Uppföljning tidigare miljömål

Senast ändrad: 10 april 2024

Här hittar du uppföljning av SLU:s tidigare övergripande miljömål.

Energianvändning

Miljömål som gick ut december 2020

Mål 1.1

Med 2014 som basår ska SLU ytterligare öka självförsörjningsgraden på elenergi i hyrda och eget förvaltade fastigheter till minst 13 % år 2020. När det gäller värme ska självförsörjningsgraden fortsatt vara högre än 90 % på eget förvaltade fastigheter.

Resultat: Självförsörjningsgraden i hyrda och eget förvaltade lokaler uppgick år 2020 till 9 % förnybar elenergi. Självförsörjningsgraden för värme år 2020 var 84 % på eget förvaltade fastigheter. 

Mål 1.3

SLU ska i egna fastigheter energibespara med minst 1 % per m2 och år, med 2012 som basår. Det uttrycks med andra ord att till och med 2020 ska SLU totalt ha energibesparat minst 9 % per m2.

Resultat: Energiförbrukningen hade år 2020 minskat med 7 % sedan 2012 på eget förvaltade fastigheter.

Miljömål som gick ut december 2016

Mål 1.2

Fossila bränslen för uppvärmning ska fasas ut snarast, dock senast innan utgången av 2016.

Resultat: Den sista oljepannan har tagits ur bruk, vilket innebär att målet om att fossila bränslen för uppvärmning ska fasas ut senast utgången av 2016 har uppfyllts.

Tjänsteresor

Miljömål som gick ut december 2020

Mål 2.1

SLU ska minska koldioxidutsläpp från resande med minst 10 % per helårsanställd senast år 2020 i jämförelse med 2013.

Resultat: Vid utgången av 2020 hade SLU minskat koldioxidutsläppen från resande med 75 % och helårsanställd i jämförelse med 2013. Målet nåddes redan 2019, innan reserestriktionerna i och med coronapandemin.

Mål 2.4

Koldioxidutsläppen från inrikes resande med flyg ska i jämförelse med år 2013 minska med minst 20 % per helårsanställd senast år 2020.

Resultat: Vid utgången av 2020 hade SLU minskat totala utsläppen från inrikes flygresor med 83 % per helårsanställd, jämfört med 2013. Målet nåddes redan 2019, innan reserestriktionerna i och med coronapandemin.

Mål 2.5

Antal IT-resor (videokonferens) ska öka med minst 15 % till och med år 2020, med 2016 som basår.

Resultat: Användandet av videokonferens har ökat kraftigt sedan 2016. Vid utgången av 2020 hade antalet möten ökat med 200 %, jämfört med 2016. Möten i Zoom och Teams är inte inkluderat i detta, antalet möten i Zoom under 2020 var ytterligare 131 891 st. Där ingår både undervisning för studenter och möten bland anställda. Antal möten i Teams under 2020 var 133 499 st.

Miljömål som gick ut december 2016

Mål 2.2

Koldioxidutsläppen från inrikes resande i jämförelse med år 2013 skall minska med 20 % och helårsanställd t o m år 2016 främst genom minskning av inrikes flygresor.

Resultat: Ökning med 16%. Övergick till mål 2.4.

Mål 2.3

Antalet IT-resor (användandet av videokonferens) i jämförelse med 2013 års nivå skall öka med 15 % t o m år 2016.

Resultat: Videokonferens har ökat med drygt 20 % sedan 2013, vilket innebär att målet för IT-resor är uppnått. Även den totala samtalstiden har ökat med cirka 20 % under perioden. Om vi jämför samtliga tre sätt att utföra IT-resor på (videokonferens, Skype och Jabber) mellan 2016 och 2014 (Skype fanns inte 2013) så har antalet resor ökad med 77 %. Denna siffra ska dock tas med en nypa salt då statistiken för Skype under 2016 inte är hundraprocentig. Övergick till mål 2.5.

Inköp

Miljömål som gick ut december 2019

Mål 3.5

Samtliga upphandlade avtal där miljökrav bedöms som relevanta att ställa utifrån miljöriskanalys, ska resultera i att bra miljöval-alternativ* finns där så är möjligt, senast 2019.
*Varor och tjänster som är eller kan bli bra miljövalsmärkta ska om tekniskt möjligt finnas tillgängliga och markerade med grönt löv i Proceedo.

Resultat: I de upphandlingar som resulterat i avtal under perioden 2015-2019, har i samtliga fall en miljöriskanalys genomförts. Exempel på upphandlingar där miljöriskanalysen har resulterat i miljökrav i respektive upphandling: skördetröska, traktor, kaffeautomater, kemikalier, frukt, djurläkemedel, djurslagsspecifika medicintekniska förbrukningsprodukter till djursjukvården samt farligt avfall. Gröna löv används i Proceedo där så är möjligt.

Mål 3.6

Årligen ska uppföljning ha genomförts av minst en (1) upphandling för att fastställa om, och i vilken utsträckning, en reducerad miljöpåverkan uppnåtts.

Resultat: Under perioden 2015-2019 genomfördes årligen uppföljning av en upphandling: frukt, IT-produkter, restaurang- och cateringtjänster, traktorer, växtskyddsmedel, växtnäring och utsäde.

Miljömål som gick ut december 2014

Mål 3.1

SLU ska ställa relevanta miljökrav, i 90 % av alla upphandlingar på förbrukningsvaror från och med halvårsskiftet 2014.

Resultat: Under 2014 har 3 st. upphandlingar på förbrukningsvaror gjorts. 100 % av dem har haft relevanta miljökrav. Följs upp i inköpsenhetens förteckning över pågående och avslutade upphandlingar.

Mål 3.2

SLU ska genomföra miljöriskanalys i syfte att identifiera om en upphandling avser varor eller tjänster med betydande miljöpåverkan genomförs på samtliga upphandlingar av varor och tjänster senast fr.o.m. 31 december 2014.

Resultat: Nytt arbetssätt med miljöriskanalys är framtaget och implementerat, SLU-98 i Edda. Målet är uppfyllt.

Mål 3.3

Senast den 31 december 2015 ska 40 % av alla upphandlade förbrukningsvaror vara märkta med "bra miljöval" och finnas tillgängliga i SLUs e-handelssystem Proceedo.

Resultat: Andelen miljömärkta produkter i Proceedo är 2,4 %. Det är orimligt att tro att andelen kan gå upp till 40 % till och med utgången av 2015. Därför kommer inköpsenheten tillsammans med miljöenheten föreslå nya och/eller justerade miljömål med tillhörande handlingsplan till ISG (infrastrukturgruppen) och rektor under våren 2015. Ersattes av mål 3.5.

Mål 3.4

Senast den 31 december 2014 ska uppföljning ha genomförts av minst en (1) upphandling för att fastställa om, och i vilken utsträckning, en reducerad miljöpåverkan uppnåtts.

Resultat: En uppföljning har genomförts av ett avtal; cateringtjänster i Alnarp. Flera förbättringsförslag har identifierats. Se rapporten uppföljning av effekten av miljökrav i upphandling av cateringtjänster i Alnarp (SLU miljö, medarbetarwebben).

Utbildning

Miljömål som gick ut december 2020

Övergripande mål 4.4

Alla studenter som deltar i något av SLU:s program ska, inför sin framtida yrkesutövning, få en bra bas att hantera alla hållbarhetsperspektiv på (ekonomiskt, socialt och miljömässigt). Det uppnår vi genom att uppnå nedanstående delmål.

Resultat: Se uppföljning för delmålen (4.4.1-4.4.5).

Delmål 4.4.1

Integrera hållbar utveckling i alla program (100 %) senast år 2020.

Resultat: Vid utgången av 2020 hade SLU 28 utbildningar som börjar på grundnivå (exkluderat basår). Vissa av dem är kandidatprogram, men de flesta är yrkesutbildningar som fortsätter på avancerad nivå efter de tre första åren. Samtliga program vid SLU har hållbarhetsaspekter som en del av programmens profil, i några program behöver aspekterna konkretiserats. SLU erbjuder också 22 mastersprogram, där de flesta är internationella med engelska som undervisningsspråk. I alla 22 mastersprogram utgör hållbarhetsaspekterna en tydlig del av programmens profil och finns med i utbildningsplanerna. I några få fall kan det förtydligas ytterligare i utbildningsplanen. Målet har förlängts till 2025, se aktuella mål.

Delmål 4.4.2

I kursutvärderingar, senast år 2020, få minst 70 % positiva svar på frågan om hållbarhet integrerats i utbildningen.

Resultat: Snittet för kursvärderingsfrågan 2020 ligger på 4.09 av 5 möjliga som medel för alla SLU:s kurser. Det betyder att man ligger på 80 %, vilket är i nivå med målet. Målet har höjts till 90 % och förlängts till 2025, se aktuella mål.

Delmål 4.4.3

Minst vartannat år ska en workshop med programstudierektorer arrangeras för att dela erfarenheter och utveckla utbildning för hållbar utveckling.

Resultat: På grund av pandemin har ingen konferens genomförts 2020, den genomfördes 2019.

Delmål 4.4.4

Minst 80 % av alla kursledare/kursansvariga lärare ska, senast vid utgången av år 2020, delta i en dags fortbildning i utbildning för hållbar utveckling.

Resultat: Vid utgången av 2020 hade drygt 90 % (381 st.) deltagit.

Delmål 4.4.5

Av tillfrågade alumner ska minst 70 % uppleva att deras utbildning (i program), i nuvarande yrkesutövning, har givit dem verktyg för att arbeta med alla tre dimensioner av hållbar utveckling.

Resultat: Frågan kommer att ställas först 2022. Målet är förlängt till 2027, se aktuella mål.

Miljömål som gick ut december 2016

Mål 4.1

Alla programstudierektorer (PSR) ska senast vid utgången av 2016 ha genomgått en workshop omfattande tre dagar om utbildning för hållbar utveckling (UHU).

Resultat: 72 % av programstudierektorerna (inkl. biträdande PSR) har genomått workshopen. Då det tillkommit fler PSR under året kommer det i början av 2017 att genomföras en till workshop för de återstående PSR (ca 4 st kvar). Målet anses ha uppnåtts.

Mål 4.2

Alla kursansvariga lärare ska erbjudas minst en dags fortbildning i utbildning för hållbar utveckling. Vid utgången av 2017 ska minst 75% av dessa ha genomgått fortbildningen.

Resultat: Det totala antalet kursledare/kursansvariga lärare är cirka 420 stycken. Målet innebär alltså att minst 315 (75 %) genomgår utbildningen. I dagsläget har 90 personer (ca 29 %) genomgått kursen och 21 personer är inbokade (= 35 % om samtliga inbokade deltar). Under 2017 kommer utbildningar att erbjudas på alla campus, på både svenska och engelska. Målet är inte uppfyllt, omgjort i november 2017 till mål 4.4.4.

Mål 4.3

Senast hösten 2015 inkludera en obligatorisk fråga i sammanställningen av kursutvärderingar rörande hållbar utveckling i utbildningen.

Resultat: Målet uppnått!

Miljöanalys

Tidigare mål som gick ut december 2020

Mål 5

För att i än högre grad bidra till samhällets miljöarbete har SLU som övergripande miljömål att användningen av data som genereras av SLU:s miljöanalys blir större bland landets beslutsfattare, myndigheter, forskare och allmänhet.

Mål 5.4

Minst 80 % av alla verksamheter som deltar i SLU:s kvalitetsarbete tillhandahåller senast vid utgången av år 2020 öppna data på webben enligt gällande kvalitetsguide för miljödatahantering.

Resultat: Av de verksamheter som deltar i kvalitetsarbetet var det vid årsskiftet 2020/21 knappt 10 % som uppfyllde kraven. Målet uppnåddes inte under 2020. Målet förlängs till 2025 samtidigt som målnivån skärps till 90 %.

Tidigare mål som gick ut december 2018

Mål 5.1

För att i än högre grad bidra till samhällets miljöarbete har SLU som mål att användningen av data som genereras av SLU:s fortlöpande miljöanalys blir större bland landets beslutsfattare, myndigheter, forskare och allmänhet. Det ska också bli tydligare vilka data som finns tillgängliga och att de uppfyller SLU:s grundläggande kvalitetskrav. Verksamhetsområdets omsättning fungerar som indikator för målet och för att målet ska uppnås ska intäkterna öka 402 mnkr (2014) till 442 mnkr (2018).

Resultat: Redan år 2017 var intäkterna 442 mnkr. Målnivån uppnåddes.

Mål 5.3

Inom 1,5 år efter påbörjat åtgärdsarbete eller senast 2018-12-31 ska åtgärdsarbetet inom verksamhetens processer vara slutfört och det ska finnas information på SLU:s webb, s.k. metadata, om vilka miljöanalysdata som finns tillgängliga.

Resultat: Målet uppnåddes inte inom utsatt tid. Målet ersatt med 5.4.

Tidigare mål som gick ut december 2015

Mål 5.2

Alla projekt/verksamheter inom fortlöpande miljöanalys med datahantering ska senast 2015-12-31 ha påbörjat åtgärdsarbete som innebär att information om verksamhetens data kan göras tillgängliga via SLU:s webb.

Resultat: Målet uppnåddes inte inom utsatt tid. Arbetet fortsatte under 2016, då samtliga verksamheter startade upp sitt åtgärdsarbete. Målet ersatt med 5.4.

 

Fakta:

Förklaring status

Målet bedöms i nuläget nås inom utsatt tid

Målet bedöms i nuläget kunna nås om det sätts in fler åtgärder 

Målet bedöms i nuläget inte kunna nås