Avsluta rekrytering

Senast ändrad: 17 oktober 2023

När rekryteringsprocessen är avslutad kvarstår det viktiga arbetet med att utvärdera och följa upp. Uppnådde ni de uppsatta målen? Följde ni tidsplanen? Hur lång tid tog processen? Hur fungerade urvalsmetoderna? Är det något ni ska ta med er från den här processen som ni ska förbättra till nästa gång.

Yttrande

När beslut om vem som ska anställas har fattats skrivs ett yttrande. Se mall för hur ett yttrande för anställning kan se ut. Yttrandet kan med fördel bifogas i ärendet i Primula då det är ett viktigt dokument om någon överklagar.

Erbjudande om anställning

Ett erbjudande om anställning ska skickas till kandidat som en bekräftelse på överenskomna anställningsvillkor. Chefen ska klargöra för den sökande vad som gäller i frågor av betydelse för anställningen såsom t.ex. lön, anställningsform, omfattning, tillämpliga kollektivtal och institution/avdelning. Erbjudandet skickas via ReachMee. För att skicka erbjudandet kontaktas institutionsadministratör/personaladministratör på institution/avdelning

Anställningsärende i Primula

Nedan finns en bild på flödet på ett anställningsärende i Primula. För att starta ett ärende i Primula kontaktas institutionsadministratör/personaladministratör på institution/avdelning. Läs vilken information institutionsadministratör/personaladministratör behöver för att starta ett ärende samt vilka bifogade dokument som behövs här.

När institutionsadministratören/motsvarande fått informationen
samt bilagorna så startas ärendet i Primula. Ärendet går sedan till chef för attest. Tycker chef att allt ser bra ut trycker de på godkänn, se manualen för nyanställningar via Primula. Ärendet hamnar då hos tilldelad HR-administratör (dvs den HR-administratör som är kopplad till den institutionen/avdelningen). De fyller i de uppgifter som ska kompletteras och kontrollerar LAS-tid. HR-administratören lägger sedan upp ärendet till facket för information (se mer info om MBL-förhandlingar nedan). När allt är klart hos facket skickar HR-administratör ärendet vidare till lönespecialist som sedan avslutar ärendet.

Information till fackliga organisationer

Arbetsgivaren lämnar information till de fackliga organisationerna om det tilltänkta beslutet. Information om tilltänkt beslut och lön lämnas alltid via SLU:s förhandlingssystem genom HR-enheten. Facken informeras en vecka innan ett beslut tas. Det sker på tisdagar vilket gör att ärenden som kommer in efter en tisdag kommer läggas upp veckan efter nästkommande vecka.

Om de fackliga organisationerna påkallar förhandling om den tilltänkta anställningen meddelar man detta till HR-enheten. Förhandling sker den nästkommande tisdagen. Om anställningens varaktighet är högst tre månader behövs ingen information.

Vid anställning av chefer har arbetsgivaren primär förhandlingsskyldighet enligt §11 i MBL (dvs man kallar till förhandling direkt).

Anställningsbeslut

Anställningsbeslutet skriver HR-administratörerna i samband med MBL-informationen. Beslutet skrivs på av HR-administratör på uppdrag av prefekt/motsvarande. Till skillnad från de flesta andra arbetsgivare så skriver inte den nyanställde på beslutet, men det har samma juridiska betydelse som ett anställningskontrakt.

När anställningsärendet varit uppe på MBL-informationen skickar HR-administratören ut anställningsbeslutet och ett välkomstbrev till den slutgiltiga kandidaten. En kopia på beslutet förvaras i personakten som är kopplad till den anställde. I samband med att anställningsbeslutet skickas så kungör HR-administratören beslutet om anställningen. Se mer info om vad en kungörelse är nedan.

Kungörelse/Återkoppling till sökande

En kungörelse är ett ”Meddelade om att en person fått anställning” eller ett ”Meddelande om beslut att inte tillsätta utannonserad tjänst”. I kungörelsen finns det information om vem som fått tjänsten och hur man överklagar beslutet. Beslutet om anställningen (kungörelsen) går att överklaga från det tillfället kungörelsen hängs upp och 15 arbetsdagar framåt.

Efter avslutad rekrytering skickar HR-administratörerna ett mejl "Meddelande om anställningsbeslut" till samtliga kandidater som inte fått tjänsten. SLU:s anställningsbeslut finns att läsa på universitetets officiella anslagstavla utanför Biblioteket på SLU campus, Ultuna. Chef behöver därmed inte kontakta alla sökande, men ska ringa alla som har varit på intervju.

Överklagande

Det är möjligt att överklaga ett beslut om anställning vid en statlig myndighet, med undantag av beslut om anställning som doktorand eller som lektor vid en befordran. Det är endast de personer som sökt tjänsten som kan överklaga beslutet och överklagan ska inkomma senast 15 arbetsdagar efter den dag beslutet anslogs på myndighetens anslagstavla.

Överklaganden i anställningsärenden prövas i en särskild nämnd, Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH). Överklagandet ska dock alltid insändas till registrator vid SLU som vidarebefordrar det till nämnden. En sökande har alltid rätt att få ta del av de medsökandes ansökningshandlingar. Detta gäller såväl före som efter ett eventuellt överklagande. Den som fått anställningen har rätt att yttra sig över överklagandet. Den klagande bör i sin tur få del av ett sådant yttrande.

Frågor rörande överklagande besvaras av SLU:s jurist- och dokumentationsenhet.


Kontaktinformation

HR-specialisterna
HR-enheten, Personalavdelningen SLU