SLU-nyhet

Publicerade studier om hur klimatförändringar påverkar näringsväv i sjöar

Publicerad: 12 januari 2022
isolerade plastcylindrar placerade utomhus. Foto.

Två nyligen publicerade studier tyder på förändringar i sjöarnas ekosystem på grund av klimatförändringar. Scenarier för klimatförändringar förutspår en ökad medeltemperatur i sjöar. Enligt de nyligen publicerade studierna kommer detta att förändra sjöars näringsväv, vilket resulterar i sänkt matkvalitet.

Båda studierna visar med olika metoder på effekterna av klimatförändringar i sjöars ekosystem. En av studierna använde manipulerade miljöer för att testa framtida scenarier för klimatförändringar, medan den andra studien använde data som samlats in från subarktiska och boreala sjöar i mellersta och norra Sverige.

 

Danny CP Lau är knuten till institutionen för vatten och miljö, SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, och huvudförfattare till en publikation (i Global Change Biology) som beskriver situationen i de svenska sjöarna. Forskarna studerade sammansättningen av fettsyras hos djurplankton och deras mikroskopiska födokällor. Eftersom fettsyror stöder tillväxt och överlevnad av djur- och växtliv genom att tillhandahålla energi och reglera immunförsvaret, är de en indikator på organismernas näringskvalitet och ekosystemets välbefinnande. De olika sjöarna som valts ut för provtagning gjorde det möjligt för forskarna att studera variationer mellan och inom regioner. Det möjliggjorde också för forskarna att bestämma vad i miljön som huvudsakligen påverkar näringskvaliteten hos sjöns näringsväv. Resultaten tyder på att djurplanktonets näringskvalitet minskar med en högre temperatur och minskande mängder kväve i förhållande till fosfor i sjövattnet, medan sjöns "bruning" (missfärgning på grund av ökat löst organiskt material) kan dämpa de negativa effekterna av dessa faktorer.

 

Resultaten av den experimentella studien är ett samarbete mellan flera forskare och utfördes i en subalpin miljö. Huvudförfattare till studiens publikation i Scientific Reports, är Pianpian Wu, institutionen för vatten och miljö, SLU, Sveriges lantbruksuniversitet. Forskarna använde modellering av klimatförändringar och testade effekterna av uppvärmning och "bruning". För att testa effekterna av uppvärmning och brunfärgning använde studien en avgränsad och manipulerad miljö, ett "mesokosmos". De olika enheterna av mesokosmos var termiskt isolerade plastcylindrar placerade utomhus. Forskarna kunde därigenom kontrollerade förhållandena och testa fyra olika scenarier av väderpåverkan. Studien tittade på hur näringsrika och fleromättade fettsyror samt giftigt metylkvicksilver i näringskedjan finns. Resultaten visar att en kombination av varmare vatten och dess "bruning" orsakade en högre överföring av metylkvicksilver från vatten till växtplankton vid basen av näringsväven, vilket sänkte näringsvärdet och ökade risker i kosten.