SLU-nyhet

Trafik minskar vägrenars värde för pollinerande insekter

Publicerad: 11 juni 2024
Växter i vägren

Vägrenar kan vara en bra livsmiljö för pollinatörer, enligt en studie från Sveriges lantbruksuniversitet och Lunds universitet. Skötselmetoder som ger mer blommor resulterar också i fler vilda bin och även fjärilar vid de allra rikaste vägkanterna. Men ju mer trafikerad vägen är desto farligare är miljön för vilda bin och fjärilar, vilket kan motverkar den positiva effekten.

I Skåne sköter Trafikverket vissa vägrenar för att gynna den biologiska mångfalden. De klipps endast en gång senare på sommaren, efter att de flesta växter har blommat över. Nu har forskare för första gången undersökt om denna anpassade skötsel faktiskt har någon effekt på vilda växter och insekter. Under en sommar inventerades växter, fjärilar och bin både i vägrenar med naturvårdsanpassad skötsel och vägrenar som klipptes två gånger under sommaren.

Som väntat fann forskarna att vägrenar som klipptes endast på sensommaren bidrog till högre täthet av blommor, vilket i sin tur resulterade i fler antal bin och även större variation av olika biarter. För fjärilar var denna fördel endast tydlig i vägrenar som Trafikverket pekat ut som artrika.

- Detta innebär att med rätt skötsel kan vägrenar användas som ett verktyg för att främja pollinatörer, säger Svenja Horstmann, doktorand vid SLU, som lett studien.


Studien visade en negativ effekt av trafik. Mer trafikerade vägar gav både färre insekter och lägre mångfald av både vilda bin och fjärilar, oavsett skötselmetod. Breda vägkanter kunde motverka trafikens negativa effekter för vissa insekter.

- Längs de högtrafikerade vägarna fanns inget samband mellan fler växtarter och ett rikare fjärilsliv som vid de lågtrafikerade vägarna intill. Det tyder på att vissa fjärilsarter inte klarar av att överleva i de stressiga och farliga förhållanden som trafiken medför, säger Svenja Horstmann.

Studien kan utgöra ett underlag för beslutsfattare och naturvårdare som vill förbättra vägrenar som livsmiljöer för pollinatörer. Genom att anpassa skötseln efter lokala förhållanden och ta hänsyn till trafikintensiteten kan vägrenarna bli bättre för vilda bin och fjärilar.

- Vår studie visar att vägrenar har potential att bevara pollinatörer, men också att det finns begränsningar. Vi rekommenderar att beslutsfattare prioriterar bevarandeinsatser för vägrenar längs lågtrafikerade vägar eller vägrenar som är tillräckligt breda för att buffra trafikens negativa effekter, säger Svenja Horstmann och avslutar:

- För att nå nationella och internationella mål om att stoppa förlusten av pollinerande insekter räcker det inte med naturreservat eller annat skydd. Vi behöver också identifiera andra miljöer med god potential att hysa biologisk mångfald, till exempel vägrenar.

 

Kontakt

Svenja Horstmann, telefon: 076 235 55 75, epost: svenja.horstmann@slu.se

Länk till studien

Traffic intensity and vegetation management affect flower-visiting insects and their response to resources in road verges

 

 


Kontaktinformation