SLU-nyhet

Populärt partnerskap vid Alnarp jubilerar

Publicerad: 04 mars 2024

Framgångsrik forskning kräver en kontaktyta med praktiken. Utifrån behovet att stärka förankringen och konkurrenskraften i de gröna näringarna bildades samverkansorganisationen SLU Partnerskap Alnarp 2004. I år är partnerskapet en mogen 20-åring med en lång framgångssaga bakom sig och många möjligheter framåt.

Syftet med att bilda partnerskapet var att skapa en mötesplats där projektidéer och andra samverkansmöjligheter skulle kunna diskuteras och förverkligas på ett fruktsamt sätt. Efter 20 år fortsätter SLU Partnerskap Alnarp att på olika sätt stimulera till möten och konkreta resultat i samverkan mellan akademi, näringsliv och samhälle.

– Partnerskapet ska vara en arena för dialog, kunskapsutbyte och utvecklingsnytta inom jordbruk, trädgård och skog, säger verksamhetsledare Håkan Schroeder. Engagemang är en förutsättning för partnerskapets framgång och framdrift.

Det 20-tal medlemmar som partnerskapet hade vid start har ökat till att nu omfatta 101 sydsvenska företag, branschorganisationer och myndigheter som samverkar med forskare från fakulteten för landskapsarkitektur, trädgård- och växtproduktionsvetenskap samt institutionen för sydsvensk skogsvetenskap.

I dialog mellan partners, forskare, lärare och studenter genomförs till exempel seminarier, workshops, exkursioner och branschdagar. För att ta tillvara på de idéer som uppstår kan SLU:s forskare i samverkan med partners söka finansiering för forsknings- och utvecklingsprojekt.

– Projekten varierar i storlek och karaktär, säger Håkan Schroeder, men det ska finnas en nytta i projekten för såväl partners som för forskningen. Vid senaste beslutsomgången beviljades till exempel projekt om biokol, nya metoder för att bekämpa mögel, samt nya skötselstrategier för skog.

Sedan starten har 515 forskningsprojekt beviljats och närmre 800 aktiviteter genomförts. En del i framgången är att det finns en flexibilitet i samarbetsformerna, men även att vara snabbfotad. Det ska vara möjligt att bedriva pilotprojekt, samfinansiera större projekt, anordna mötesplatser kring angelägna frågor och också möta den yngre generationen. Även examensarbeten ingår i verktygslådan.

– Stödet till examensarbeten har blivit mycket populärt och har ökat de senaste åren, säger Håkan Schroeder. Studenten kan söka ersättning för kostnader som till exempel försök, analyser och resor kopplade till arbetet.

Organisationsformen för partnerskapet är sig lik från de tidiga åren. SLU Partnerskap Alnarp har en styrgrupp, ett kansli, ämnesgruppskoordinatorer samt ämnesgrupper. Partnerskapets medlemmar får möjlighet att träffas i de sju ämnesgrupperna för fördjupad dialog i specifika frågor och den årliga medlemsavgiften används för att driva dialogarenan med dess aktiviteter och projekt.  

Idag är det vanligt att samverka i nätverk och att det ställs krav på samarbeten från forskningsfinansiärer, så SLU Partnerskap Alnarp var förutseende när man startade för 20 år sedan. Partnerskapets grundfunktioner kommer sannolikt efterfrågas även under en kommande 20-årsperiod, tror Håkan Schroeder. 

– Det kommer att krävas en kontinuerlig utveckling för att möta förändrade förutsättningar och vara en attraktiv möjliggörare, menar han. När det gäller målgrupper tror jag att vi kommer se en fortsatt breddning av verksamheter bland våra partners. Fortsatt stort fokus på livsmedelsförsörjning och intensifierad utveckling av det biobaserade samhället leder till att fler näringslivsaktörer söker sig till de gröna näringarna.

– Vi kommer sannolikt också se mer nära samarbeten mellan aktörer i kunskaps- och innovationssystemen, regionalt, nationellt och internationellt, fortsätter Håkan Schroder. En ekonomiskt ansträngd offentlig sektor kommer kräva effektiv användning av stödjande resurser och kvaliteten i verksamheterna kan gynnas av mer samarbeten. Vi kommer förhoppningsvis också se nya möjligheter till livslångt lärande och mer integrerade former för kunskapsutveckling, innovation och utbildning. Kunskap kommer fortsatt vara en viktig framgångsfaktor och där har SLU Partnerskap Alnarp sin givna roll. 

Fakta:

Öppningskonferensen för Alnarps partnerskap anordnades den 18 juni 2004. Ett konstituerande möte genomfördes den 20 oktober 2004 när 25 organisationer gett besked om medlemskap. 

Idag är SLU Partnerskap Alnarp en väletablerad samverkansorganisation mellan SLU Alnarp, näringsliv, myndigheter och branschorganisationer inom jord, skog och trädgård. 2024 har partnerskapet 101 medlemsorganisationer från södra Sverige.


Kontaktinformation