SLU-nyhet

SLU utser sex nya hedersdoktorer 2024

Publicerad: 30 maj 2024

Sex personer har utsetts till hedersdoktorer vid Sveriges lantbruksuniversitet i år. Fyra av dem är verksamma i Sverige: VD Kenneth Alness (Knivsta), företagsledare Antonia Ax:son Johnson (Upplands Väsby), biolog Mats Karström (Vuollerim) och agronom Hans Lindberg (Bollnäs). De övriga är professorna Tom Hobbs (USA) och Delia Grace Randolph (Storbritannien och Kenya).

Årets hedersdoktorer uppmärksammas för insatser inom bland annat naturskydd, livsmedelssäkerhet, framtidens mat, miljövänligt växtskydd, viltförvaltning och jordbruksrådgivning.

2024 års hedersdoktorer kommer att promoveras i samband med SLU:s doktorspromotion den 5 oktober 2024 i Uppsala. Den 4 oktober håller de öppna föreläsningar.

Här kommer korta presentationer av de sex nya hedersdoktorer som i år har utsetts vid tre av SLU:s fyra fakulteter. 

Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap

VD Kenneth Alness har arbetat med forskning och innovationer inom jord- och skogsbruk, och har bland annat bidragit till uppfinningar som har minskat användningen av kemiska växtskyddsmedel. Ett mycket framgångsrikt exempel är den prisbelönta metoden ThermoSeed, som innebär att utsäde saneras från utsädesburna växtsjukdomar genom en form av pastörisering med het vattenånga. Metoden har sitt ursprung i forskning vid SLU, och utsågs 2017 till en av de tre bästa innovationerna under SLU:s fyrtio första år som universitet. Kenneth Alness har haft ledande befattningar inom bland annat Lantmännen och det egna företaget Acanova AB. Han har också varit styrelseledamot i ett antal utvecklingsbolag och forskningsorganisationer, bland annat SLU Holdning AB.

Kenneth Alness. Foto: Privat

Antonia Ax:son Johnson ledde under en rad år den familjeägda Axel Johnson-koncernen, och hon har varit drivande i utvecklingen av svensk detalj- och dagligvaruhandel. Hennes starka engagemang för hållbarhetsfrågor, inte minst när det gäller livsmedel, ledde till att hon 1993 grundade Axfoundation, en fristående icke vinstdrivande verksamhet som idag har fokus på framtidens mat och material. För att påskynda den gröna omställningen utvecklar Axfoundation praktiska lösningar på komplexa hållbarhetsutmaningar tillsammans med forskare och praktiker. På stiftelsens gård Torsåker utvecklas och testas konkreta samt hållbara lösningar – såväl på åkern som i experimentträdgården och i testköken. Bland annat görs odlingsförsök med fleråriga spannmålsgrödor av växtförädlare från SLU, där grödornas användbarhet som livsmedelsråvara undersöks av Axfoundation. Även andra forskargrupper vid SLU samarbetar med stiftelsen, bland annat om mer hållbara proteinfoder till fisk och om insatser för att motverka antibiotikaresistens.

Antonia Ax:son Johnson. Foto: Peter Jönsson

Fakulteten för skogsvetenskap

Professor emeritus Tom Hobbs är verksam vid Colorado State University och är en världsledande forskare inom naturresursförvaltning och viltekologi. Hans stora intresse är att utveckla ekologiska modeller som ger nya insikter om data som samlats in om djurpopulationer. Han är särskilt intresserad av att förstå vad som styr populationsdynamiken hos stora däggdjur i västra Nordamerika och Skandinavien, dvs. vad som gör att stammarnas storlek varierar. Hans modeller används i stor utsträckning som beslutsstöd i viltförvaltning. Tom Hobbs har haft ett långvarigt ömsesidigt samarbete med SLU under mer än 20 år och har bidragit till SLU:s goda internationella anseende inom ekologi, bland annat genom ett flertal avgörande vetenskapliga publikationer. Under sina perioder i Uppsala, Grimsö och Umeå har han varit gästprofessor, gästforskare, opponent, huvudtalare m.m, och han har även hållit flera mycket uppskattade doktorandkurser.

Tom Hobbs. Foto: Henrik Andrén

Biolog och gymnasielärare Mats Karström har genom ideellt arbete under snart 40 år lyft fram och ökat kunskapen om de stora biologiska värden som är knutna till skogen i norra Sverige. Han var pionjär med att använda rödlistade arter i naturvårdsarbetet och har utvecklat en inventeringsmetodik vars värdepyramider samt indikator- och signalarter numera är integrerade i den svenska naturvårdsinventeringen. Hans gedigna engagemang har också bidragit till skyddandet av mer än 100 skogar. Mats Karströms unika pedagogiska förmåga och starka vilja att lära ut har uppskattats av såväl studenter vid SLU som ett stort antal svenska och utländska forskare som genom åren fått hjälp att samla in data i skogarna kring Vuollerim i Lappland. Han har på ett avgörande sätt inspirerat många att läsa vidare vid SLU för att lära sig mer om skog och biologisk mångfald.

Mats Karström. Foto: Ola Jennersten/N

Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap

Husdjursagronom Hans Lindberg är rådgivare vid den rikstäckande husdjursföreningen Växa, som främst vänder sig till mjölk- och köttproducenter. Genom sin utåtriktade läggning och goda kontakter med forskare, rådgivare och lantbrukare är han en viktig länk mellan SLU:s forskning och praktiken. Han har bidragit starkt till att nya rön om utfodring av mjölkkor och om vallens utnyttjande har kommit till praktisk nytta i lantbruket, men han har också uppmärksammat SLU på nya behovsmotiverade forskningsfrågor. Till hans bestående insatser hör bidraget i arbetet med Vallprognos.se, ett på vetenskap grundat hjälpmedel för att skörda bästa möjliga vallfoder i precis rätt tid. En annan är utvecklingen av IndividRAM, ett foderoptimeringsprogram för mjölkkor. Han var också drivande vid tillkomsten av den vallkonferens som anordnas av SLU och näringen vart tredje år sedan 2014.

Hans Lindberg. Foto: Maria Nyberg

Veterinär Delia Grace Randolph är professor i system för livsmedelssäkerhet vid University of Greenwich i Storbritannien och är även knuten till International Livestock Research Institute i Kenya, där hon arbetade under många år. Hennes forskning är inriktad på informella matmarknader i Afrika och Asien, och hon har gjort omfattande insatser för att minska förekomsten av smittämnen och toxiner i framförallt animaliska livsmedel. Hon har ett gediget nätverk både inom akademin och FN-systemet och medverkar i internationellt arbete för att förbättra regelverk och beslutsunderlag för trygg livsmedelsförsörjning och förbättrad livsmedelssäkerhet och nutrition. Hennes expertkunskaper inom forskningsområdet ”one health”, om kopplingarna mellan djurhälsa, humanhälsa och ekosystemhälsa, har varit och är en viktig tillgång för flera forskare vid SLU.

Delia Grace Randolph. Foto: ILRI/Dinesh 

Pressbilder

Fotografierna som det länkas till ovan får publiceras fritt i anslutning till artiklar om detta pressmeddelande. Fotograf/källa ska anges.