SLU-nyhet

Hur påverkar jordbearbetning ogräsregleringen av fröätare?

Publicerad: 13 november 2023
En tistel i en åker. Foto.

Jordlöpare är en skalbaggsgrupp som bland annat äter ogräsfrön. I en ny studie har förekomsten av jordlöpare visat sig relatera till hur väl antalet ogräsfrön regleras i direktsådda fält utan jordbearbetning. Desto fler jordlöpare, desto mindre ogräsfrömängd.

Trots att ogräsmedel används orsakar ogräs betydande skördebortfall. Jordlöpare är en slags skalbaggar som kan äta mycket ogräsfrön och därför erbjuda biologisk bekämpning av ogräs. Jordbearbetning kan påverka jordlöpare negativt men man vet inte hur detta i sin tur påverkar den biologiska bekämpningen av ogräs. Ola Lundin från institutionen för ekologi på SLU fick anslag från SLU Centrum för biologisk bekämpning 2021 för att undersöka detta.

– Under 2021 tog vi prover i 30 höstrapsfält i Västergötland under 2021. Tio höstrapsgrödor vardera hade etablerats efter plöjning, med reducerad jordbearbetning eller genom direktsådd, säger Ola.

Jordlöpare och ogräs identifierades

Sedan tog Ola och hans medarbetare jordprover i mars och augusti och satte dem i växthuset på förgroning, tillväxt och identifiering av ogräs från fröbanken. Mängden ogräs på markytan provtogs med dammsugarprover i juni och juli och antalet frön räknades i laboratoriet.

Jordlöpare provtogs med fallfällor i maj, juni och juli. De insamlade jordlöparna identifierades och räknades i laboratoriet. Vitgröe (Poa annua) var det vanligaste ogräset i fröbanken. Ogräsfrömängden i fröbankarna skilde sig inte mellan olika jordbearbetningsmetoder, men ogräsfrömängden på markytan var lägre med reducerad jordbearbetning. Antalet och artrikedomen av jordlöpare skilde sig inte heller mellan jordbearbetningsmetoderna.

– Det kan bero på att skalbaggarna hann återhämta sig från störningen och återkoloniserade fälten efter jordbearbetningen som utfördes året före provtagningen innan Höstrapssådden, säger Ola.

Fler jordlöpare ger mindre ogräsfrö

Förekomsten av jordlöpare var korrelerad till reglering av ogräsfrö i direktsådda fält; ogräsfrömängden reglerades starkare desto fler jordlöpare det fanns. Detta tyder på att jordlöparna reglerar mängden ogräsfrön i dessa fält.

Den 13 november höll Eirini Lamprini Daouti från institutionen för växtproduktionsekologi ett webbinarium, arrangerat av SLU Nätverk växtskydd och SLU Centrum för biologisk bekämpning, och berättade om resultaten. Det här projektet är en del av ett större projekt som undersöker ogräspredation på olika sätt.

­– Framöver kommer vi även att titta på hur ogräsmedel har använts i de olika fälten och vad det har för inverkan på resultaten, sa Eirini.


Kontaktinformation

Ola.Lundin@slu.se, 018-673402

eirini.daouti@slu.se, 018-67 20 49