Styrning, organisation och arbetssätt

Senast ändrad: 09 februari 2024

Här hittar du information om hur arbetet med att utveckla campus Alnarp styrs och drivs. Dels internt inom SLU, dels i samverkan med Akademiska hus samt en beskrivning av vilka ledamöter som sitter i styrgrupper, projektgrupper och andra forum.

 

bild som beskriver en organisationsplan

En översiktsbild över projektorganisationen för bygg- och utvecklingsprojekt inom ramen för campusutvecklingen i Alnarp. 

 

 

Övergripande styrgrupp för campusutvecklingsprojekt (SLU/AH)

Uppdrag

 • Ansvarar för beslut i strategiska frågor gällande campusutveckling.
 • Beslutar om ramen för gemensamma projekt.
 • Tillför resurser och stödjer projektledningen i genomförandet.
 • Beslutar löpande om leverans och inriktning i de beslutade projekten och fastställer slutresultatet.
 • Rektor är styrgruppens ordförande.

Medverkande/ledamöter

Maria Knutson Wedel Rektor (ordförande) SLU
Martin Melkersson Uiversitetsdirektör SLU
Christina Lunner Kolstrup Dekan LTV SLU
Göran Ericsson Dekan S SLU
Anna Lidvall Gräll Projektchef SLU
Peter Thorén Fastighetschef SLU
Christian Jönsson Affärsområdeschef Akademiska hus
Frida Melin Fastighetschef Akademiska hus
Frida Munktell Strategisk fastighetsutvecklare Akademiska hus
Vakant Studenrepresentant SLUSS
Adjungerade vid behov   SLU, Akademiska hus

Beredningsgrupp campusutveckling Alnarp (SLU)

Uppdrag

 • Bistår den övergripande styrgruppen med beslutsunderlag och beredning av frågeställningar internt inom SLU.
 • Bereder ärenden i lokalfrågor, markfrågor och övrig campusutveckling.
 • Gruppen leds av ordförande.

Medverkande/ledamöter

Martin Melkersson Universitetsdirektör (ordförande)
Håkan Sandgren Fakultetsdirektör LTV
Sara Kyrö Wissler Projektledare
Johan Lindersson/Anna Lidvall Gräll Projektchef
Peter Thorén Fastighetschef
Theodora Mårtensson Lokalplanerare
Camilla Westerborn Lokalstrateg

Styrgrupp byggprojektet Västra noden (SLU)

Uppdrag

 • Ansvarar för att genomföra projektet enligt projektdefinition och projektplan och medverkar vid utformningen av denna.
 • Beslutar i frågor av större vikt, t ex budget och tidsplaner.
 • Följer och stödjer projektarbetet, ansvarar för att godkänna framtagna förslag.
 • Informerar uppdragsgivaren om projektets resultat.
 • Delegerar ansvar, befogenheter och ställer krav.
 • Gruppen leds av ordförande.

Medverkande/ledamöter

Christina Lunner Kolstrup Dekan LTV (ordförande)
Göran Ericsson Dekan S
Karl Lövrie Representant LTV
Magnus Lif Representant S
Johan Lindersson/Anna Lidvall Gräll Projektchef
Theodora Mårtensson Lokalplanerare
Sara Kyrö Wissler Projektledare
Vakant Studentrepresentant

Projektgrupp byggprojektet Västra noden (SLU/AH)

Uppdrag

 • Driver projektfrågor och tar fram programhandlingar och andra underlag (förstudier mm).
 • Bereder frågeställningar som t ex underlag för beslut och projektering.
 • Ansvarar för kommunikation med alla intressenter och beslutsfattare, samt förankring av frågeställningar innan beslut.
 • Gruppen är endast rådgivande och har inte någon beslutsrätt för projektet. Formella beslut fattas av styrgruppen för Västra noden.
 • Gruppen leds av ordförande.

Medverkande/ledamöter

Lena Åberg Projektchef (ordförande) Akademiska hus
Josef Mård Strategisk fastighetsutvecklare Akademiska hus
Johan Lindersson/Anna Lidvall Gräll Projektchef SLU
Theodora Mårtensson Lokalplanerare/projektledare SLU
Camilla Westerborn Lokalstrateg SLU

Arbetsgrupp infrastrukturprojekt (SLU/AH)

Uppdrag

 • Utarbetar underlag för gemensamma beslut i frågor som rör infrastrukturprojekt.
 • Informerar och förankrar förslag och beslut med berörda verksamheter och andra intressenter.
 • Samordnar infrastrukturprojekt med byggprojekt som bedrivs parallellt på Alnarp.
 • Gruppen leds av ordförande

Medverkande/ledamöter

Frida Melin Fastighetschef Akademiska hus
Lisette Bengtsson Fastighetsförvaltare (ordförande) Akademiska hus
Elin Renstam Projektchef Akademiska hus
Annika Billstam Strategisk fastighetsutvecklare utemiljö. Adjungerad vid frågor om utemiljö Akademiska hus
Johan Lindersson/Anna Lidvall Gräll Projektchef SLU
Sara Kyrö Wissler Projektledare SLU

Campusutvecklingsgrupp Alnarp (SLU)

Uppdrag

 • Tar fram underlag i strategiska frågor gällande campusutveckling, etablering och flytt av forskningsinfrastruktur.
 • Har överblick över olika initiativ och aktiviteter inom SLU:s verksamhet rörande campusutvecklingen i Alnarp.
 • Samordnar aktiviteter/projekt inom campusutvecklingen och koordinerar dessa med andra verksamheter inom SLU.
 • Gruppen leds av ordförande.

Medverkande/ledamöter

Sara Kyrö Wissler Projektledare (ordförande)
Karl Lövrie Representant LTV
Elias Andersson Representant S
Dennis Andersson  Doktorand
Aakash Chawade Vicedekan för forskningsinfrastruktur LTV
Camilla Westerborn Lokalstrateg
Theodora Mårtensson Lokalplanerare
Anna Bleckert Kommunikatör

Koordinering och information, projekt (SLU)

Uppdrag

 • Koordinerar och samordnar de pågående utredningar och projekt i Alnarp och kringområdet.
 • Hanterar och kommunicerar om förslag och beslut med berörda verksamheter och andra intressenter.
 • Svarar för omvärldsspaning och lyfter viktiga frågor som kan kräva ett agerande till berörda beslutsfattare.
 • Gruppen leds av ordförande.

Medverkande/ledamöter

Johan Lindersson/Anna Lidvall Gräll Projektchef (ordförande)
Camilla Westerborn Lokalstrateg
Theodora Mårtensson Lokalplanerare
Sara Kyrö Wissler Projektledare
Anna Bleckert Kommunikatör

Kontaktinformation

Koordination/projektledning
Sara Kyrö Wissler
Telefon: 0703-32 17 26
E-post: sara.kyro@slu.se