Campusutvecklingsprocessen

Senast ändrad: 30 april 2024
flygfoto över Alnarp

Campus Alnarp är en unik plats med en rik historia. Den pågående utvecklingsprocess en innefattar både om- och tillbyggnader för att möta verksamheternas behov på kort och lång sikt. I december 2027 får vi ett tågstopp i Alnarp och de två fakulteterna på campus Alnarp nyttjar ny mark för forskningsfaciliteter. Vi ser en potential i att Alnarp ska kunna bidra till och fungera som en förebild för en mer hållbar samhällsutveckling i södra Sverige men även nationellt och globalt. Ambitionsnivån ska vara hög.

Bakgrund

2012 skapades Campusplan vision Alnarp i samverkan mellan SLU och Akademiska Hus. Drygt fem år senare beslutade parterna att gemensamt revidera dokumentet och tillsammans utreda hur den fysiska miljön på Campus Alnarp kan utvecklas för att på bästa sätt stödja SLU:s verksamhet i framtiden. 2019 beslutade rektor om en ny Campusplan för Alnarp.

Välfungerande verksamhetslokaler är lika viktiga som en inspirerande utemiljö för forskning och utbildning. Flera utredningar med olika infallsvinklar har gjorts av välrenommerade landskapsarkitekter. Utredningarna har gett oss en grund för den fortsatta utvecklingen av campus Alnarp.

Den franske landskapsarkitekten Michel Desvignes anlitades 2019 för analyser av landskapet runt Alnarp. Han presenterade sina tankar om ett till synes enkelt transformativt rumskoncept  för campus Alnarp, en vision som förtydligade campus som grön ö med sitt kringliggande odlingslandskap och närhet till havet. Mareld landskapsariktekter AB fick 2022 i uppgift att göra en fördjupad landskapsanalys för utemiljön vid campus Alnarp. Syftet med uppdraget var att ta fram fördjupade analyser av campuslandskapet i Alnarp med särskilt fokus på lokalisering av nya verksamhetslokaler och utvecklingen av vegetationen på campus. 

Utöver detta har det beslutats om tågförbindelser till Alnarp.

Målbild

Övergripande målbild för campusutvecklingen:

Alnarp är en välkänd arena för samhällets framtidsfrågor, som kontinuerligt utvecklas i samverkan med berörda och intresserade aktörer.

Det vill vi uppnå genom att utveckla:

  • en miljö som inspirerar och främjar utbildning, forskning, kreativitet och hälsa,
  • kunskapsöverföring, samarbete och innovation mellan akademi, näringsliv, kommun och allmänhet,
  • Alnarpsområdet som en helhet med forskning, utbildning, bostäder, service, verksamheter, kommunikationer, friluftsliv, natur- och kulturmiljövärden,
  • Alnarpsområdet till en nationellt och internationellt erkänd mötesplats och förebild för en hållbar samhällsutveckling. 

Guidande principer

Det finns sju guidande principer för hur lokaler och och den fysiska miljön ska utformas i Alnarp. Principerna fungerar som plattform och guide för både övergripande och detaljerade beslut.

Principerna har bland annat arbetats fram i en workshopserie under våren 2021.

1. A coherent campus

Hela Alnarp oavsett markägare, markanvändning och funktioner betraktas som en sammanhållen miljö som bevaras, utvecklas och planeras utifrån ett helhetsperspektiv. Alla nya inslag i Alnarp ska integreras med avsikten att stärka områdets identitet, funktionalitet samt estetiska uttryck med utgångspunkt i de långsiktiga målen för campusutvecklingen. 

2. Enables progress and collaboration

Vi möjliggör möten och samarbeten mellan människor, genom att skapa förutsättningar för både digitala och fysiska liksom för planerade och oplanerade möten. Mat- och dryckesupplevelsen är central för att få gränsöverskridande mötena att hända, såväl internt som externt. Platsen anpassade för gestaltar verksamheten och gör den lättillgänglig. Våra arbets- och mötesytor är, eller kan enkelt anpassas efter, olika ändamål.

3. Simplifies our workday

Det är enkelt att hitta till campus och att ta sig runt mellan faciliteterna. Våra digitala verktyg ligger i framkant och hjälper oss i vårt dagliga arbete. Det är enkelt att hitta, boka och använda mötes- och arbetsplatser utifrån de olika behov som finns.

4. Integrates indoors and outdoors

Våra miljöer utomhus och inomhus är fullt integrerade och används för olika typer av möten och arbeten. Det gröna är vårt ID och det är enkelt att röra sig mellan ute och inne, oavsett väder och säsong.

5. Stands out

Det märks att vi ligger i utvecklingsfronten genom kombinationen av det gröna och historiska med modern teknologi och arkitektur. Platsen speglar SLU:s bidrag till en hållbar samhällsutveckling. Vår styrka ligger i kontrasterna. Hur vi upplevs genom platsen gör oss attraktiva för såväl forskare och studenter (nuvarande och blivande) som för besökaren i stort.

6. Sustainability

Utvecklingen ska ske utifrån långsiktig social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Verksamheten ska präglas av respekt för berörda aktörer, medarbetare, studenter och besökare. Påverkan på miljön ska vara positiv, det ekologiska fotavtrycket lågt. Resurseffektivitet präglar utveckling och investeringar.

7. Student life

Studenter ska uppleva det inspirerande att studera och tillbringa fritid på campus. Faciliteter som underlättar studierna, som t ex allmänna studieplatser, bibliotek, säker uppkoppling och platser att samlas på ska finnas. En tillräcklig mängd studentbostäder ska erbjudas för att möjliggöra ett levande och tryggt campus även efter arbetsdagens slut.  

Samverkan med Lomma kommun och Akademiska hus

Utvecklingsarbetet sker i samverkan med Lomma kommun och Akademiska Hus. Genom att samarbeta vill vi öka möjligheten att utveckla Alnarp till en unik plats för innovation, samverkan och god livsmiljö för alla nutida och framtida användare och intressenter.

Samarbetet sker dels genom specifika projekt, dels på en övergripande nivå genom avstämningar en gång i halvåret. 

Några av samarbetsprojekten är tågstoppet i Alnarp och bevattningsfrågan.

Läs mer om vilka forum och sammanhang som våra olika parter möts.


Kontaktinformation

Projektledning
Sara Kyrö Wissler
Telefon: 0703-32 17 26
E-post: sara.kyro@slu.se