SLU-nyhet

Checklista för successiv återgång till arbetsplatsen

Publicerad: 30 september 2021

Checklistan kan användas av chef som stöd i återgången till arbetsplatsen för de som arbetat på distans under coronapandemin.

Genom att undersöka arbetsmiljön på arbetsplatsen kan risker identifieras. När riskbedömning genomförs kan chef med fördel samverka med det lokala skyddsombudet. HR-specialist kan kontaktas för stöd och bollplank. Checklistan innehåller frågor om anpassningar i lokaler, kommunikation och rutiner etc för att undvika smittspridning. Tänk på att det kan finnas risker i er verksamhet som inte tas upp i den här checklistan. I dessa fall kan chef behöva ta hjälp av en annan checklista. Vissa risker behöver åtgärdas på en gång medan andra kan skrivas upp i en handlingsplan och åtgärdas vid ett senare tillfälle. Slutligen ska åtgärderna kontrolleras och följas upp.

Regelverk AFS 2020:1, Arbetsplatsens utformning. AFS 2018:4, Smittrisker. AFS 2001:1, Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)

 

  • Hur kan trängsel undvikas på arbetsplatsen?
  • Har lokalerna rätt förutsättningar för att följa rekommendationerna om att hålla avstånd?
  • Finns tillräcklig utrustning på kontorsarbetsplatsen? Ex datorer, telefoner etc.
  • Vilka grupper behöver finnas på kontoret för att verksamheten ska fungera effektivt med hänsyn till kritiska moment?
  • Finns en prioritering av vilka verksamheter som behöver vara på plats/vilka som kan vänta med att komma tillbaka?
  • Finns en plan för hur regelbunden information och kommunikation med medarbetarna ska ske?
  • Finns utrymme för medarbetarna att prata om de eventuella förändringar som sker eller har skett på arbetsplatsen?
  • Har medarbetarna fått information om att man ska stanna hemma vid symptom på covid-19?
  • Sker täta avstämningar mellan chefer och medarbetare om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön?
  • Hur kan eventuell oro inför återgången bemötas?