SLU-nyhet

Bokskogsexkursion om hyggesfritt

Publicerad: 23 maj 2024
Jörg Brunet i skogen.

Den 21 maj arrangerade Skogsstyrelsen, Stiftelsen Skånska landskap och SLU en exkursion för yrkesverksamma i ämnet hyggesfritt i bokskog. Under dagen diskuterades hyggesfritt och kontinuitetsskog och hur dessa koncept kan appliceras på bokskogsskötsel.

Den mesta bokskogen i Sverige föryngras idag med självföryngring men metoderna kan mer eller mindre uppfattas som hyggesfria. Under tisdagens exkursion diskuterade man kring begrepp som hyggesfritt och kontinuitetsskog och hur dessa kan appliceras specifikt på skötseln av bokskogar.

SLU visade ett gammalt och numera återaktiverat produktionsförsök på fastigheten Blinkarp, där en traditionell metod med ljushuggning och friställning av fröträd jämförs med luckhuggning och måldiameterhuggning. Föryngringsforskaren Mikolaj Lula också de nysatsningar som görs, med utlägg av fler försök i samma serie.

- Det var en givande dag med ett brett kunskapsutbyte mellan forskning, myndigheter, certifieringsorgan, skogsförvaltare och de som använder bok i sina produkter. Jag ser det som väldigt positivt att vi med framtidsplattformen har möjlighet att stärka den tillämpade forskningen som behövs för fortsatt hållbar utveckling i samhället, sa Emma Holmström, programchef för SLU Future Forests. 

Beroende på målbilden med bestånden kan de olika föryngringsmetoderna vara mer eller mindre lämpliga. Bokskogarna i Sverige brukas med en stor variation, från de bestånd där man önskar stammar med hög kvalitet och kortare omloppstider till öppna rekreationsskogar och till biodiversitetsrika habitat med hög andel död ved och grovgreniga gamla träd.

Skogsstyrelsen visade på sin fastighet i Ullstorp exempel på planering av bokskogsföryngringrar med anpassning till naturvärden och landskapets gröna infrastruktur.

Dagen avslutades med en sammanfattning från professor Jörg Brunet kring generell hänsyn och naturvårdande åtgärder i ädellövsskog.