Andra utvecklingsprojekt

Senast ändrad: 23 maj 2024

Det pågår många olika utvecklingsprojekt kopplat till Alnarp - både campus och platsen. Några av projekten drivs av SLU och andra från våra samverkande parter Lomma kommun och Akademiska hus.

Balsgård

Beslut har tagits att flytta verksamheten av förädling av frukt och bär vid enheten i Balsgård till Alnarp. Växtmaterial flyttas från Balsgård till Campus Alnarp för att säkra den långsiktiga tillgängligheten för forskning, utbildning och sortutveckling. Etablering av utvalt växtmaterial i Alnarp inleds 2022/2023. Flytten beräknas pågå under en treårsperiod.

En kraftsamling av resurser och infrastruktur ökar möjligheterna till samordning med andra delar av LTV-fakultetens verksamhet inom växtförädling, forskning och utbildning. Samlokaliseringen stärker också hortikultur som är en viktig inriktning inom fakulteten.

Balsgårds byggnader och byggnadsnära mark kommer nu att säljas, medan odlingsmarken behålls. Det är SLU:s fastighetsavdelning som fortsatt kommer att vara huvudman för odlingsmarken. När marken inte används av SLU kommer den göras tillgänglig för externa genom arrende.

Läs mer om utvecklingsarbetet här.

Bevattning

All bevattning på campus Alnarp sker idag med dricksvatten; kommunalt vatten med bitvis dåligt tryck. Detta vill SLU ändra på för att arbeta mer hållbart. Under 2021 initierades ett projekt för att utreda möjliga lösningar på problemet.

Sedan tidigare har möjligheten att borra en brunn på SLU:s egendom utretts och nekats då detta kan påverka Akvifären negativt. Akvifären är det system som omvandlar energi till värme och kyla i Anarp.

Utredning för kort- och långsiktig lösning

En vattenutredning har genomförts för att se över vattenuttag samt prognoser för framtida uttag. Bland planeras etablering av flera försöksfält på campus Alnarp och växtmaterial från Balsgård lämnades in till styrgruppen för campusutvecklingen våren 2023.

Utredningen resulterade i en kortsiktig och en långsiktig lösning. Den kortsiktiga lösningen är att fortsatt använda kommunalt vatten för bevattning av sortimentsförädlingsförsök för äpple. Projektet är pågående och drivs av Akademiska hus. 

Långsiktigt går arbetet vidare med att undersöka möjligheten att etablera en kombinerad våtmark och bevattningsdamm i norra delen av Alnarp. Arbetet drivs av en samverkansgrupp som består av Lomma kommun, Akademiska hus och SLU. En workshop, arrangerad av SLU genomfördes våren 2023. workshop anordnades våren 2023 för att inspirera. Läs om workshopen här.

Lönnstorps brunn

SLU går vidare med att undersöka möjligheten ett vatten från befintlig brunn på försöksstationen Lönnstorp nordöst om Alnarp campus.

Lärandemiljöer utomhus

Att utveckla lärandemiljöer utomhus är en viktig pusselbit i arbetet för att utveckla campus till en grön mötesplats för utbildning, forskning och innovation. I samarbete med Akademiska hus pågår ett innovationsprojekt som utgår från frågeställningen om vad som möjliggör eller ökar kvaliteten i läraktiviteter utomhus. Projektet är indelat in i tre steg:

  1. Det första steget är ett programunderlag för att designa prototyper för olika läraktiviteter i utemiljön. Underlag har arbetats fram i en workshop-process under hösten 2023 och sammanfattas i detta
    dokument.
  2. Det andra steget är att designa och uppförd prototyper på olika platser på campus Alnarp. Detta genomförs av
    studenter vid Alnarp under vårterminen 2024.
  3. Det tredje och sista steget är utvärdering som beräknas pågå till och med 2026.

Läs mer om projektet i programunderlaget

Pergolan

Ett projekt med att placera pergolan "Per Friberg" pågår och pergolan beräknas vara på plats på campus Alnarp under 2024. 

Pergolan ”Per Friberg” ritades på uppdrag av Sveriges Arkitekter och dess lokalförening i Skåne av arkitekt Karin Sundberg inför utställningen H22 (2022). Den var en homage till Zebrapaviljongen ritad av Per Friberg till den klassiska H55-utställningen i Helsingborg 1955. Efter utställningen 2022 skänktes pergolan av Sveriges arkitekter Skåne till SLU Alnarp.

Kopplingen till Per Friberg (1920-2014) är viktig för forskning och undervisning inom området landskapsarkitektur vid SLU eftersom Friberg var professor i Alnarp under 20 år från mitten av 60-talet till mitten av 80-talet. Friberg betraktas allmänt som en av 1900-talets främsta svenska landskapsarkitekter och arkitekter. Han förvaltade och utvecklade den sydskandinaviska modernismen inom landskapsarkitekturen.

Pergolan ska synliggöra Per Friberg-arkivet

Just nu är Per Friberg-arkivet, som består av ritningar och dokument föremål för ett gediget arkiveringsarbete under ledning av arkivarie Douglas Gunnarsson vid SLU Alnarp. Den tänkta placeringen av Pergolan på Alnarpsgårdens innergård hoppas kunna synliggöra arkivet. Syftet med arkivet är att bevara materialet men också att tillgängliggöra det för forskning, undervisning och allmänhet. I samlingarna ingår till exempel originalritningar till Zebrapaviljongen. Läs mer om samlingen här.

Tanken är att pergolan utöver att användas som mötes-, samlings och utställningsplats för medarbetare, studenter och allmänhet också kommer att fungera som utställningsmonter för Fribergmaterial.

Pergolans relativt skira och smäckra konstruktion kommer arkitektoniskt att kontrastera väl mot Alnarpsgårdens kraftfulla arkitektur från slutet av 1800-talet.

Tågstopp Alnarp

Efter nästan 40 års uppehåll stannar sedan december 2020 återigen persontåg på Lomma station och andra stationer längs med Lommabanan. Nu fortsätter arbetet med att utveckla Lommabanans etapp två som inkluderar tågstopp i både Alnarp och Flädie. Dessa stationer beräknas stå klara i december 2027.

Tågstationen i Alnarp omfattar byggnation av två sidoplattformar om 170 meter inklusive plattformsutrustning och en gång- och cykeltunnel under järnvägen med anslutande trappor och ramper. Den befintliga plankorsningen vid Sundsvägen kommer att stängas och rivas.

En tågstation i Alnarp ger goda förutsättningar för anställda och studenter vid SLU Alnarp att resa hållbart men även för besökare till området. Framöver kommer även tågstationen att underlätta resandet för de som så småningom flyttar in i det bostadsområde som planeras norr om befintligt campus.

Totala kostnaden bedöms uppgå till 130 miljoner kronor.

Läs mer om Lommabanans utbyggnad på Lomma kommuns respektive Trafikverkets webbplatser

Lommabanan etapp två - Lomma kommun

Lommabanan utbyggnad - Trafikverket


Kontaktinformation

Projektledning campusutveckling Alnarp
Sara Kyrö Wissler
Telefon: 0703-32 17 26
E-post: sara.kyro@slu.se