SLU-nyhet

Uppföljning av miljövänlig utrangering av IT-hårdvara vid SLU

Publicerad: 14 februari 2023

Sedan hösten 2020 kan SLU:s IT-leverantör Atea tillhandahålla en återtagningstjänst som är både säker och miljövänlig. Siktet är inställt på 100 % återtag. Under 2022 kom SLU upp till ett återtag på över 50 %, en snabb och positiv utveckling under de första två åren.

Den största klimatpåverkan från IT-hårdvara uppstår under tillverkningsprocessen. Med hjälp av SLU:s upphandlade IT-leverantör Atea och deras återtagningstjänst av köpt IT-hårdvara i form av datorer och smarta telefoner m.m., har vi tillsammans lyckats spara över 428 ton CO2-ekvivalenter. Återtagningstjänsten innebär även minskad miljöpåverkan i stort.

SLU har antagit Uppsala klimatprotokolls utmaning om att försöka uppnå 100 % återtag av köpt IT-hårdvara senast år 2030. Ett återtag på 100 % innebär att all IT-hårdvara som SLU upphandlar, köper in eller hanterar på något sätt lämnas till en återtagspartner och sedan återanvänds eller återvinns.

- Inom Uppsala klimatprotokoll finns ett delmål till 2023 med återtag av IT-hårdvara på minst 40 %. Under 2022 nådde SLU över 50 % återtag, en bra utveckling under de här två första åren. Vi ser fram emot att fortsätta följa utvecklingen och har goda förhoppningar om ett fortsatt ökat återtag, säger Karin Bäckman, miljökoordinator vid SLU.

Lämna in din uttjänta IT-hårdvara

När du vill bli av med uttjänt datorutrustning, t.ex. stationära och bärbara datorer, bildskärmar och smarta telefoner kontakta SLU Service i Alnarp, Skara, Umeå eller Uppsala, se kontaktuppgifter längre ner. Vid orter utöver dessa kontaktas SLU Service på närmaste ort där SLU Service finns representerade. För mer information, se rutinen för avfallshantering (SLU-125) under rubriken 5.14.1.

OBS! Innan IT-hårdvaran lämnas till SLU Service är det viktigt att ha fyllt i de blanketter som krävs enligt ekonomihandbokens kapitel 9.5.1 Utrangering av IT-utrustning.

Relaterade sidor: