Anställningsformer och tidsbegränsningar

Senast ändrad: 05 februari 2024

Tillsvidareanställning

En av huvudtankarna i lagen om anställningsskydd (LAS) är att så många som möjligt skall ha fast anställning. I arbetsrättlig terminologi är fast anställning benämnd tillsvidareanställning. En tillsvidareanställning kan upphöra genom uppsägning (egen eller från arbetsgivaren) eller avsked.

Tidsbegränsad anställning

Från grundregeln om tillsvidareanställning finns ett antal undantag angivna i lagen om anställningsskydd (LAS). Dessa undantag får tillämpas för alla anställningar utom professor.

Utöver de i LAS angivna tidsbegränsningsskälen finns möjlighet att tidsbegränsa anställningar enligt Anställningsförordningen (AF)

Vidare finns det ett antal olika tidsbegränsningsgrunder för lärarbefattningar, doktorander m fl i Högskoleförordningen (HF). Dessa tidsbegränsningsgrunder har dock blivit avsevärt färre i och med den nya Högskoleförordningen, som gäller fr.o.m. 1 jan 2011.

Tidsbegränsade anställningar kan gälla för bestämd tid eller tills vidare dock längst till viss tidpunkt. Vid SLU används i praktiken endast den sistnämnda formen. Tidsbegränsade anställningar upphör utan särskild uppsägning när tiden har löpt ut.

Nedan anges de olika tidsbegränsningsgrunder som är tillåtna (lagen inom parentes).

Allmän visstidsanställning (LAS)

En allmän visstidsanställning (ALVA) är en anställningsform som kan användas när arbetsgivaren har behov av att tidsbegränsa en anställning. Det krävs inte något särskilt skäl eller motivering från arbetsgivarens sida för att anställa med ALVA. En arbetstagare får anställas med ALVA under sammanlagt högst två år.  

Obs! Den 1 oktober 2022 upphör möjligheten att anställa i anställningsformen allmän visstidsanställning (ALVA). ALVA anställningar som påbörjats före 1 oktober 2022 gäller till och med slutdatum. 

Om en arbetstagare varit anställd med ALVA under sammanlagt mer än två år under en femårsperiod omvandlas anställningen till en tillsvidareanställning.

Under vissa omständigheter kan en ALVA som sammanlagt är längre än två år omvandlas till en tillsvidareanställning även utanför en tidsram om fem år. Det gäller för ALVA från 1 maj 2016, och i de fall där ALVA-anställningarna binds ihop av en kedja av tidsbegränsade anställningar (vikariat, säsongsanställning och ALVA). För att det inte ska vara en kedja måste det vara minst 6 månaders mellanrum mellan någon av anställningarna. Andra tidsbegränsade anställningar som t.ex. doktorand eller när en anställd fyllt 67 år räknas inte in i en kedja.

Adjungerad lärare (centralt kollektivavtal)

En adjungerad lärare har sin huvudsakliga sysselsättning utanför universitets- och högskolesektorn. En adjungerad lärare får anställas tills vidare, dock längst två år. En sådan anställning får förnyas i perioder om längst två år, så länge som behovet kvarstår vid universitetet. Vid SLU gäller att det ska finnas synnerliga skäl, om omfattningen av adjungeringsanställningen ska överstiga 20%. Kollektivavtalet gäller inte adjungerade professorer, som istället regleras i Högskoleförordningen. (se nedan)

Adjungerad professor (HF)

En adjungerad professor har sin huvudsakliga sysselsättning utanför universitets- och högskolesektorn. En adjungerad professor får anställas tills vidare, dock längst till en viss tidpunkt. En sådan anställning får förnyas. Den sammanlagda anställningstiden får dock omfatta högst tolv år.

Amanuens (HF)

Anställning sker tills vidare för högst ett år och tidsomfattningen får vara högst 50 %. Bara den som har antagits till grundläggande högskoleutbildning får anställas som amanuens. Den sammanlagda anställningstiden får vara högst tre år.

Avtal om utlandskontrakt och riktlinjer för anställningsvillkor vid tjänstgöring utomlands (URA)

Avtal om utlandskontrakt och riktlinjer för anställningsvillkor vid tjänstgöring utomlands (URA) används för medarbetare som under sin tjänstgöring ska vara stationerade utomlands. Avtalet ger möjlighet för arbetsgivaren att komma överens med arbetstagaren om anställningsvillkor utifrån verksamhetens krav, uppdragets karaktär och arbetstagarens situation. Med stöd av URA kan SLU anställa medarbetare tidsbegränsat för utlandstjänstgöring och tidigare begränsning gällande tjänstgöringens längd (minst 3 månader) finns inte längre.

Under avsnittet speciella kategorier kan du läsa mer om vad som gäller vid utlandstjänstgöring.

Doktorandanställning (HF)

När någon är antagen till utbildning på kan anställas som doktorand. En anställning som doktorand ska vara på heltid. Om en doktorand begär det får anställningen avse arbete på deltid, dock lägst 50 procent av heltid. Anställningen ska vara tidsbegränsad och gälla till en viss tidpunkt, och får pågå längst ett år efter avlagd doktorsexamen. En person får vara anställd som doktorand under sammanlagt högst åtta år, men den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar forskarutbildning på heltid under fyra år. Vid forskarstudier som skall avslutas med licentiatexamen får den sammanlagda anställningstiden inte vara längre än vad som motsvarar forskarutbildning på heltid under två år. Den sammanlagda anställningstiden kan förlängas om det finns särskilda skäl. Sådana skäl kan vara ledighet på grund av sjukdom, ledighet för tjänstgöring inom totalförsvaret eller för förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer och studentorganisationer eller föräldraledighet.

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning, men får i begränsad omfattning (högst 20 procent) arbeta med utbildning, forskning, konstnärlig forskning och administration.

Om forskarutbildning och tillträde till forskarutbildning finns regler i Högskoleförordningen (HF), kap 6-7. Se även Högskoleverkets information i på webbsidan Studera.nu.

För att kunna bli antagen till forskarutbildning måste man ha någon form av studiefinansiering. Doktorandanställning är den normala försörjningsformen för doktorander vid SLU. Finansiering av försörjningen med hjälp av utbildningsbidrag är inte tillåtna vid SLU för doktorander som antas efter 1 januari 2013.

I undantagsfall kan det också förekomma att en redan anställd person medges ägna sig åt forskarstudier inom ramen för sin anställning vid SLU.

Lönen regleras genom ett lokalt avtal kallat Doktorandstegen. Justering av lönen görs vid ett års anställning, genomfört halvtidsseminarium eller avlagd licentiatexamen, när doktoranden uppnått tre års nettostudietid vid avlagd doktorsexamen.

Med anställning som doktorand följer avtalsenliga förmåner som t ex semester, ersättning för läkarvård och läkemedel.

Gästprofessor (HF)

En gästprofessor får anställas tills vidare, dock längst till en viss tidpunkt. En sådan anställning får förnyas. Den sammanlagda anställningstiden får dock omfatta högst fem år.

Lärare inom konstnärlig verksamhet (HF)

En lärare inom konstnärlig verksamhet får anställas tills vidare, dock längst fem år. Anställningen får förnyas. Den sammanlagda anställningstiden får dock omfatta högst tio år.

Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA)

Anställning som forskare, postdoktor eller doktorand. Medlen till dessa anställningar beviljas ur EU:s ramprogram, antingen som medel till enskild person och organisation eller till flera organisationer samtidigt.

Se följande sida för samlad information om MSCA.

Hanteringen av anställningar inom MSCA ska ske enligt följande rutinbeskrivning.

Anställningarna har även ett särskilt anställningsbevis, som fylls i vid institutionen och skickas till HR-specialist för granskning. Efter granskning skapar personaladministratör på institutionen ett anställningsärende i Primula.

Provanställning (LAS)

Om arbetsgivaren vid ett anställningsbeslut är osäker på hur en person klarar av ett arbete, så kan provanställning användas, dock längst för 6 månader. Om provanställningen inte skall övergå i fortsatt anställning skall besked om detta lämnas till den anställde innan anställningstidens utgång. Provanställningen kan också avbrytas i förtid. Provanställning kan endast tillämpas i samband med tillsvidareanställning. Är personen väl känd av arbetsgivaren finns normalt ingen anledning att provanställa, såvida inte arbetet är av helt annan karaktär än det gamla.

Särskild visstidsanställning (LAS)

Från och med 1 oktober 2022 ersätter särskild visstidsanställning (SÄVA) allmän visstidsanställning (ALVA). En arbetstagare får anställas med SÄVA högst 12 månader.

När en arbetstagare har haft SÄVA i mer än 12 månader under en femårsperiod eller i en kedja (mellanrummet mellan två anställningar är maximalt sex månader) av tidsbegränsade anställningar, övergår anställningen automatiskt till en tillsvidareanställning. Om en arbetstagare har haft minst tre SÄVA hos en och samma arbetsgivare (SLU) under en kalendermånad, ska också mellanliggande tid räknas som anställningstid. 

Övergångsreglerna mellan ALVA och SÄVA reglerar att en arbetstagare som anställs i en SÄVA efter den 30 september 2022 får räkna in anställningstid i ALVA retroaktivt från och med den 1 mars 2022 för beräkning av när anställningen övergår till en tillsvidareanställning. 

Specialiseringstjänstgöring för veterinär (lokalt kollektivavtal vid SLU)

Veterinär vid SLU som fullgör specialiseringstjänstgöring (V-ST) kan ges tidsbegränsad anställning.

Särskilt Villkorsavtal för vissa statliga anställningar (VASA)

VASA är till för anställningar vid arbetsmarknads-, sociala och sysselsättnings politiska aktiviteter. VASA används när arbetstagaren omfattas av en arbetsmarknadspolitisk åtgärd med stöd av lag eller förordning och där anställningen ingåtts med beaktande av sådana sakliga grunder, utöver förtjänst och skicklighet, som regleras i Anställningsförordningen.

Anställningen får vara i högst 24 månader, och lönen sätts för hela anställningsperioden. Arbetstagaren har rätt till 28 betalda semesterdagar för helt kalenderår. Uppsägningstiden är ömsesidigt en månad.

Studentmedarbetare (centralt kollektivavtal)

Statliga myndigheter får anställa studenter för att parallellt med sina heltidsstudier utföra arbete på upp till 25 % av heltid. En studentmedarbetare anställs tidsbegränsat terminsvis och sammantaget under maximalt fyra terminer. För att kunna anställas som studentmedarbetare måste studenten ha fullgjort godkända studier motsvarande lägst 60 högskolepoäng, bedriva heltidsstudier och inte påbörjat en forskarutbildning.

Studenter som anställs tidsbegränsat för att hjälpa till med undervisningen kan med fördel anställas som amanuenser enligt stycket ovan.

Statlig visstidstidsanställning (centralt kollektivavtal)

Tidsbegränsade anställningar regleras i lagen (1982:80) om anställningsskydd. Enligt bestämmelserna i lagen får statlig visstidsanställning, som är en form av tidsbegränsad anställning, gälla tills vidare men i högst två år.

Avtal om statlig visstidsanställning får träffas i följande fall:

  • När en arbetsgivare ska utföra ett tidsbegränsat uppdrag till följd av bestämmelser i ett regleringsbrev, ett direkt uppdrag från ett departement eller efter överenskommelse med en extern part.
  • Om anställningsbehovet och uppdraget överstiger 12 månader.
  • Om arbetsuppgifterna inte är del av arbetsgivarens ordinarie verksamhet och om uppdraget finansieras med särskilda extra budgetmedel eller externa medel.
  • MBL-förhandling måste hållas innan beslut kan fattas om en visstidsanställning.

Med externa medel avses inte forskningsanslag som beviljats efter ansökan från en enskild person eller en forskargrupp. Forskning vid universitet och högskolor samt forskningsinstitut eller motsvarande ligger inte utanför ramen för arbetsgivarens ordinarie verksamhet. Utbildningsverksamhet, även uppdragsutbildningar, vid universitet och högskolor ligger inte heller utanför ramen för ordinarie verksamhet. En statlig visstidsanställning får inte erbjudas en arbetstagare för en anställning som professor.

Säsongsanställning (LAS)

Inom arbetsområden där behovet av arbetskraft regelbundet varierar från en period till en annan p g a naturens växlingar kan arbetsgivaren använda sig av säsongsanställning. Inom SLU:s arbetsområde är t ex jordbruks-, skogsbruks- och trädgårdsarbete typiska exempel. Säsonganställning meddelas att gälla tills vidare för årets säsong och bör normalt avse mer än 3 mån, dock högst 10 mån.

När säsongen närmar sig sitt slut så meddelar arbetsgivaren den säsongsanställde skriftligen om vilket datum anställningen kommer att avslutas. Den som varit anställd för säsong minst sex månader under de två sista åren har företrädesrätt till ny säsongsanställning nästa år.

Timavlönad för kortvarig anställningsperiod

Verksamheten har ibland behov att erbjuda mycket korta tidsbegränsade anställningar som endast är några timmar eller dagar och där den anställde har rätt att tacka ja eller nej vid varje anställningserbjudande. Varje sådant anställningstillfälle är antingen en särskild visstidsanställning (SÄVA) eller ett vikariat (om det är en person som ersätter en annan person), även om det bara skulle röra sig om några timmar under en dag. Alla anställningar ska annonseras. Läs mer om timavlönad 

Tidsbegränsad anställning enligt det sk postdoktoravtalet (centralt kollektivavtal)

Postdoktor anställd 1 februari 2022 eller senare.

Denna tidsbegränsade anställning som postdoktor avser en anställning om minst två år och högst tre år. Anställningen ska vara i en sammanhängande period och på heltid. Den som anställs som postdoktor ska huvudsakligen bedriva forskning men undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna upp till en femtedel av arbetstiden.

Förutsättning för att postdoktoravtalet ska kunna tillämpas är att anställningen varit utannonserad och att doktorsexamen har avlagts senast vid tidpunkten för anställningsbeslutet. Meriterande är ifall man har en doktorsexamen som inte är äldre än tre år vid ansökningstidens utgång.

Postdoktoranställning på mindre än tre år kan förlängas till som längst tre år om det krävs för att uppnå syftet med anställningen, att utveckla sin självständighet som forskare.

Anställningen kan även förlängas utöver tre år om det finns särskilda skäl som bland annat sjukdom, förtroendeuppdrag inom facklig organisation och klinisk tjänstgöring. Förlängning ska erbjudas den som under anställningen varit föräldraledig.

Postdoktor anställd före den 1 februari 2022

Denna tidsbegränsade anställning som postdoktor avser en anställning om två år. Anställningen ska vara i en sammanhängande period.

Förutsättning för att postdoktoravtalet skall kunna tillämpas är att anställningen varit utannonserad och att doktorsexamen har avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Undantag från detta kan endast göras om det finns särskilda skäl. Förlängning utöver 2 år är möjlig om det finns särskilda skäl, t ex föräldraledighet.

Anställning som löper över den 1 oktober 2022 kan dessutom, med stöd av nya postdoktoravtalet, förlängas i upp till totalt tre års anställning. Ett krav är att förlängningen görs för att uppnå syftet med anställningen, dvs. att utveckla självständighet som forskare. Anställningar som postdoktor som löper ut före den 1 oktober 2022 kan inte förlängas enligt denna regel.

Vikariat (LAS)

En arbetstagare får anställas för viss tid på ett vikariat. Vikariat innebär att någon anställs att som ersättare för annan ledig arbetstagare fullgöra dennes arbetsuppgifter helt eller delvis. Vikariatet skall således knytas till viss person som är tjänstledig eller som fullgör helt andra arbetsuppgifter än de som normalt åvilar honom.  Det skall framgå av beslutet vem man vikarierar för. Undantag från detta kan göras vid semestervikariat, men det bör i så fall vara helt klart att det under hela vikariatet alltid är någon arbetstagare som är borta och som vikarien alltså ersätter.

Vikariat kan också användas på en vakant befattning, i avvaktan på tillsättning, under förutsättning att man har för avsikt att tillsätta den lediga befattningen, alternativt innan man bestämt om den lediga befattningen skall tillsättas eller ej.

Observera att eftersom de i LAS angivna tidsbegränsningsmöjligheterna enligt Högskoleförordningen inte får tillämpas för professor så kan vikariat på professur (ledig professor eller vakant befattning) inte förekomma.

Vid SLU finns vissa policyregler vad gäller interna vikariat:
Interna vikariat används bara om varaktigheten är en månad eller mer. Under vikariatstiden är arbetstagaren automatiskt ledig från sin vanliga befattning.

Observera att om en arbetstagare varit anställd vid SLU som vikarie i sammanlagt mer än två år under en femårsperiod övergår anställningen automatiskt i en tillsvidareanställning.

Vid omorganisation (AF)

Den som anställs vid arbetsenhet som inom 2 år enligt beslut skall upphöra eller genomgå en omfattande omorganisation som berör befattningen, kan ges tidsbegränsad anställning.


Kontaktinformation

HR-specialisterna
HR-enheten, Personalavdelningen SLU