SLU-nyhet

Gemensam klinisk ledningsgrupp stärker samarbetet

Publicerad: 26 februari 2021
Maria Engedahl och Nils Fall

Förståelse, tydlighet och samsyn. Det är några av ledorden som kommer upp när ledamöterna i den nya ledningsgruppen för Kliniska vetenskaper (KV) och Universitetsdjursjukhuset (UDS) beskriver sitt gemensamma uppdrag. Den gemensamma kliniska ledningsgruppen (GKL) har etablerats under 2020 och håller nu på att hitta sina arbetsformer.

Syftet med den nya ledningsgruppen är att formalisera den samverkan som finns mellan de två verksamheterna - ett forum att lyfta gemensamma problem, skärningspunkter och aktuella frågeställningar. Det var Tillsammans-projektet som definierade behovet av en ny ledningsfunktion för VH och UDS.

”Det grundar sig i att enheterna inte kan existera utan varandra, vi hänger ihop i våra verksamheter. För att det ska fungera måste det finnas en väl fungerande ledningsfunktion”, beskriver en av gruppens medlemmar bakgrunden.

De frågor som ledningsgruppen hanterar kommer från flera olika håll och är såväl stora som små. Gruppens fokus är att skapa samförstånd i gemensamma uppdrag kring utbildning, forskning och djursjukvård. Några frågor som hanteras just nu är till exempel anställningsformer och formalia kring det, arbetskulturfrågor och vårdhygien. Den gemensamma nämnaren är att det handlar om att skapa samsyn.

"Eftersom vi jobbar med att organisationerna ska känna tillit till varandra behöver vi jobba med både högt och lågt. Vi måste komma tillbaka till våra egna organisationer med fakta och motverka rykten. Vi har även rena faktafrågor som behöver lösas samt olika uppfattningar som finns, dessa måste redas ut."

Den nya ledningsgruppen har bara funnits sedan mitten av förra året, men redan nu känner gruppen att man tagit flera steg framåt.

”Vi har kommit överens om våra arbetsformer och att utveckla vår förmåga att lyssna på varandra och att alltid ha en bra och öppen ton. Om inte vi chefer fungerar bra ihop och har en bra arbetsform så är det svårt för resten av organisationen att ha det. Idag finns det en större förståelse för våra respektive svårigheter och utmaningar.”

Fakta:

Gemensamma kliniska ledningsgruppen består av representanter från KV och UDS. Det är både ett rådgivande och beredande organ.

Medlemmar: Nils Fall, Maria Engedahl, Henrik Rönnberg, Petra Dittlau (adjungerad), Elinora Johansson (adjungerad), Eva Molin (adjungerad).
Sammankallande: Anders Bjurstam


Kontaktinformation

Patrik Claesson, Kommunikatör
Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap
Institutioner: BVF, HMH & KV
patrik.claesson@slu.se
Tfn: 018-67 31 97, mobil: 0730-77 62 34