Information och råd för medarbetare

Senast ändrad: 21 oktober 2020

Här hittar du som medarbetare uppdaterad information om coronaviruset, svar på vanliga frågor samt tips och råd vid arbete på distans. Denna sida uppdateras kontinuerligt.

Senaste nytt  

Vid sjukdom eller vård av barn (VAB) under corona

Om du blir sjuk

Uppdaterat 6 oktober
Om du känner symptom på sjukdom, även mild förkylning ska du hålla dig hemma för att minska smittspridning.

Folkhälsomyndigheten har uppdaterat förhållningsregler angående smitta inom familj/hushåll:

När en person i ditt hushåll är sjuk och har fått ett provsvar som visar att hen har covid-19 ska alla i hushållet, både sjuka och friska, förutom barn som inte har börjat förskolan bli kontaktade av vården och få förhållningsregler. (https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/om-du-eller-nagon-i-familjen-har-blivit-sjuk/)

Du bör också ta ett prov för att se om du har covid-19. Provtagning för covid-19 är kostnadsfritt. Läs mer om provtagning i de olika regionerna:
Provtagning i region Uppsala (Ultuna)
Provtaging i Västerbottens län (Umeå)
Provtagning i region Skåne (Alnarp och Flyinge)
Provtagning i region Västra Götaland (Skara, Lysekil)
Provtagning i Västmanlands län (Skinnskatteberg och Strömsholm)
Provtagning i Jämtlands län (Wången)
Antikroppstest kommer också att erbjudas av samtliga regioner, ett antikroppstest påvisar antikroppar, vilket tyder på en genomgången infektion. 

Du anmäler sjukdom till närmaste chef eller till annan överenskommen person. Du ansvarar själv för att din sjukanmälan blir registrerad i Primula självservice, vare sig du gör det själv eller ber någon annan. Arbetsgivaren är inte skyldig att betala ut sjuklön innan du sjukanmält dig i Primula.

När du är tillbaka på arbetet igen så anmäler du dig frisk i Primula självservice.

Läkarintyg under corona

Uppdaterat 28 oktober

Försäkringskassan har beslutat att återgå till ordinarie hantering av läkarintyg. Återgången gäller från och med 1 november 2020.

Uppdaterat 6 april
Information från Försäkringskassans hemsida:
Från och med den 27 mars 2020 behöver du inte lämna in ett läkarintyg de första 21 dagarna när du är sjuk. Det gäller alla ärenden som handläggs från och med den 27 mars. Vi kommer inte kräva in läkarintyg för de första 21 dagarna om det saknas i ansökan.

Om du fortfarande är sjuk efter 21 dagar måste du lämna in ett läkarintyg när du ansöker om sjukpenning.

Mer information finns på Försäkringskassans hemsida.

Tillfälligt slopat karensavdrag

Uppdaterat 9 juli
Information från Försäkringskassans hemsida:
Regeringen har beslutat att tillfälligt slopa karensen från den 11 mars 2020. Det innebär att arbetsgivaren ska göra karensavdrag som vanligt. Om du är anställd ersätts du med ett schablonbelopp på 700 kronor före skatt för tiden 11 mars – 31 maj och på 804 kronor från och med 1 juni.

Det finns en e-tjänst på Mina Sidor för att ansöka om ersättning för karens. Ersättningen betalas ut inom 3–5 arbetsdagar.

Mer information finns på Försäkringskassans hemsida.

Regeringen har beslutat om tillfällig ersättning för personer i riskgrupper från Försäkringskassan. Vad innebär det?

Uppdaterat 9 juli
Det innebär att under särskilda omständigheter finns möjlighet att få förebyggande sjukpenning från Försäkringskassan:

 • om du har en sjukdom som gör att du riskerar att bli allvarligt sjuk vid insjuknande i covid-19 och
 • saknar möjlighet att arbeta hemifrån.

Det krävs att arbetsgivaren inte heller kan erbjuda andra arbetsuppgifter inom ramen för anställningen, eller att det i övrigt inte går att anpassa arbetssituationen så att smittspridning undviks. Dessutom måste man kunna visa upp ett läkarintyg som styrker att man tillhör en riskgrupp för covid-19.

Mer information finns på Försäkringskassans hemsida.

Smittspårning, vad innebär det?

Uppdaterat 11 augusti
Flera regioner stramar nu upp hanteringen vad gäller smittspårning av covid19. Den som har fått ett positivt resultat på ett test kontaktas av en läkare och uppmanas lista personer man har haft kontakt med. Vården kan även hjälpa till, eller i vissa fall helt ta över smittspårningen. Med kontakt i detta sammanhang avses att man har varit inom två meter från den smittade i minst 15 minuter.

Rekommendationen är dock densamma som den har varit en längre tid: har man minsta symtom ska man stanna hemma men så länge man inte har några symtom ska man arbeta som vanligt.

En person i mitt hushåll är sjuk i corona, ska jag gå till jobbet ändå?

Uppdaterat 3 april
SLU gör bedömningen att den som är symptomfri och inte själv ingår i en riskgrupp ska utföra ordinarie arbetsuppgifter. Du kan arbeta hemifrån i den utsträckning din närmaste chef bedömer att det är möjligt med hänsyn till verksamheten och arbetsmiljö.

Vård av barn (VAB) under corona

Uppdaterat 15 maj
Från och med den 25 april kan du få ersättning om förskolan eller skolan är stängd på grund av covid-19 fastän ditt barn inte är sjukt eller sprider smitta. Regeringen har beslutat om en tillfällig regeländring som ska gälla som längst till sista september 2020.

Du får ersättning för VAB om huvudmannen beslutar om att ditt barns förskola/skola ska stängas. Det gäller:

 • på smittskyddsläkares eller Folkhälsomyndighetens rekommendation eller
 • när verksamheten ligger i ett riskområde som Folkhälsomyndigheten har spärrat av eller
 • när verksamheten inte kan bedrivas på grund av att stora delar av personalen är sjuk. 

Slopat krav på intyg vid VAB

Uppdaterat 6 april
Från 19 mars 2020 behöver du inte längre lämna intyg om ditt barn är sjukt eller smittat i mer än sju dagar. Det gäller oavsett orsak till barnets sjukdom eller smitta. Läkarintyg behövs inte heller för när barnets ordinarie vårdare är sjuk, t ex dagbarnvårdare, i mer än sju dagar.

Mer finns att läsa på Försäkringskassans hemsida.

Frågor om resor, besök och arrangemang

Den senaste uppdateringen ligger överst. 

Frågor om resor

Beslut om tjänsteresor 

Uppdaterat 9 juli

Regeringen beslutade den 4 juni 2020 att personer som är symptomfria från Covid-19 får resa i Sverige från den 13 juni.

Med anledning av detta fattade rektor följande beslut den 8 juni 2020: 

 • att inga tjänsteresor till länder som UD avråder från tillåts,
 • att internationella konferenser och besök ställs in under motsvarande period,
 • att tjänsteresor är möjliga att genomföra inom Sverige om åtgärder vidtas för att begränsa smittspridningen,
 • att nationella konferenser och andra sammankomster i första hand bör ske digitalt.

Om du som medarbetare åker till ett land som UD avråder från att resa till, inte kan ta dig hem och därmed inte kan återgå till arbetet som planerat. Är frånvaron olovlig?

Uppdaterat 18 juni
Ja, det är olovlig frånvaro. Konsekvensen av att bryta mot UD:s avrådan innebär att du som medarbetare reser på egen risk och att frånvaron därmed kommer att betraktas som olovlig och löneavdrag kommer att göras. Om du istället vill ta ut semesterdagar ska det ske genom överenskommelse med närmaste chef.

Kommer universitetet att stängas ner eller verksamhet ställas in?

Uppdaterat 18 juni
Den 15 juni har SLU fattat ett inriktningsbeslut om att undervisning kan ske på campus om rekommendationer och riktlinjer följs.

Kommer universitetet att ställa in större arrangemang?

Uppdaterat 1 april
Alla offentliga tillställningar och allmänna sammankomster (t.ex. föreläsningar, marknader och mässor) med mer än 50 personer är förbjudna i Sverige sedan 29 mars. Alla evenemang och andra möten med mer än 50 personer är därför inställda tillsvidare. För övriga evenemang och sammankomster rekommenderas digitala möten.

Om besök av gäster/studenter

Ska vi ta emot besök/studenter från utlandet?

Uppdaterat 30 juni
I rådande läge ska alla överväga om det är ett nödvändigt besök som måste genomföras. Om beslutet blir att det ska genomföras så måste det ske inom ramen för de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten ger. Överväg också de risker med ökad oro i befintlig arbetsgrupp som uppstår och säkerställ att en risk och konsekvensanalys genomförs för aktuellt besök.

Frågor om att arbeta hemifrån

Den senaste uppdateringen ligger överst.

Rektors beslut om hemarbete 

Uppdaterat 17 juni
Regeringen beslutade den 4 juni 2020 att personer som är symptomfria från Covid-19 får resa i Sverige från den 13 juni.

Med anledning av detta fattade rektor följande beslut den 8 juni 2020 angående hemarbete: 

 • att medarbetare som själva tillhör riskgrupp eller sammanbor med person i riskgrupp, efter överenskommelse med närmaste chef, så långt det är möjligt bör beredas möjlighet att arbeta hemifrån,
 • att övriga medarbetare, efter överenskommelse med närmaste chef, fortsatt kan arbeta hemifrån när arbetsuppgifterna och övriga omständigheter så tillåter.

Jag är symptomfri, ska jag ändå arbeta hemifrån?

Uppdaterat 15 maj
SLU gör bedömningen att den som är symptomfri och inte själv ingår i en riskgrupp ska utföra ordinarie arbetsuppgifter. Du kan arbeta hemifrån i den utsträckning din närmaste chef bedömer att det är möjligt med hänsyn till verksamheten och arbetsmiljö. Det är du och din chef som kommer överens om det eventuellt behöver vidtas några åtgärder för att arbetsmiljön i hemmet ska vara tillfredställande.

Jag behöver prata om hur corona-situationen påverkar mig i mitt arbete, vart ska jag vända mig?

Uppdaterat 3 april
I första hand kan du diskutera detta med din chef och närmaste kollegor. Önskar du få stöd från företagshälsovården kontaktar du din närmaste chef.

Arbeta på distans

Digitala verktyg för distansarbete

SLU har tillgång till flera digitala verktyg för att du ska kunna arbeta som vanligt hemifrån. Flera av verktygen är tillgängliga för samtliga medarbetare att använda efter behov. Klicka på rutan ovan, Digitala verktyg för distansarbete, som går till IT-stöds sida gällande verktyg för att arbeta på distans.

Några råd till dig som jobbar hemifrån

På grund av Coronaviruset kommer flera av SLU:s medarbetare jobba hemifrån. Det är din chef som avgör om arbete hemifrån är möjligt eller inte. Nedan listar vi lite tips till dig som jobbar hemifrån.

1. Strukturera upp dagen

Försök följa dina normala tider och rutiner i arbetet i den utsträckning som är möjligt även när du arbetar på distans. Tänk på att samma arbetstider gäller på arbetsplatsen som hemma om inte annat är överenskommet med din chef/motsvarande. Uppdatera dina kollegor på att du jobbar på distans och på vilket sätt du är tillgänglig.

Rutiner handlar även om återhämtning som fika, lunch och paus. Försök sätta nya rutiner runt detta hemma som du har på arbetsplatsen. Fika kan med fördel genomföras virtuellt tillsammans med kollegor. Se mer nedan.

2. Rör på dig/ta en promenad

Det kan vara både fysiskt, men även psykiskt, påfrestande att arbeta hemifrån under en längre period, och rutiner behövs för att det ska fungera i längden. Ställ förslagsvis din mobil att påminna dig ett par gånger under dagen att ta riktiga pauser och låta hjärnan vila på ett annat sätt. Dessa pauser uppstår inte alltid lika spontant i hemmet som på en arbetsplats, så ta ansvaret att planera för det. Ungefär en gång i timmen kan det vara lämpligt att ta en kortare rast för att vila hjärnan och bibehålla koncentrationen över dagen.

Det är även viktigt att göra ergonomiska övningar, för att minska risken för belastningsskador. Gå gärna en promenad eller två under dagen. Andra sätt att få fysisk rörelse kan till exempel vara att röra på armar och ben samt stäcka på ryggen m.m. Du kan också resa på dig och gå fram till ett fönster och titta så långt bort du kan i någon minut, innan du återvänder till arbetet. Då har du fått nytt blod till hjärnan och ögonen har fått vila. Det kanske till och med finns chans att ta ett möte över telefon under en promenad med frisk luft?

Kolla även gärna in SVT:s hemmagympa med gympapass på ca 20 minuter (finns endast på svenska)

3. Säkra social kontakt

Arbete bidrar för de allra flesta med en social gemenskap som har betydelse för vårt välmående. Då vi separeras från vår sociala samvaro på arbetet under en längre tid är det viktigt att hitta sätt att kompensera det behovet. Ansträng er därför för att få till social kontakt på nya sätt. Ett par tips:

Skype-fika, där ni träffas online på fasta tider för att ta en fika ihop, gärna minst två gånger om dagen. Läs mer om hur det kan gå till på nyheten om hemarbete och kafferast med kollegor. Hålla en chattdialog öppen i skype eller teams där du har löpande kontakt med dina kollegor under dagen. En chatt blir mer informell än att kommunicera via mejl. Var uppmärksam på om/när arbetsplatsen ordnar videomöten för medarbetarna (infomöten, arbetsplatsträffar, personalmöten m.m.). Följ sådana träffar online, även om du inte själv upplever behovet som så stort idag, kan du bidra till att underlätta för andra. Berätta för dina närmaste kollegor att du gärna vill hålla dig uppdaterad om vad som diskuteras på arbetsplatsen.

4. Skapa ett effektivt och fredat arbetsutrymme

Ett ytterligare tips är att skapa en tydlig arbetsstation i hemmet. Det kan handla om att stänga in sig i ett rum rent fysiskt. Har man inte den tillgången kan det fungera att "stänga in sig" mentalt genom att be eventuell sambos/familj att respektera din arbetstid och din nyfunna arbetsstation. Jobbar du så behöver du få vara ifred utan distraktioner. Ett rent och undanplockat köksbord är även det ett bra alternativ. Signalera att du är upptagen genom att stänga dörren, sätta på dig hörlurar, vända ryggen till eller något annat som dina nära förstår. Meddela omgivningen när du kan ta en paus och när du slutar jobba för dagen. Och kanske det viktigaste av allt: håll den planen.

Ge dig även lite tid att strukturera upp dina tekniska hjälpmedel så att det blir enkelt och praktiskt. Var ska datorn stå? Var sitter jag bäst? Vilken stol ska jag ha osv. Tänk också igenom om du behärskar/använder all användbar programvara som finns tillgänglig. Finns det lösningar i Outlook, Teams, OneNote mm som du inte normalt använder men som skulle vara användbara nu. Behöver du instruktioner, utbildning eller hjälp för att komma igång?

Arbetsmiljöansvar vid arbete hemifrån

Det är din arbetsgivare som har det formella ansvaret för arbetstid och arbetsmiljö även fast du jobbar hemifrån. Var därför beredd på att din chef kan komma att ställa frågor om hur din arbetssituation ser ut hemma, både fysiskt och psykosocialt. Du som arbetar hemifrån är även skyldig att rapportera eventuella risker, tillbud och olyckor som sker då du arbetar i din hemmamiljö. Detta för att ge din chef/motsvarande förutsättningar att ta sitt arbetsmiljöansvar. Det gäller särskilt om det skulle inträffa ett allvarligt tillbud eller en olycka. Din chef/motsvarande måste då rapportera arbetsskadan, vilket inte minst är viktigt för att ditt försäkringsskydd skall gälla, läs mer information angående vad som gäller vid arbetsskada.

Informationssäkerhet

Tänk också på att informationssäkerheten ska vara densamma som vid ordinarie arbetsplats och du ansvarar för att information skyddas och att någon obehörig inte får åtkomst till den. Reglerna kring offentlighet och sekretess gäller även för distansarbete.

Att hålla distansmöte

Tips att tänka på vid distansmöte

 1. Mötesledaren bör se till att det finns ett tydligt syfte med mötet, samt en framtagen agenda som är delgiven till mötesdeltagarna. Syftet är att deltagarna får möjlighet att förbereda sig och förbereda det man vill säga.

 2. Inled distansmöten med att tydliggöra spelreglerna, exempelvis att alla mutar sig och sätter på mikrofonen när den vill säga något (för att undvika dåligt ljud).

 3. Kom överens om hur ni gör anteckningar under mötet och vem som ansvarar för dem. Med några av nedanstående verktyg kan chatten eller de delade dokumenten fungera som protokoll över det förda samtalet.

 4. Följ agendan – struktur blir än viktigare vid distansmöten än vid vanliga möten.

 5. Om material ska visas kan man dela skärm under mötet för att visa det.

 6. Se till att informationen är transparent och att var och en får tala till punkt när den vill säga något. Ge ordet till en deltagare i taget, och tacka för inlägget när det är dags för nästa person/steg. Inkludera alla under mötet i den mån det går.

 7. Tänk på att vara extra tydlig vid behov och särskilt när svar krävs. ”Anta” inte att alla hörde och hängde med och håller med i det föreslagna.

 8. Tänk också på hur kommunikationen sker under mötet. Det innebär att inte bara lyssna till det som sägs utan också till det som inte sägs som tonfall, röstläge samt tystnad för att tolka dess innebörd. Det är också bra att försöka vara hyggligt informell och underlätta för spontanitet under virtuella möten.

Läs även: Fem tips från biblioteket för bättre digitala möten

Fakta:

Hur hanterar SLU coronavirusutbrottet?

Universitetet har möten varje vecka i en särskild grupp om coronaviruset för att hantera de övergripande frågorna som kommer i samband med virusets utbrott. De bevakar Folkhälsomyndighetens ,UD:s och andra myndigheters uppdateringar och följer andra lärosätens hantering i frågan.

Om du har frågor som du inte hittar svaren på här, ska du kontakta din närmsta chef.

Hur hålls medarbetare informerade om läget?

Alla medarbetare och studenter uppmanas att hålla sig uppdaterade om universitetets information på medarbetarwebbens sida om corona. Om du inte får svar på dina frågor här kan du kontakta din närmsta chef.

Hur kan jag undvika smitta?

Generellt gäller att följa rekommendationer för god handhygien och att hålla avstånd till varandra. Alla medarbetare uppmanas att hålla sig uppdaterade och noga följa rekommendationerna från Krisinformation.se.


Kontaktinformation

Om du misstänker att du blivit smittad kan du läsa mer på 1177 och krisinformation.se eller kontakta 113 13 (sjukdomsfrågor kring corona) och be om råd.

Anställda som har frågor angående hanteringen av denna fråga vid SLU eller för praktiska lösningar i händelse av smitta kontaktar sin närmsta chef.

Studenter kontaktar programstudierektorn (PSR) på programmet, kontaktuppgifter finns på respektive programsida.

Sidansvarig: HRADM@slu.se