare uppdaterad information om coronaviruset, svar på vanliga frågor samt tips och råd vid arbete på distans. Denna sida uppdateras kontinuerligt.

Senaste nytt på sidan

Uppdatering 1 september: UD förlänger avrådan för icke nödvändiga resor till 15 oktober, se Tjänsteresor.

26 augusti: Samlad information om Försäkringskassans ersättningar och vad som gäller med anledning av covid-19, läs mer här

20 augusti: Vad gäller kring hemarbete?, Tjänsteresor, Lokalbokningar och andra fysiska sammankomster

20 maj: Fortsatt hemarbete till 15 september.

16 april: FAQ om vaccination.

14 april: Frågor och svar om hemarbete, utrustning och IT-stöd finns sammanställt under den expanderbara menyn "Frågor om att arbeta hemifrån".

8 februari 2021: Beslut om fortsatt hemarbete. Regeringens uppdrag till myndigheter att arbeta hemma i största möjliga utsträckning har förlängts fram till 31 maj, läs mer här.

16 november 2020: Om någon i ditt hushåll smittats av covid-19: se expanderbar meny nedan.

1 november 2020:Intyg vid VAB samt läkarintyg under corona: se expanderbar meny nedan. 

8 juni 2020: Beslut om tjänsteresor och hemarbete

Viktigt att tänka på!

 • Cykla eller promenera till campus om du har möjlighet. Om du åker kollektivtrafik, håll avstånd till andra.
 • Stanna hemma om du känner dig sjuk, även milda symtom.
 • Om du känner dig sjuk bör du ta prov för covid-19.
 • Tvätta händerna ofta och rör inte vid ansiktet.
 • Håll avstånd till varandra, respektera skyltar och märken om distans.

Håll dig uppdaterad

Alla medarbetare och studenter på SLU ska känna sig trygga på campus. Det är allas vårt ansvar att följa och hålla oss uppdaterade om Folkhälsomyndighetens och universitetets riktlinjer för att hålla smittspridningen nere.

Vad ska jag göra om jag är sjuk och hur tar jag ett prov för covid-19?

Vad ska jag göra om jag är sjuk?

Stanna hemma

Uppdaterat 6 oktober
Om du känner symptom på sjukdom, även mild förkylning ska du hålla dig hemma för att minska smittspridning.

Folkhälsomyndigheten har uppdaterat förhållningsregler angående smitta inom familj/hushåll:

När en person i ditt hushåll är sjuk och har fått ett provsvar som visar att hen har covid-19 ska alla i hushållet, både sjuka och friska, förutom barn som inte har börjat förskolan bli kontaktade av vården och få förhållningsregler. (https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/om-du-eller-nagon-i-familjen-har-blivit-sjuk/)

Du bör också ta ett prov för att se om du har covid-19. Provtagning för covid-19 är kostnadsfritt. Läs mer om provtagning i de olika regionerna:
Provtagning i region Uppsala (Ultuna)
Provtaging i Västerbottens län (Umeå)
Provtagning i region Skåne (Alnarp och Flyinge)
Provtagning i region Västra Götaland (Skara, Lysekil)
Provtagning i Västmanlands län (Skinnskatteberg och Strömsholm)
Provtagning i Jämtlands län (Wången)
Antikroppstest kommer också att erbjudas av samtliga regioner, ett antikroppstest påvisar antikroppar, vilket tyder på en genomgången infektion. 

Du anmäler sjukdom till närmaste chef eller till annan överenskommen person. Du ansvarar själv för att din sjukanmälan blir registrerad i Primula självservice, vare sig du gör det själv eller ber någon annan. Arbetsgivaren är inte skyldig att betala ut sjuklön innan du sjukanmält dig i Primula.

När du är tillbaka på arbetet igen så anmäler du dig frisk i Primula självservice.

Frågor och svar om vaccination

Här följer frågor och svar om vaccineringen mot covid-19 i förhållande till medarbetareNy information kan tillkomma och/eller revideras ofta. 

FRÅGA: Jag har blivit vaccinerad, kan jag återgå till arbetsplatsen innan 15 september?
SVAR:
Nej, regeringens uppdrag gäller, oavsett om man är vaccinerad eller inte.

FRÅGA: Har medarbetare och inhyrd personal rätt att vaccinera sig på arbetstid? 
SVAR: Ja, medarbetare och inhyrd personal vid SLU har rätt att vaccinera sig på arbetstid med bibehållen lön. Det finns ett stort samhällsintresse i att stoppa spridningen av covid-19. SLU har därför en generös inställning som arbetsgivare till att låta medarbetare få vara lediga med lön för att vaccinera sig. 

FRÅGA: Om jag själv kan boka in tid för vaccinering, när bör det då ske? 

SVAR: Om möjligt bör vaccinationen ske så att allvarligare störning av verksamheten på arbetsplatsen kan undvikas. Därmed kan det vara en fördel om vaccinationen sker före eller efter arbetstid. 

FRÅGA: Behöver jag informera min chef när det är dags för vaccinering?  
SVAR: Ja, du bör informera närmsta chef om när vaccinering kommer ske så att ansvarig chef kan planera eventuell schemaläggning. Vaccinet kan ge biverkningar i form av feber och förkylningssymtom vilket kan resultera i sjukfrånvaro så därför behöver närmsta chef få kännedom om vaccinationstillfället.

FRÅGA: Kan arbetsgivaren tvinga mig att vaccinera mig? 
SVAR: Nej, enligt regeringsformen 2 kap 6 § är varje individ gentemot det allmänna skyddad mot påtvingat kroppsligt ingrepp. Det grundlagsfästa skyddet innebär bland annat att staten som arbetsgivare inte kan tvinga medarbetare att vaccinera sig. 

FRÅGA: Kan en arbetsgivare förflytta medarbetare som inte är vaccinerade mot covid-19?  
SVAR: Det finns i nuläget inga rekommendationer från ansvarig myndighet som innebär att arbetsgivare behöver behandla personal som inte är vaccinerad på något annat sätt än de som är vaccinerade. 

FRÅGA: Vad gäller för medarbetare som inte har svenskt medborgarskap?  

SVAR: Alla som är bosatta i Sverige kommer att kunna få fri vaccinering i Sverige. Här kan du läsa mer om vaccinering i Sverige

Vid sjukdom eller vård av barn (VAB) under corona

Läkarintyg under corona

Uppdaterat 31 augusti 2021
Från och med 15 december 2020 behöver du som sjuk inte längre lämna läkarintyg vid dag 15 i sjukperioden till försäkringskassan, utan från dag 22 när du ansöker om sjukpenning. Detta gäller till och med 30 september 2021. 

I vanliga fall behöver du lämna ett läkarintyg från dag 8 till din arbetsgivare men det kravet har regeringen beslutat att ta bort fram till 30 september 2021. Mer information finns på Försäkringskassans hemsida.

Intyg vid VAB

Uppdaterat 31 augusti 2021
Från och med 15 december 2020 behöver du som förälder inte längre lämna läkarintyg från sjuksköterska eller läkare för ditt sjuka barn vid dag åtta, utan från dag 22. Detta gäller till och med 30 september 2021.
Mer information finns på Försäkringskassans hemsida.

Smittbärarpenning

Uppdaterat 18 januari

FRÅGA: Folkhälsomyndighetens rekommendation till person som bor med annan som har konstaterad covid-19 eller som har varit i Storbritannien är att man bör undvika nära kontakt med andra människor under inkubationstiden (2-14 dagar, vanligast fem dagar). Vilken ersättning ska utgå under tiden? (2020-10-05)

SVAR: I dessa fall är det behandlande läkare som beslutar och fattar beslut om sådana förhållningsregler. Om sådant beslut finns och arbetstagaren har arbetsförmåga och kan utföra arbete i hemmet ska vanlig lön utgå. Om arbetstagaren har arbetsförmåga men inte möjlighet att utföra arbete i hemmet ska lön till smittbärare utgå, (9 kap. 3 § villkorsavtalen, 12 § 12 mom. AVA/AVA-T). För att lön till smittbärare ska utgå krävs beslut av behandlande läkare, smittskyddsläkare eller motsvarande i ett läkarintyg eller liknande från första dagen som visar att hen inte får arbeta på grund av risken för smitta.

FRÅGA: Vilken ersättning ska utges vid frånvaro? (2020-05-08)

SVAR: Den som har nedsatt arbetsförmåga på grund av en smittsam sjukdom har rätt till sjuklön enligt lagen (1991:1047) om sjuklön eller sjukpenning enligt socialförsäkringsbalken (2010:110).

Dessa ersättningar blir däremot inte aktuella när en anställd, utan att arbetsförmågan är nedsatt, måste avhålla sig från arbete på grund av att hen antas bära på en smittsam sjukdom. I dessa fall kan istället smittbärarpenning från Försäkringskassan betalas ut. Enligt 46 kap. 19 § socialförsäkringsbalken har dock statligt anställda smittbärare bara rätt till smittbärarpenning till den del ersättningen skulle överstiga inkomsten från den statliga anställningen.

På det statliga avtalsområdet har parterna kommit överens om att något avdrag inte ska göras på lönen när en arbetstagare är frånvarande från arbetet på grund av att hen är eller misstänks vara smittad enligt bestämmelser i smittskyddslagen eller livsmedelslagen (9 kap. 3 § villkorsavtalen, 12 § 12 mom. AVA/AVA-T). För att bestämmelserna ska vara tillämpliga krävs beslut av behandlande läkare, smittskyddsläkare eller motsvarande och ett läkarintyg eller liknande från första dagen som visar att hen inte får arbeta på grund av risken för smitta.

FRÅGA: Hur ska denna typ av frånvaro rapporteras i Primula?

SVAR: Följande gäller för den som är smittbärare och inte kan arbeta hemifrån:

 • I normalfallet ska den anställde skicka ett läkarintyg till administratör på inst/avd, precis som vanligt. (OBS det ska framgå av intyget att den anställde är avstängd enligt smittskyddslagen och inte får vistas på arbetsplatsen.)
 • Om läkarintyg dröjer pga belastning inom sjukvården skickas läkarintyg in i efterhand. Medarbetaren ska muntligt eller skriftligt informera arbetsgivaren om att ett sådant beslut kommer utfärdas. Läs mer på Arbetsgivarverkets hemsida.
 • Administratör på inst/avd meddelar Löneenheten, som därefter registrerar frånvaron.
 • Anställda på SLU behöver alltså inte ansöka hos Försäkringskassan om smittbärarpenning utan får full lön om läkarintyg finns.

FRÅGA: Vad gäller när arbete som kan utföras hemifrån?

SVAR: För den som är smittbärare, men kan utföra arbete hemifrån gäller:

 • Den anställde kommunicerar med sin chef om att hen bedömts vara smittbärare och inte kan utföra arbete på ordinarie arbetsplats. Läkarintyg ska kunna uppvisas vid förfrågan.
 • Chefen gör en bedömning i vilken utsträckning arbete kan utföras hemifrån.

Om arbete kan utföras motsvarande anställningens omfattning:

 • Inget läkarintyg skickas in till administratör
 • Ingen registrering av frånvaron sker av Löneenheten
 • Lön utbetalas som vanligt

FRÅGA: Om jag kan arbeta deltid vad gäller då?

FRÅGA: Om arbete endast kan utföras på deltid gäller:

 • Den anställde skickar läkarintyg till administratör på inst/avd, precis som vanligt. (OBS att det måste framgå av intyget att den anställde är avstängd enligt smittskyddslagen och inte får arbeta.)
 • Om läkarintyg dröjer pga belastning inom sjukvården skickas läkarintyg in i efterhand. Medarbetaren ska muntligt eller skriftligt informera arbetsgivaren om att ett sådant beslut kommer utfärdas. Läs mer på Arbetsgivarverkets hemsida.
 • Administratör på inst/avd meddelar Löneenheten vilken omfattning på arbete som överenskommits och Löneenheten registrerar därefter omfattningen på frånvaron.
 • Anställda på SLU behöver alltså inte ansöka hos Försäkringskassan om smittbärarpenning utan får full lön om giltigt läkarintyg finns.

Vid frågor, vänligen kontakta Löneenheten

Läs mer på Regeringens hemsida samt Försäkringskassans hemsida.

FRÅGA: Innebär förändringarna i sjuklönelagen om att temporärt upphäva kravet på läkarintyg under sjuklöneperioden även att vi som arbetsgivare inte heller behöver beslut av behandlande läkare, smittskyddsläkare eller motsvarande för att betala ut lön till smittbärare? (2020-05-14)

SVAR: För att uppbära lön till smittbärare enligt 9 kap. 3 § villkorsavtalen och 12 § 12 mom. affärverksavtalen krävs fortfarande att en läkare har fattat beslut om att hen inte får arbeta eftersom hen är eller kan vara smittad av en samhällsfarlig sjukdom enligt bestämmelserna i smittskyddslag (2004:168). Ett sådant beslut, i ett läkarintyg eller liknande, som visar att hen inte får arbeta på grund av risken för smitta samt vilken tidsperiod som avses krävs från första dagen och under hela perioden. Detta ansvar ligger på medarbetaren.

Läs mer på Försäkringskassans hemsida.

En person i mitt hushåll är sjuk i covid-19, ska jag gå till jobbet ändå?

Uppdaterat 16 november
Folkhälsomyndigheten har uppdaterat förhållningsregler angående smitta inom familj/hushåll: När en person i ett hushåll är sjuk och har fått ett provsvar som visar att hen har covid-19 ska alla i hushållet, både sjuka och friska, förutom barn som inte har börjat förskolan bli kontaktade av vården och få förhållningsregler. Se även Om du eller någon i familjen har blivit sjuk.

Smittspårning, vad innebär det?

Uppdaterat 11 augusti
Flera regioner stramar nu upp hanteringen vad gäller smittspårning av covid19. Den som har fått ett positivt resultat på ett test kontaktas av en läkare och uppmanas lista personer man har haft kontakt med. Vården kan även hjälpa till, eller i vissa fall helt ta över smittspårningen. Med kontakt i detta sammanhang avses att man har varit inom två meter från den smittade i minst 15 minuter.

Rekommendationen är dock densamma som den har varit en längre tid: har man minsta symtom ska man stanna hemma men så länge man inte har några symtom ska man arbeta som vanligt.

Tillfälligt slopat karensavdrag

Uppdaterat 9 juli
Information från Försäkringskassans hemsida:
Regeringen har beslutat att tillfälligt slopa karensen från den 11 mars 2020. Det innebär att arbetsgivaren ska göra karensavdrag som vanligt. Om du är anställd ersätts du med ett schablonbelopp på 700 kronor före skatt för tiden 11 mars – 31 maj och på 804 kronor från och med 1 juni.

Det finns en e-tjänst på Mina Sidor för att ansöka om ersättning för karens. Ersättningen betalas ut inom 3–5 arbetsdagar. Mer information finns på Försäkringskassans hemsida.

Regeringen har beslutat om tillfällig ersättning för personer i riskgrupper från Försäkringskassan. Vad innebär det?

Uppdaterat 9 juli
Det innebär att under särskilda omständigheter finns möjlighet att få förebyggande sjukpenning från Försäkringskassan:

 • om du har en sjukdom som gör att du riskerar att bli allvarligt sjuk vid insjuknande i covid-19 och
 • saknar möjlighet att arbeta hemifrån.

Det krävs att arbetsgivaren inte heller kan erbjuda andra arbetsuppgifter inom ramen för anställningen, eller att det i övrigt inte går att anpassa arbetssituationen så att smittspridning undviks. Dessutom måste man kunna visa upp ett läkarintyg som styrker att man tillhör en riskgrupp för covid-19. Mer information finns på Försäkringskassans hemsida.

Frågor om resor, besök och arrangemang

Den senaste uppdateringen ligger överst. 

Frågor om resor

Beslut om tjänsteresor 

Uppdaterat 9 juli
Regeringen beslutade den 4 juni 2020 att personer som är symptomfria från Covid-19 får resa i Sverige från den 13 juni.

Med anledning av detta fattade rektor följande beslut den 8 juni 2020: 

 • att inga tjänsteresor till länder som UD avråder från tillåts,
 • att internationella konferenser och besök ställs in under motsvarande period,
 • att tjänsteresor är möjliga att genomföra inom Sverige om åtgärder vidtas för att begränsa smittspridningen,
 • att nationella konferenser och andra sammankomster i första hand bör ske digitalt.

Om du som medarbetare åker till ett land som UD avråder från att resa till, inte kan ta dig hem och därmed inte kan återgå till arbetet som planerat. Är frånvaron olovlig?

Uppdaterat 18 juni
Ja, det är olovlig frånvaro. Konsekvensen av att bryta mot UD:s avrådan innebär att du som medarbetare reser på egen risk och att frånvaron därmed kommer att betraktas som olovlig och löneavdrag kommer att göras. Om du istället vill ta ut semesterdagar ska det ske genom överenskommelse med närmaste chef.

Kommer universitetet att stängas ner eller verksamhet ställas in?

Uppdaterat 18 juni
Den 15 juni har SLU fattat ett inriktningsbeslut om att undervisning kan ske på campus om rekommendationer och riktlinjer följs.

Kommer universitetet att ställa in större arrangemang?

Uppdaterat 1 april
Alla offentliga tillställningar och allmänna sammankomster (t.ex. föreläsningar, marknader och mässor) med mer än 50 personer är förbjudna i Sverige sedan 29 mars. Alla evenemang och andra möten med mer än 50 personer är därför inställda tillsvidare. För övriga evenemang och sammankomster rekommenderas digitala möten.

Om besök av gäster/studenter

Ska vi ta emot besök/studenter från utlandet?

Uppdaterat 30 juni
I rådande läge ska alla överväga om det är ett nödvändigt besök som måste genomföras. Om beslutet blir att det ska genomföras så måste det ske inom ramen för de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten ger. Överväg också de risker med ökad oro i befintlig arbetsgrupp som uppstår och säkerställ att en risk och konsekvensanalys genomförs för aktuellt besök.

Doktorander och uppehållstillstånd

Coronaorsakad förlängning av utländska doktoranders uppehållstillstånd

Förlängning av uppehållstillstånd söks hos Migrationsverket. Läs mer om vad som krävs på Migrationsverkets webb och om hur du ansöker om förlängning.

På Migrationsverket är man medveten om att externa faktorer, som exempelvis coronarestriktioner, påverkar utbildningen och att utbildningens slutdatum därmed kan justeras.

Frågor om att arbeta hemifrån

Hemarbete till den 15 september

Uppdaterat 31 maj 2021

Regeringens uppdrag till myndigheter att arbeta hemma i största möjliga utsträckning har förlängts fram till 15 september.

Regeringens beslut markerar vikten av att även under våren 2021 säkerställa att så många statligt anställda som möjligt arbetar hemifrån.

Detta innebär att även SLU:s nuvarande riktlinjer förlängs. Riktlinjerna är "att arbete ska utföras hemifrån om det inte är nödvändigt att arbetsuppgifterna kräver fysisk närvaro på arbetsplatsen" vilket meddelades den 22 december 2020.

Mer om beslutet i regeringens pressmeddelande.

Frågor och svar om hemarbete, utrustning och IT-stöd

Får jag låna hem kontorsmöbler från arbetsplatsen? 

SVAR: Ja. Kontakta din närmaste chef om vilka möbler du behöver låna för att kunna arbeta hemifrån.  

Får jag ersättning om jag köper egna kontorsmöbler? 
SVAR: Nej. SLU ersätter inte privata inköp av kontorsutrustning. Om institution/motsvarande beslutar att köpa in utrustning till hemarbetsplatser ska det ske via SLU:s upphandlade leverantörer. 

Jag har inga möjligheter att transportera hem kontorsmöbler och dylikt. Kan arbetsgivaren hjälpa till med transport? 
SVAR: Detta måste ske i samråd med närmaste chef. Om det är flera medarbetare som är i behov av transporthjälp kan en lösning vara att samordna detta samt att anlita en upphandlad transportfirma. Det finns inget centralt beslut för SLU om att ersätta medarbetare för transporter av kontorsmöbler. Eventuella transportkostnader belastar institution/ motsvarande. 

Kan jag ansöka om avdrag i deklarationen om jag själv vill köpa in ett skrivbord, kontorsstol etc. till arbetet?

SVAR: Nej. Har du köpt in möbler eller annan kontorsutrustning för att kunna jobba hemma har du som regel inte rätt till avdragSkulle istället din arbetsgivare betala till exempel en kontorsstol åt dig, kan du använda den hemma utan att det räknas som en förmån som du ska beskattas för. Samma sak gäller om du flyttar hem saker från din arbetsplats. Det räknas inte som en förmån för dig så länge det är arbetsgivarens saker som du måste lämna tillbaka när du börjar jobba på din ordinarie arbetsplats igen. 

Läs mer hos Skatteverket

Kan jag göra avdrag i deklarationen för arbetsrum hemma?

SVAR: Nej. Om du har gjort i ordning ett särskilt rum eller en del av ett rum hemma bara för att jobba i, har du som regel inte rätt till avdrag.  

Läs mer hos Skatteverket.

Finns det centrala medel vid SLU som ersätter kontorsmöbler, förbrukningsmaterial till hemmakontoret etc? 

SVAR: Nej. Kostnader belastar institution/motsvarande. 

Statliga myndigheter verkar göra olika när det gäller att köra hem kontorsmöbler liksom skrivbord, stolar, skärmar etc. Vad är det som gäller? 

SVAR: Att olika myndigheter gör olika ligger helt i linje med den arbetsgivarpolitiska delegeringen som möjliggör att statliga arbetsgivare kan fatta olika beslut med utgångspunkt i verksamhetens behov och unika förutsättningar. 

Läs mer hos Arbetsgivarverket.  

Kan IT-support komma åt min dator när jag jobbar hemifrån om jag behöver support?

SVAR: Ja, om du är uppkopplad mot VPN.

Är min utrustning försäkrad också när jag jobbar hemifrån? 

SVAR: Ja åtminstone på datorer köpta via IT-avdelningen gäller samma villkor hemma som på jobbet.

Är min dator säker då jag jobbar hemifrån?

SVAR: Det är svårt att svara på frågan då det beror helt på hur nätverk hemma m.m  ser ut. Använd din SLU dator och låt ingen annan använda datorn.

Vad händer om jag råkar ut för virus eller liknande?

SVAR: Vid misstanke att du fått virus eller liknande kontakta IT-stöd.

Ska jag koppla upp mig mot VPN under hela arbetsdagen?

SVAR: Inte nödvändigt om du inte behöver någon specifik tjänst som kräver VPN. Det är dock bra att en gång i veckan vara uppkopplad en längre period så eventuella uppdaterade inställningar från SLU kan hämtas hem.

Min mobilsurf tar snabbt slut då jag jobbar hemifrån och använder min jobbtelefon i arbetet. Kan man öka mängden surf och betalar SLU för detta?

SVAR: Ja, skicka in ett ärende till it-stod@slu.se. Kontrollera med din prefekt eller motsvarande vad som gäller beträffande betalning.

Mer IT-tips kring hemarbete hittar du här: https://internt.slu.se/stod-service/admin-stod/it/arbeta-pa-distans/.

Jag behöver prata om hur corona-situationen påverkar mig i mitt arbete, vart ska jag vända mig?

Uppdaterat 3 april 2020
I första hand kan du diskutera detta med din chef och närmaste kollegor. Önskar du få stöd från företagshälsovården kontaktar du din närmaste chef.

Arbeta på distans

Digitala verktyg för distansarbete

SLU har tillgång till flera digitala verktyg för att du ska kunna arbeta som vanligt hemifrån. Flera av verktygen är tillgängliga för samtliga medarbetare att använda efter behov. Klicka på rutan ovan, Digitala verktyg för distansarbete, som går till IT-stöds sida gällande verktyg för att arbeta på distans.

Några råd till dig som jobbar hemifrån

På grund av Coronaviruset kommer flera av SLU:s medarbetare jobba hemifrån. Det är din chef som avgör om arbete hemifrån är möjligt eller inte. Nedan listar vi lite tips till dig som jobbar hemifrån.

1. Strukturera upp dagen

Försök följa dina normala tider och rutiner i arbetet i den utsträckning som är möjligt även när du arbetar på distans. Tänk på att samma arbetstider gäller på arbetsplatsen som hemma om inte annat är överenskommet med din chef/motsvarande. Uppdatera dina kollegor på att du jobbar på distans och på vilket sätt du är tillgänglig.

Rutiner handlar även om återhämtning som fika, lunch och paus. Försök sätta nya rutiner runt detta hemma som du har på arbetsplatsen. Fika kan med fördel genomföras virtuellt tillsammans med kollegor. Se mer nedan.

2. Rör på dig/ta en promenad

Det kan vara både fysiskt, men även psykiskt, påfrestande att arbeta hemifrån under en längre period, och rutiner behövs för att det ska fungera i längden. Ställ förslagsvis din mobil att påminna dig ett par gånger under dagen att ta riktiga pauser och låta hjärnan vila på ett annat sätt. Dessa pauser uppstår inte alltid lika spontant i hemmet som på en arbetsplats, så ta ansvaret att planera för det. Ungefär en gång i timmen kan det vara lämpligt att ta en kortare rast för att vila hjärnan och bibehålla koncentrationen över dagen.

Det är även viktigt att göra ergonomiska övningar, för att minska risken för belastningsskador. Gå gärna en promenad eller två under dagen. Andra sätt att få fysisk rörelse kan till exempel vara att röra på armar och ben samt stäcka på ryggen m.m. Du kan också resa på dig och gå fram till ett fönster och titta så långt bort du kan i någon minut, innan du återvänder till arbetet. Då har du fått nytt blod till hjärnan och ögonen har fått vila. Det kanske till och med finns chans att ta ett möte över telefon under en promenad med frisk luft?

Kolla även gärna in SVT:s hemmagympa med gympapass på ca 20 minuter (finns endast på svenska)

3. Säkra social kontakt

Arbete bidrar för de allra flesta med en social gemenskap som har betydelse för vårt välmående. Då vi separeras från vår sociala samvaro på arbetet under en längre tid är det viktigt att hitta sätt att kompensera det behovet. Ansträng er därför för att få till social kontakt på nya sätt. Ett par tips:

Skype-fika, där ni träffas online på fasta tider för att ta en fika ihop, gärna minst två gånger om dagen. Läs mer om hur det kan gå till på nyheten om hemarbete och kafferast med kollegor. Hålla en chattdialog öppen i skype eller teams där du har löpande kontakt med dina kollegor under dagen. En chatt blir mer informell än att kommunicera via mejl. Var uppmärksam på om/när arbetsplatsen ordnar videomöten för medarbetarna (infomöten, arbetsplatsträffar, personalmöten m.m.). Följ sådana träffar online, även om du inte själv upplever behovet som så stort idag, kan du bidra till att underlätta för andra. Berätta för dina närmaste kollegor att du gärna vill hålla dig uppdaterad om vad som diskuteras på arbetsplatsen.

4. Skapa ett effektivt och fredat arbetsutrymme

Ett ytterligare tips är att skapa en tydlig arbetsstation i hemmet. Det kan handla om att stänga in sig i ett rum rent fysiskt. Har man inte den tillgången kan det fungera att "stänga in sig" mentalt genom att be eventuell sambos/familj att respektera din arbetstid och din nyfunna arbetsstation. Jobbar du så behöver du få vara ifred utan distraktioner. Ett rent och undanplockat köksbord är även det ett bra alternativ. Signalera att du är upptagen genom att stänga dörren, sätta på dig hörlurar, vända ryggen till eller något annat som dina nära förstår. Meddela omgivningen när du kan ta en paus och när du slutar jobba för dagen. Och kanske det viktigaste av allt: håll den planen.

Ge dig även lite tid att strukturera upp dina tekniska hjälpmedel så att det blir enkelt och praktiskt. Var ska datorn stå? Var sitter jag bäst? Vilken stol ska jag ha osv. Tänk också igenom om du behärskar/använder all användbar programvara som finns tillgänglig. Finns det lösningar i Outlook, Teams, OneNote mm som du inte normalt använder men som skulle vara användbara nu. Behöver du instruktioner, utbildning eller hjälp för att komma igång?

Arbetsmiljöansvar vid arbete hemifrån

Det är din arbetsgivare som har det formella ansvaret för arbetstid och arbetsmiljö även fast du jobbar hemifrån. Var därför beredd på att din chef kan komma att ställa frågor om hur din arbetssituation ser ut hemma, både fysiskt och psykosocialt. Du som arbetar hemifrån är även skyldig att rapportera eventuella risker, tillbud och olyckor som sker då du arbetar i din hemmamiljö. Detta för att ge din chef/motsvarande förutsättningar att ta sitt arbetsmiljöansvar. Det gäller särskilt om det skulle inträffa ett allvarligt tillbud eller en olycka. Din chef/motsvarande måste då rapportera arbetsskadan, vilket inte minst är viktigt för att ditt försäkringsskydd skall gälla, läs mer information angående vad som gäller vid arbetsskada.

Informationssäkerhet

Tänk också på att informationssäkerheten ska vara densamma som vid ordinarie arbetsplats och du ansvarar för att information skyddas och att någon obehörig inte får åtkomst till den. Reglerna kring offentlighet och sekretess gäller även för distansarbete.

Att hålla distansmöte

Tips att tänka på vid distansmöte

 1. Mötesledaren bör se till att det finns ett tydligt syfte med mötet, samt en framtagen agenda som är delgiven till mötesdeltagarna. Syftet är att deltagarna får möjlighet att förbereda sig och förbereda det man vill säga.

 2. Inled distansmöten med att tydliggöra spelreglerna, exempelvis att alla mutar sig och sätter på mikrofonen när den vill säga något (för att undvika dåligt ljud).

 3. Kom överens om hur ni gör anteckningar under mötet och vem som ansvarar för dem. Med några av nedanstående verktyg kan chatten eller de delade dokumenten fungera som protokoll över det förda samtalet.

 4. Följ agendan – struktur blir än viktigare vid distansmöten än vid vanliga möten.

 5. Om material ska visas kan man dela skärm under mötet för att visa det.

 6. Se till att informationen är transparent och att var och en får tala till punkt när den vill säga något. Ge ordet till en deltagare i taget, och tacka för inlägget när det är dags för nästa person/steg. Inkludera alla under mötet i den mån det går.

 7. Tänk på att vara extra tydlig vid behov och särskilt när svar krävs. ”Anta” inte att alla hörde och hängde med och håller med i det föreslagna.

 8. Tänk också på hur kommunikationen sker under mötet. Det innebär att inte bara lyssna till det som sägs utan också till det som inte sägs som tonfall, röstläge samt tystnad för att tolka dess innebörd. Det är också bra att försöka vara hyggligt informell och underlätta för spontanitet under virtuella möten.

Läs även: Fem tips från biblioteket för bättre digitala möten

Fakta:

Hur hanterar SLU coronavirusutbrottet?

Universitetet har möten varje vecka i en särskild grupp om coronaviruset för att hantera de övergripande frågorna som kommer i samband med virusets utbrott. De bevakar Folkhälsomyndighetens ,UD:s och andra myndigheters uppdateringar och följer andra lärosätens hantering i frågan.

Om du har frågor som du inte hittar svaren på här, ska du kontakta din närmsta chef.

Hur hålls medarbetare informerade om läget?

Alla medarbetare och studenter uppmanas att hålla sig uppdaterade om universitetets information på medarbetarwebbens sida om corona. Om du inte får svar på dina frågor här kan du kontakta din närmsta chef.

Hur kan jag undvika smitta?

Generellt gäller att följa rekommendationer för god handhygien och att hålla avstånd till varandra. Alla medarbetare uppmanas att hålla sig uppdaterade och noga följa rekommendationerna från Krisinformation.se.


Kontaktinformation

Om du misstänker att du blivit smittad kan du läsa mer på 1177 och krisinformation.se eller kontakta 113 13 (sjukdomsfrågor kring corona) och be om råd.

Anställda som har frågor angående hanteringen av denna fråga vid SLU eller för praktiska lösningar i händelse av smitta kontaktar sin närmsta chef.

Studenter kontaktar programstudierektorn (PSR) på programmet, kontaktuppgifter finns på respektive programsida.

Sidansvarig: pavd-webb@slu.se