SLU-nyhet

Fortsatt hög kvalitet i forskning och miljöanalys ska säkras

Publicerad: 07 september 2022

Nu införs en kvalitetssäkringsrutin som ska garantera att SLU också framledes erbjuder miljöer och villkor som främjar hög kvalitet i forskning och miljöanalys.

– Jag är glad att gruppen som tagit fram systemet byggt på våra arbetssätt idag, och haft dialog med alla prefekter så att de nya rutiner som förstärker och knyter ihop vårt arbete idag är motiverade och genomförbara. Då finns stor anledning att ha tilltro till att arbetet blir värdefullt ur institutionsperspektiv såväl som UKÄ:s perspektiv, säger rektor Maria Knutson Wedel.

Alla svenska lärosäten granskas av Universitetskanslersämbetet, UKÄ. Granskningarna fokuserar på hur väl lärosätenas kvalitetssäkringsarbete, inklusive uppföljnings-, åtgärds- och återkopplingsrutiner, bidrar till att säkra och utveckla forskningens kvalitet. För att de ska kunna genomföra sin granskning behöver lärosätet ha en tydligt beskriven rutin för kvalitetssäkring.

Det system som nu införs knyter samman och formaliserar de rutiner som redan existerar vid SLU. De moment som tillkommer är utformade för att så lite som möjligt öka arbetsbelastningen vid institutioner och fakulteter. Genom att systemet har ett tätare tidsintervall än dagens externa KoN-utvärdering underlättas planering och framförhållning.

Rutinen som nu införs motsvarar det system som funnits i flera år för utbildningarna. Utifrån beskrivna målbilder för varje kvalitetsområde* ska institutioner och fakulteter göra en intern nulägesanalys vart fjärde år. Genom att analysera hur väl förutsättningarna för hög kvalitet i verksamheten är uppfyllda framkommer eventuella behov av förbättrings- och utvecklingsåtgärder. Dessa åtgärder ska sedan följas upp varje år i kvalitetsdialoger.

Denna interna process kompletterar, och förbereder institutionerna inför, den externa forskningsutvärderingen (Kvalitet och Nytta, KoN) som sker med ett åttaårsintervall.

Läs mer om SLU:s kvalitetssäkringssystem för forskning och miljöanalys

*Kvalitetsområden:

Kompetensförsörjning och kompetensutveckling

Utveckling och förnyelse

Infrastruktur

Samverkan och ömsesidigt lärande

God forskningssed


Kontaktinformation