SLU-nyhet

Samarbete om internationell samsyn kring hur forskning och forskare bedöms

Publicerad: 05 april 2024
Bild av vicerektor Ylva Hillbur. Foto Jenny Svennås Gillner

SLU har anslutit sig till Coalition for Advancing Research Assessment (CoARA). CoARA drivs av olika EU-aktörer för att förändra systemet för bedömning av forskning och därigenom öka forskningens kvalitet, transparens och genomslag.

Målsättningen är att skapa en internationell samsyn kring hur forskning och forskare bedöms, där pålitlighet, reproducerbarhet och tillgängliggörande av data och metoder ska få ett högre värde. Totalt har över 600 organisationer anslutit sig, däribland ett flertal svenska lärosäten och forskningsfinansiärer.

Överenskommelsen innehåller fyra grundprinciper och sex stödprinciper som SLU åtar sig att arbeta med. Dessa syftar till att större hänsyn ska tas till olika publiceringssätt, och att sträva mot en balans mellan en kvalitativ bedömning (peer review) och en ansvarsfull användning av kvantitativa indikatorer (bibliometri). Kvalifikationer inom olika områden ska värderas mer jämlikt, och principerna bör tillämpas vid t ex tjänstetillsättningar, befordringar, utvärderingar och finansiering av forskning.

Ylva Hillbur, vicerektor för internationella relationer, är ansvarig för CoARA-arbetet vid SLU.

Ylva, vad händer nu?

Första steget är att SLU under sitt första år som medlem ska ta fram en plan för hur vi kan arbeta med CoARA-principerna utifrån våra förutsättningar och prioriteringar. Parallellt deltar vi i och bevakar arbetet som pågår på nationell och internationell nivå.

Redan innan SLU anslöt sig har vi gått igenom relevanta styrdokument, som t ex vår anställningsordning och vårt kvalitetssäkringssystem. Här finns inga stora avvikelser från CoARA-principerna, men naturligtvis finns det ändå delar där vi kan utvecklas. Mycket handlar om en successiv kulturförändring och medvetenhet som behöver komma på plats - och som också behöver gå i takt med utvecklingen nationellt och internationellt.

I arbetet med handlingsplanen och även framledes kommer vi att involvera berörda grupper som t ex lärarförslagsnämnder, prefekter, unga forskare och doktorander. På lite längre sikt ser vi att SLU:s externa utvärdering av forskning, Kvalitet och Nytta (KoN), som planeras genomföras 2027, blir en viktig milstolpe. Där får vi anledning att reflektera över hur vi anpassar den utvärderingsprocessen till CoARA-principerna.

 


Kontaktinformation

Ylva Hillbur är vicerektor med ansvar för internationella relationer.