SLU-nyhet

Inga tillväxtförluster på att röja fram olikheter

Publicerad: 18 april 2024
kvinna i björkskog

Det går att röja fram en mer varierad skog i granplantering, utan att det tycks påverka tillväxten i träden.

Genom att skapa en blandskog med gran och björk kan man få in fler värden än vad man får normalt får i en ren monokultur. Det skapas fler livsmiljöer och motståndskraften mot enskilda skadegörare ökar. Riskerna sprids ut, viltet gynnas och marken utnyttjas bättre genom att en dålig gran kan ersättas av en bättre björk.

– Det låter ju bra, eller hur? Och skogen blir dessutom blir ljusare och vackrare. Nog så viktigt för den privata markägaren, säger Astrid Bygge, som med stöd från Partnerskap Alnarp skrivit ett examensarbete om röjning för diversitet på Jägmästarprogrammet.

Utgångspunkten var ett röjningsexperiment på två platser i Götaland, med väl växande gran och självföryngrad björk som röjdes på tre olika sätt:

  • en granmonokultur genom björksanering,
  • en blandskog med bara 1/8 av de största träden kvar och resten mindre stammar av både gran och björk, och
  • en blandskog med jämna, stora stammar sparade.

För ögat såg bestånden olika ut, men resultatet visade sig att det i medeltal inte blev någon skillnad i vare sig trädens storlek eller tillväxt, trots att röjningarna skilde sig åt markant.

Eftersom tillväxten inte sänktes av en ojämn röjning finns det enligt Astid Bygge goda möjligheter att med röjsågens hjälp skapa mer variation. Förutom trädslagsblandningen kan man skapa en större diameterfördelning, genom att spara vissa stammar som man annars hade tagit bort.

– Min uppmaning till markägare och bolag är att våga röja fram mer olikheter i sina bestånd!