SLU-nyhet

Medel att söka för att utveckla forskningssamarbeten som sätter fokus på landsbygder

Publicerad: 05 februari 2024

Regeringen har sedan 2019 gett SLU i uppdrag att stärka forskningen kring landsbygderna genom förbättrad samordning och samverkan mellan aktörer som bedriver forskning om landsbygder och regional utveckling i Sverige. Vi öppnar nu en femte utlysning där forskare inom landsbygds- eller regionalforskning i Sverige kan söka medel. Syftet med utlysningen är att stödja nätverkande inom landsbygds- och regionalforskning och öka denna forsknings synlighet i samhället.

Medel kan sökas för:

 1. Forskarnätverk och mindre forskarkonferenser (upp till 120 000 kr)
 2. Forskarkonferenser med minst 10 deltagande forskare (upp till 200 000 kr)

Sista ansökningsdag är den 1 april 2024.

Ansökan kan skrivas på svenska eller engelska.

Tematisk inriktning

I årets utlysning efterfrågar vi projekt som syftar till att utveckla samverkan som går på tvären geografiskt och/eller metodologiskt/analytiskt. Detta kan exempelvis innebära samverkan som knyter ihop forskare som sätter fokus på det lokala med forskare som utgår från kommuner, regioner eller det nationella som analytisk enhet. Det kan handla om att utveckla samverkan mellan kvantitativ och kvalitativ forskning.

Det är fritt att föreslå vilka empiriska och/eller teoretiska frågor som den sökande gruppen avser utveckla tillsammans. I er ansökan ska ni motivera både behovet av ett projekt som sätter fokus på det utvalda empiriska/teoretiska ämnet och hur sammansättningen av projektgruppen innebär samverkan enligt inriktningen ovan.

Vem kan söka?

Forskare verksamma vid svenskt lärosäte eller forskningsorganisation kan söka.

Ansökan måste gälla samarbeten mellan minst 3 olika forskare från minst 3 olika lärosäten.

Vad ska medel användas till?

Projektmedlen kan exempelvis användas till: 

 • arrangera fysiska forskarträffar/konferenser
 • arrangera populärvetenskapliga aktiviteter,
 • förbereda ansökningar för anslag från forskningsfinansiärer (exempelvis VR, FORMAS, RJ, VINNOVA och andra forskningsstiftelser),
 • initiera nya samarbeten kring vetenskaplig publicering.

För forskarkonferenser som samlar minst tio forskare är maximalt sökbart belopp 200 000 kr. För övriga projekt är maximalt sökbart belopp 120 000 kr.

Vad ska ansökan innehålla?

Ansökan ska innehålla en beskrivning av projektet utifrån följande rubriker:

 • Rubrik                                              
  Ett namngivet tema för nätverket/konferensen.
 • Syfte                                                  
  En beskrivning av gruppens tänkta bidrag till kunskapsutveckling inom landsbygds- och/eller regionalforskning, och/eller kommunikation av kunskap inom dessa fält.
 • Motivering
  En motivering av behovet av en sådan insats, samt hur den relaterar till årets tematiska inriktning.
 • Aktivitetsplan
  En redogörelse av planerade aktiviteter (vad, var, när) och vilka aktiviteterna vänder sig till.
 • Budget
  En budget med budgetmotivering.
 • CV:n
  Samtliga sökandens CV (länkar till CV-sidor publicerade på websidor är ok)

Ansökan ska vara max 2 sidor (utöver CV:erna).

Bedömningskriterier

Beslut om vilka ansökningar som tilldelas medel fattas utifrån en sammanvägd bedömning av följande bedömningskriterier.

 • Vetenskaplig betydelse – Bidrar till projektet till att stärka landsbygds- och regionalforskningen?
 • Genomförbarhet – Är projektförslaget konkret och realistiskt?
 • Stärkt samverkan – Bidrar projektet till att stärka samverkan enligt utlysningens inriktning.
 • Stöd för yngre forskare – Inkluderar projektet forskare som befinner sig i början av sin forskarkarriär (doktorander, postdoktorer och andra forskare som nyligen disputerat).
 • Samhällsnytta - Forskningstemats möjliga samhällsnytta.
 • Forskningskommunikation – Bidrar projektet till att synliggöra svensk landsbygds- och regionalforskning.

 Ansökningar från forskargrupperingar som inte tidigare beviljats medel av Uppdrag landsbygd kommer att prioriteras. Att som enskild forskare ha deltagit i nätverksinitiativ som tidigare fått stöd utgör inget hinder för att söka medel.

Återrapporteringskrav

Samtliga projektet ska slutredovisas i Uppdrag landsbygds rapportmall där vi efterfrågar en kortfattad beskrivning av den genomförda insatsen och dess resultat samt en ekonomisk sammanställning. Varje projektägare åtar sig också att bidra med ett inlägg till Uppdrag landsbygds forskarblogg under projekttiden.

Ansökan lämnas in elektroniskt genom att ladda upp ansökan i ansökningsformuläret på den här sidan.  

 • Sista ansökningsdag: 1 april 2024
 • Beslut fattas: April 2024
 • Projekttid: Som längst till 30 juni 2025.

Har du frågor om denna utlysning är du välkommen att kontakta oss via a e-post till uppdraglandsbygd@slu.se.

Ansökan

De uppgifter du registrerar här kommer att behandlas av SLU för att administrera din anmälan eller ditt besök. Läs mer om behandling av personuppgifter på www.slu.se/personuppgifter.

Fakta:

Ett regeringsuppdrag för en levande landsbygd

Regeringen har gett SLU i uppdrag att arbeta för att stärka forskningen kring Sveriges landsbygder genom förbättrad och ökad samordning och samverkan mellan de aktörer som bedriver forskning inom landsbygds- och regional utveckling i Sverige. Uppdraget syftar till att stärka upptagning och tillämpning av kunskaper om landsbygdsutveckling, och stödja spridning av den kunskap om landsbygder som forskningen utvecklar. 

Läs mer på www.slu.se/uppdraglandsbygd