SLU-nyhet

Forskningsprojekt om intermodala persontransportsystem beviljas stöd av Energimyndigheten

Publicerad: 05 februari 2024
intermodala passagerartransporter

Statens energimyndighet har beslutat att bevilja stöd i form av bidrag till SLU och Lunds universitet för genomförande av projektet ”Intermodalitet och resiliens i framtidens hållbara resor: risker, avvägningar och ansvar”.

Sammanfattning av projektet:

Hur resilient är det intermodala persontransportsystem som idag utvecklas i kommuner och regioner? Transportsektorn befinner sig i en transition där teknikutveckling och ökade hållbarhetskrav resulterat i nya satsningar för att främja övergången från bilresor till gång, cykel och kollektivtrafik. I dessa resor kombineras i regel olika färdmedel i en resa, vilket gör dem intermodala. Idag bidrar också digitaliseringen till framväxten av nya tjänster. Intermodalitet kan potentiellt öka transportens resiliens genom att diversifiera transportalternativen, men systemet genererar också olika risker och sårbarheter att hantera. Dessa drabbar grupper olika.

Projektet bidrar med: 

  • en kartläggning av olika typer av risker och möjligheter i intermodalt resande på lokal och regional nivå
  • en analys av ansvarsfördelning, avvägningar och samverkan mellan olika aktörer
  • nödvändiga åtgärder för att säkra att omställningen till ett hållbart intermodalt persontransportsystem blir resilient.

Fakta:

Detta tvärdisciplinära projekt är ett samarbete mellan Lunds universitet (inkl Lunds tekniska högskola) och Sveriges lantbruksuniversitet. Total budget på 7,1 miljoner varav ca 1,8 miljoner går till SLU och ska pågå mellan 1 sep 2024 och 30 aug 2028.

Projektledare:
Dalia Mukhtar-Landgren, Statsvetenskapliga institutionen, Lunds universitet

Medsökande:
Till Koglin, Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi, Lunds universitet

Lena Hiselius, Carl-William Palmqvist och Ulrik Berggren på Institutionen för teknik och samhälle, Lunds Tekniska Högskola

Lina Berglund-Snodgrass, Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning vid SLU