SLU-nyhet

Rätten att köra fossilbil dominerar debatten om en rättvis omställning

Publicerad: 20 april 2023
Biltrafik och riksdagssalen, foto-collage.

Bland politiker och beslutsfattare såväl som hos forskare ökar insikten om att omställningen till ett fossilfritt samhälle måste ske på ett rättvist sätt för att bli socialt accepterad. Men när politiker i riksdagen diskuterar rättvisa reduceras frågan ofta till att handla om att människor ska ha rätt att köra lika mycket bil som de alltid har gjort.

Detta uppmärksammar SLU-professor Anke Fischer och hennes kollegor i en dokumentstudie av hur frågan om en rättvis omställning diskuteras i riksdagsdebatter, partiprogram och propositioner under åren 2019-2021.

’Rättvis omställning’ har sedan Parisavtalet varit ett viktigt begrepp och en del av målbilden för politikutveckling på klimat- och miljöområdet, både i Sverige och internationellt. Att omställningen behöver vara rättvis betonar också Klimatpolitiska rådet i deras senaste rapport, där både tidigare och nuvarande regering kritiseras för att omställningen till fossilfritt samhälle går för långsamt, inte minst på transportområdet. Nyligen publicerade Naturvårdsverket sitt underlag till regeringens kommande klimatpolitiska handlingsplan och klimatredovisning 2023 och där konstaterar de att den planerade sänkningen av reduktionsplikten för bensin och diesel kommer resultera i att klimatmålen inte nås i tid.

– Samtidigt visar vår studie att diskussionen om en rättvis omställning domineras av infrastrukturfrågor, där rätten till bilburen mobilitet för den enskilda lyfts fram, säger Anke Fischer. Vi ser hur svenska riksdagspolitiker och partier använder sig av argument om rättvisa på ett sätt som sammantaget leder till att debatten bromsar politiska förslag som skulle kunna bidra till omställningen.

Forskarnas undersökning visar att partierna kopplar transportfrågan till landsbygden och landsbygdsbors rätt till att köra bil. Argumenten handlar ofta om att den enskilda inte ska behöva ändra sitt sätt att leva för att möjliggöra en omställning och debatterna utvecklas ofta så att politikerna lyfter fram enskilda exempel på människor som skulle drabbas av exempelvis en höjd bränsleskatt eller reduktionsplikt på drivmedel. Frågan om en rättvis omställning knyts därmed till en etablerad konfliktyta mellan stad och land.

– Det är fullt förståeligt att man månar om sina väljare och deras vardag, säger Anke Fischer, men vi menar att en rättvis omställning måste betraktas ur ett långsiktigt och mer övergripande perspektiv som väger in de effekter omställningen kommer innebära längre fram och för framtida generationer. I dagens debatt reduceras ofta diskussionen till att handla om hur man ska kunna behålla status quo för enskilda väljargrupper som ställs emot varandra. Debatten om en rättvis omställning blir då en slags retorisk dragkamp om olika grupper, istället för att handla om vilka strukturella förändringar som kan gynna fler på sikt. 

Den aktuella studien baseras på riksdagsdebatter från förra mandatperioden, men Anke Fischer menar att forskningsresultaten är minst lika relevanta i relation till dagens debatter om den gröna omställningen eftersom frågan om rättvisa och takten i omställningen till ett fossilfritt samhälle bara blir mer och mer aktuell.

– När rättvisa reduceras till att handla om att skydda den enskildes intressen så går den moraliska tyngd begreppet har – som en generell princip som gäller för alla – förlorad. Dessutom riskerar en debatt som handlar främst om detaljer kring enskilda förslag att vända uppmärksamheten från de stora samhällsförändringar som vi står inför, säger Anke Fischer.

Den vetenskapliga artikeln som ligger till grund för resultaten har sammanställts i en policy brief med tre rekommendationer till riksdagspolitikerna om hur man framåt kan föra en mer konstruktiv diskussion om rättvisa i den gröna omställningen.

Kontakt

Anke Fischer, professor
Institutionen för stad och land, Avdelningen för miljökommunikation,
Sveriges lantbruksuniversitet SLU
tfn +46 (0)18-673556, e-post anke.fischer@slu.se

CV-sida för Anke Fischer

Policy Brief

Omslag policy brief.

Stoppar rättviseargument Sveriges omställning till ett fossilfritt välfärdssamhälle? Länk till policy briefen

Artikeln

Fischer, A., Joosse, S., Strandell, J., Söderberg, N., Johansson, K., & Boonstra, W.J. (2023). How justice shapes transition governance -  a discourse analysis of Swedish policy debates. Journal of Environmental Planning and Management.

https://doi.org/10.1080/09640568.2023.2177842