Arbets- och uppehållstillstånd

Senast ändrad: 06 maj 2024

När vi anställer en ny medarbetare som är icke EU-medborgare, behöver den nya medarbetaren ansöka om antingen ett visum, arbets- eller uppehållstillstånd. Nedan finner du mer information om vilket arbets- respektive uppehållstillstånd som gäller samt hur den interna processen och ansvarsfördelningen ser ut.

I grunden är det två parametrar som styr om man ska ansöka om visum, arbetstillstånd eller uppehållstillstånd till sin blivande medarbetare;

1. Längden på uppdraget (mindre än 90 dgr eller mer än 90 dgr), samt 
2. Omfattningen av forskning inom den utlysta tjänsten (< 50% eller > 50%).

Du kan få vägledning kring vilket tillstånd som ska tillämpas genom att titta i någon av matriserna Matris, arbets- och uppehållstillstånd utifrån typ av tillstånd, eller Matris, arbets- och uppehållstillstånd utifrån befattning.

Välj det alternativ nedan som stämmer in på den tjänst du ska tillsätta avseende längd och omfattning av forskning, så får du mer information om vilket tillstånd som ska tillämpas samt hur du ska gå tillväga.

För teknisk/administrativ personal väljer du fliken anställning med mindre än 50% forskning.

Anställning kortare än 90 dgr med mer än 50% forskning

Visum

För forskare och lärare inom högre utbildning som har en kortare än 90 dagar finns ett undantag från kravet på arbetstillstånd. I dessa fall behöver medborgare i ett flertal länder utanför EU enbart visum för inresa till Sverige. Se nedan under blanketter och länkar, för vilka länder som har visumkrav.

Observera att undantaget enbart gäller forskare och lärare. Teknisk och administrativ personal omfattas inte utan behöver arbetstillstånd.

Ansökningsprocessen

Den blivande medarbeten ansöker själv om visum via en svensk ambassad i sitt hemland. De flesta ambassader har avtal med externa tjänsteleverantörer, personen behöver därför höra med sin ambassad vad som gäller just där. De svenska ambassaderna i de flesta länder kräver även att man förbokar besök. Rekommendera därför medarbetaren att ta kontakt med ambassaden för att få mer information innan personen besöker ambassaden på plats.

Mer information finns hos Migrationsverket. Se även information om Sveriges ambassader utomlands under blanketter och länkar nedan.

Hur lång är handläggningstiden?

Handläggningstiden för visumärenden kan variera stort hos de olika ambassaderna och generalkonsulaten. Normalt brukar vara två-fyra veckors handläggningstid, men det kan även ta längre än så.

Blanketter och länkar

 1. För vilka länder behöver man ansöka även om visum? (länk)
 2. Information om Sveriges ambassader utomlands (länk)

Anställning längre än 90 dgr med mer än 50% forskning

Uppehållstillstånd för forskare

Forskaren ska ansöka om uppehållstillstånd för forskare, postdoktorer eller andra medarbetare med en omfattning av forskning inom tjänsten om 50% eller mer.

Denna ansökan administreras ej av Personalavdelningen, utan ansökan sker helt mellan institutionen och den blivande medarbetaren.

Ansökningsprocessen

Institutionen fyller i ett s k Hosting agreement, och skickar det till den blivande medarbetaren. Den blivande medarbetaren kan sedan använda detta Hosting agreement som bilaga vid ansökan om uppehållstillståndet online.

Hur lång är handläggningstiden?

Handläggningstiderna kan variera väldigt mycket, allt från 3-7 månader eller ännu längre. Var därför beredd på att det kan ta lång tid innan beslut kommer från migrationsverket.  Ange önskat startdatum i Hosting agreement (dock inte tidigare än det datum som Hosting agreement ställs ut), vilket ger en indikation till Migrationsverket att/om ärendet är brådskande.

Försäkringsuppgifter och uppgift om kollektivavtal till Hosting agreement

Försäkringsuppgifter

I Hosting agreement, efterfrågas information om vilka försäkringar vi har. För en person som kommer att anställas av SLU gäller nedan uppgifter. Ange informationen i rutan 5. Arbetsvillkor:

 • Sjukförsäkring hos – AFA
 • Trygghetsförsäkring vid arbetsskada hos - AFA, PSA
 • Livförsäkring hos - TGL-S
 • Tjänstepensions hos – SPV
 • Kommer forskaren att omfattas av ett kollektivavtal?
  Ja, ST datum 2013-06-01.

För personer som inte kommer att anställas av SLU, exempelvis postdoktorer som finansieras av stipendium, gäller inte ovan försäkringar. För dessa personer ska nedan information anges i rutan 5. Arbetsvillkor:

 • Om forskaren inte får lön, ange vilken form av ersättning forskaren får och hur mycket: Ersättning via stipendium (ange gärna vilket stipendium), xxxx kr/månad

 • Sjukförsäkring hos – Kammarkollegiet, Försäkringen för utländska besökare
  Trygghetsförsäkring vid arbetsskada hos – (lämna blankt)
  Livförsäkring hos – (lämna blankt)
  Tjänstepensions hos – (lämna blankt)

 • Kommer forskaren att omfattas av ett kollektivavtal?
  Nej, då personen är stipendiat omfattas den inte av SLUs kollektivavtal.

Förlängningsansökan

Förlängningsansökan för forskare ska göras innan nuvarande uppehållstillståndet löper ut. Arbetsgivaren ställer då ut ett nytt Hosting agreement till forskaren. Forskaren kan sedan ansöka om en förlängning under samma period som Hosting agreement anger. Observera att förlängningen bara kan sökas för den tid som passet är giltigt, kontrollera därför passets giltighet innan.

Forskaren gör förlängningsansökan online och skickar kopia på bekräftelse av inskickad ansökan till personalrollen på institutionen.

Forskaren kan fortsätta arbeta och vistas i Sverige under tiden som förlängningsansökan behandlas av migrationsverket, ifall personen har haft ett uppehållstillstånd och arbetat i Sverige under sex månader eller längre.

Under handläggningstiden

Under tiden förlängningsansökan handläggs av migrationsverket uppmanas forskaren att stanna inom Sverige och inte genomföra tjänsteresor eller privata resor till länder utanför Sverige. Ifall en förlängningsansökan är pågående kan forskaren nekas att komma tillbaka in i Sverige vid återresa från utlandet. Det finns därmed en risk att bli fast utomlands till dess att det nya uppehållstillståndet är beviljat. Forskaren uppmanas därför starkt att avvakta med utlandsresor tills det nya uppehållstillståndet är beviljat. Detta är bra att känna till, då det kan komma att påverka de åtaganden som forskaren har under pågående förlängningsansökan.

Blanketter och länkar

1. Hosting agreement (länk)
2. Forskarens egen ansökan online (länk)
3. Mer information om uppehållstillstånd för forskare (länk)
4. Information om Sveriges ambassader utomlands (länk)

Anställning med mindre än 50% forskning

Arbetstillstånd

För denna anställning behöver man ansöka om arbetstillstånd. För vissa länder krävs även visum. Ansökan om arbetstillstånd administreras av Personalavdelningen via funktionsadressen arbetstillstand@slu.se.

Krav på annonsering

För att kunna ansöka om arbetstillstånd måste arbetsgivaren ha annonserat befattningen i minst 10 arbetsdagar (motsvarande 14 kalenderdagar) på Platsbanken. Genom publiceringen på Platsbanken så förmedlas annonsen vidare till den europeiska platsbanken EURES.

Ansökningsprocessen

Nedan finner du en guide för institutionsadministratören eller den vid institutionen som sammanställer underlaget inför ansökan.

1. Ladda ner Checklista - ansökan om arbetstillstånd nedan. Fyll i och komplettera med de uppgifter som efterfrågas där, i dialog med den blivande medarbetaren.

2. Ladda ner Fullmakt och skicka den till den blivande medarbetaren, som får fylla i den, skriva ut, signera, skanna och skicka tillbaka den via mejl. Observera, att om det finns medsökande såsom familjemedlemmar, så behöver en fullmakt ställas ut per vuxen person.

3. Ladda ner Anställningsavtal och fyll i. Fråga din HR-administratör om frågor uppstår. Skicka det ifyllda anställningsavtalet till den blivande medarbetaren som får skriva ut, signera, skanna och skicka tillbaka den via mejl. 

4. Samla ihop allt material enligt checklistan och sänd in detta inskannat till funktionsadressen arbetstillstand@slu.se. När underlaget inkommit, så stämmer våra HR-administratörer av underlaget mot checklistan för att se att det är komplett.

Om något inte är komplett, så efterfrågar de via e-mail en komplettering. Ansökan till Migrationsverket kommer att läggas in först när underlaget från institutionen/verksamheten är helt komplett.

5. När underlaget är komplett, så lägger HR-administratören in ansökan till Migrationsverket online. När ansökan är inlagd för arbetsgivarens del och yttrandet från facket har inkommit skickas ärendet vidare till medarbetare. 

6. Migrationsverket kontaktar sedan den blivande medarbetaren genom mejl som innehåller en länk, där den sökande får komplettera med sin del samt betala in avgiften för ansökan. OBS! Det är den blivande medarbetaren som bifogar fullmakten och anställningsavtalet i sin del av ansökan.

7. När Migrationsverket gjort sin bedömning skickar de en kopia på beslutet till den blivande medarbetaren samt även till Personalavdelningen. Institutionen får då ta del av beslutet så snart det inkommit genom en kopia till den kontaktperson som står angiven på den inskickade checklistan.

Hur lång är handläggningstiden?

Handläggningstiden för arbetstillstånd varierar mycket. En förutsättning för att handläggningen ska gå snabbare är att kompletta ansökningshandlingar skickas in direkt. Ifall migrationsverket behöver begära in kompletteringar kommer väntetiden att bli längre. Normalt brukar vara 3-5 månaders handläggningstid men kan i många fall vara ännu längre. En översiktsbild av aktuella handläggningstider finns på migrationsverkets hemsida under fliken Tid till beslut.

Förlängning av arbetstillstånd

Förlängning av arbetstillstånd administreras av Personalavdelningen genom funktionsadressen arbetstillstand@slu.se. Använd checklistan för att bifoga den dokumentation som behövs för att underlaget ska vara fullständigt och skicka in detta inskannat till Personalavdelningen.

Fortsätta arbeta under handläggningstiden

Om den anställde haft arbets- eller uppehållstillstånd i minst sex månader eller mer, så kan hen fortsätta arbeta under perioden som Migrationsverket handlägger förlängningsansökan. Detta gäller även om medarbetaren haft en annan typ av tillstånd, som exempelvis uppehållstillstånd för studier, som givit hen rätt att arbeta.

Byte av arbetsgivare till SLU

Om SLU anställer en ny medarbetare, som redan har haft ett arbets- eller uppehållstillstånd kortare än 24 mån och ska byta från en annan arbetsgivare, så gäller inte detta arbets-/uppehållstillstånd för arbete inom SLU. Den blivande medarbetaren måste då ansöka om arbets-/uppehållstillstånd för arbete inom SLU.

Personen kan dock börja arbeta hos SLU under handläggningstiden, men behöver uppvisa bevis på inlämnad ansökan. Om den blivande medarbetaren redan arbetat i Sverige under minst 24 månader, kan hen börja arbeta inom SLU med pågående arbets-/uppehållstillstånd.

Blanketter och länkar

1. Checklista - Ansökan om arbetstillstånd (blankett)
2. Anställningsavtal (blankett)
3. Fullmakt (blankett)
4. Information om Sveriges ambassader utomlands (länk)

Förlängningsansökningar

Alla ansökningar om förlängning av arbetstillstånd eller uppehållstillstånd måste göras innan det nuvarande tillståndet löper ut, dock tidigast när det är fyra månader kvar på det nuvarande tillståndet.  Vid förlängning av uppehållstillstånd för doktorandstudier kan ansökan göras tidigast när det är sex månader kvar på det nuvarande tillståndet.

Förlängning för forskare

Förlängningsansökan för forskare ska göras innan nuvarande uppehållstillståndet löper ut. Arbetsgivaren ställer då ut ett nytt Hosting agreement till forskaren. Forskaren kan sedan ansöka om en förlängning under samma period som Hosting agreement anger. Observera att förlängningen bara kan sökas för den tid som passet är giltigt, kontrollera därför passets giltighet innan.

Forskaren gör förlängningsansökan online och skickar kopia på bekräftelse av inskickad ansökan till personalrollen på institutionen.

Forskaren kan fortsätta arbeta och vistas i Sverige under tiden som förlängningsansökan behandlas av migrationsverket, ifall personen har haft ett uppehållstillstånd och arbetat i Sverige under sex månader eller längre.

Under handläggningstiden

Under tiden förlängningsansökan handläggs av migrationsverket uppmanas forskaren att stanna inom Sverige och inte genomföra tjänsteresor eller privata resor till länder utanför Sverige. Ifall en förlängningsansökan är pågående kan forskaren nekas att komma tillbaka in i Sverige vid återresa från utlandet. Det finns därmed en risk att bli fast utomlands till dess att det nya uppehållstillståndet är beviljat. Forskaren uppmanas därför starkt att avvakta med utlandsresor tills det nya uppehållstillståndet är beviljat. Detta är bra att känna till, då det kan komma att påverka de åtaganden som forskaren har under pågående förlängningsansökan.

Förlängning av arbetstillstånd

Förlängning av arbetstillstånd administreras av Personalavdelningen genom funktionsadressen arbetstillstand@slu.se. Använd checklistan för att bifoga den dokumentation som behövs för att underlaget ska vara fullständigt och skicka in detta inskannat till Personalavdelningen.

Fortsätta arbeta under handläggningstiden

Om den anställde haft arbets- eller uppehållstillstånd i minst sex månader eller mer, så kan hen fortsätta arbeta under perioden som Migrationsverket handlägger förlängningsansökan. Detta gäller även om medarbetaren haft en annan typ av tillstånd, som exempelvis uppehållstillstånd för studier, som givit hen rätt att arbeta.

Byte av arbetsgivare till SLU

Om SLU anställer en ny medarbetare, som redan har haft ett arbets- eller uppehållstillstånd kortare än 24 mån och ska byta från en annan arbetsgivare, så gäller inte detta arbets-/uppehållstillstånd för arbete inom SLU. Den blivande medarbetaren måste då ansöka om arbets-/uppehållstillstånd för arbete inom SLU.

Personen kan dock börja arbeta hos SLU under handläggningstiden, men behöver uppvisa bevis på inlämnad ansökan. Om den blivande medarbetaren redan arbetat i Sverige under minst 24 månader, kan hen börja arbeta inom SLU med pågående arbets-/uppehållstillstånd.

Förlängning för doktorander

Förlängningsansökan för doktorander ska göras innan nuvarande uppehållstillståndet löper ut, dock tidigast när det är sex månader kvar innan det nuvarande uppehållstillståndet löper ut.

Förlängningsansökan görs online på migrationsverkets hemsida av doktoranden.

Följande information ska sändas in med förlängningsansökan:
1. Kopia på giltigt pass
2. Beslut om antagning
3. Intyg om studieresultat
4. Intyg om försörjning
5. Särskild studieplan (vid studier för att omväxlande vistas i Sverige).

 

Blanketter och länkar

1.     Hosting agreement (länk)
2.     Forskarens egen ansökan online (länk)
3.     Checklista - Ansökan om arbetstillstånd (blankett)
4.     Ansökan online för uppehållstillstånd för studier (länk)
5.     Checklistor och exempel för studieintyg gällande studier på forskarnivå(pdf)
6.     Ansökan om förlängning av uppehållstillstånd för studier, fördjupad information (länk)

Doktorand

Ansök om uppehållstillstånd för studier

Doktorander betraktas som studerande av Migrationsverket och ska därför ansöka om ett uppehållstillstånd för studier.

Första ansökan

Ansökan bör lämnas in i så god tid som möjligt, Migrationsverket rekommenderar senast 3-4 månader innan planerad ankomst till Sverige. I denna ansökan ska följande ingå:

1. Bevis för antagning (antagningsbeslut signerat protokoll från forskarutbildningsnämnd eller motsvarande).

2. Brev från institutionen som inkluderar den information som Migrationsverket begär för att kunna behandla ansökan (ladda ner informationsbladet "Checklista för intyg gällande ett första tillstånd för doktorandstudier" nedan).

Doktorander kan ansöka om uppehållstillstånd för upp till fyra år. Ansökan görs i första hand online (för snabbare hantering hos Migrationsverket), men kan man inte ansöka online så går det även att ansöka via blankett.

Förlängningsansökan

Ansökan om förlängning av uppehållstillstånd kan göras tidigast när det är sex månader kvar innan det nuvarande uppehållstillståndet löper ut, men måste ska göras innan uppehållstillståndet löper ut.

Skulle ansökan inkomma till Migrationsverket efter det att uppehållstillståndet slutat gälla har doktoranden inte rätt att arbeta under tiden som Migrationsverket handlägger förlängningsansökan.

Följande information ska sändas in med förlängningsansökan:
1. Kopia på giltigt pass
2. Beslut om antagning
3. Intyg om studieresultat
4. Intyg om försörjning
5. Särskild studieplan (vid studier för att omväxlande vistas i Sverige). Förtydligande information för ovanstående återfinns via följande länk, .

Blanketter och länkar

1. Ansökan online för uppehållstillstånd för studier (länk)
2. Checklistor och exempel för studieintyg gällande studier på forskarnivå(pdf)
3. Ansökningsblankett för förstaansökan medföljande, eng (blankett)
4. Ansökan om förlängning av uppehållstillstånd för studier, fördjupad information (länk)

Visum

För forskare och lärare inom högre utbildning med en anställning kortare än 90 dagar finns ett undantag från kravet på arbetstillstånd. I dessa fall behöver medborgare i ett flertal länder utanför EU enbart visum för inresa till Sverige.

Observera att undantaget enbart gäller forskare och lärare enligt nedan. Teknisk och administrativ personal omfattas inte utan behöver arbetstillstånd även om anställningen är kortare än 90 dagar. Se ovan flik.

Undantag från kravet på arbetstillstånd gäller

 • forskare och lärare inom högre utbildning som ska delta i forsknings-, undervisnings- eller föreläsningsverksamhet i sammanlagt högst tre månader under en period av tolv månader
 • forskare som har ett uppehållstillstånd för forskning i ett annat EU-land och ska utföra en del av sin forskning i Sverige hos en godkänd forskningshuvudman. Undantaget gäller i högst 180 dagar under en 360-dagarsperiod.

Se mer information om ansökningsprocessen för visum under fliken Anställning kortare än 90 dagar med mer än 50 % forskning.

Information finns även hos Migrationsverket.

EU/EES-medborgare

EU-EES-medborgare har rätt att arbeta, studera eller bo i Sverige utan uppehållstillstånd, detta kallas för uppehållsrätt. Uppehållsrätt har de som exempelvis är arbetstagare, egen företagare, studerar eller har tillräckliga medel för sin försörjning. Vid uppehållsrätt behöver inte Migrationsverket kontaktas.

Vid inresan till Sverige behöver personen ett giltigt pass eller ett identitetskort där medborgarskapet framgår. Personen kan flytta till Sverige utan att ansöka om något tillstånd, men eventuell familj som är medborgare i ett land utanför EU/EES behöver ansöka om uppehållskort. Mer information finns hos Migrationsverket.

Medborgare i Danmark, Finland, Norge och Island kan bo i Sverige utan några krav på uppehållstillstånd. De behöver bara folkbokföra sig hos Skatteverket.

Kom ihåg att begära in kopia på pass för att säkerställa att personen har uppehållsrätt i Sverige vid nyanställning av EU-/EES-medborgare.

Brexit, brittiska medborgare

Den 1 januari 2021 ändrades migrationsreglerna för brittiska medborgare som arbetar i Sverige, i och med Brexit.

Brittiska medborgare som bodde i Sverige före den 31 december 2020 kan bo kvar i Sverige, förutsatt att de uppfyller vissa krav och hade ansökt om uppehållsstatus före detta datum. Har de fått uppehållsstatus har de att ha rätt att bo och arbeta i Sverige på i princip samma villkor som en EU-medborgare. Information om vilka krav som ska vara uppfyllda samt utförligare information om uppehållstatus för brittiska medborgare hittar du på Migrationsverket webb.

Brittiska medborgare som inte har uppehållstatus måste ansöka om arbets- eller uppehållstillstånd som tredjelandsmedborgare.

Ukrainska medborgare

Ukrainska medborgare som flytt från kriget i Ukraina kan ha rätt till uppehållstillstånd med tillfälligt skydd i Sverige enligt EU:s massflyktsdirektiv. Kraven för detta är att personen

 • är ukrainsk medborgare och har bott i Ukraina, eller
 • har status eller uppehållstillstånd som skyddsbehövande i Ukraina, eller
 • är medföljande familjemedlem till någon av de två ovanstående.

En person kan ha rätt till skydd enligt massflyktsdirektivet om hen kom till Sverige den 30 oktober 2021 eller senare och inte redan har ett uppehållstillstånd som gör att personen kan folkbokföra sig i Sverige.

Mer information finns hos Migrationsverket, där även ansökan görs.

Migrationsverket fattar beslut om uppehållstillstånd enligt EU:s massflyktsdirektiv. Om Migrationsverket beviljar tillstånd enligt direktivet får personen ett uppehållstillståndskort (UT-kort). Kortet är ett bevis för att personen har uppehållstillstånd med tillfälligt skydd samt rätt att arbeta i Sverige. Tillstånden gäller idag till den 4 mars 2024, men om säkerhetsläget i Ukraina inte förbättras innan dess kan Migrationsverket besluta att förlänga tillståndet.

Forskare eller studerande som behöver göra ett byte av uppehållstillstånd från Sverige

Migrationsverket finns en guide för att kontrollera möjligheten att göra ett byte av uppehållstillstånd inifrån Sverige. (Just nu finns informationen enbart på svenska)

Hantering av giltighetstiden för arbets- och uppehållstillstånd i Primula


Kontaktinformation

HR-enheten, Personalavdelningen, SLU