SLU-nyhet

Praktiska anvisningar för lokalbokning till höstterminen

Publicerad: 11 juni 2020

Till följd av de nya riktlinjerna för undervisning och examination kommer en ny planering och lokalbokning för höstterminen att krävas. Samtliga kurser som avser vistas i lokal på campus ska skicka in uppdaterat schema för period 1.

Dessa anvisningar avser bokning av gemensamma undervisningslokaler för höstterminen 2020

 • Period 1: Innan sommaren hanteras uppdatering av schema och lokaler endast för period 1. Lämna önskemål senast 24 juni.
 • Period 2: Hanteras efter semestern. Deadline 15 augusti.
 • För anvisningar om vad som behöver meddelas lokalbokningen samt gällande prioritering av gemensamma undervisningslokaler, se nedan.
 • För undervisning i fakulteters och institutioners egna undervisnings­lokaler, för klinisk undervisning samt fältundervisning gäller de anvisningar som framgår av rektors och prorektors beslut.

Inledning

Rektor och prorektor/utbildningsnämndens ordförande beslutade den 8 juni om nya riktlinjer för undervisningens bedrivande vid SLU från den 15 juni och framåt:

Universitetsövergripande inriktningsbeslut gällande undervisning och examination från 15 juni 2020 med anledning av den pågående covid-19-pandemin (SLU ID: SLU.ua.2020.1.1.1-2319)

Nya anvisningar för undervisning och examination inom utbildning på grund- och avancerad nivå med anledning av den pågående covid-19-pandemin (SLU ID: SLU.ua.2020.1.1.1-2319)

Av dessa riktlinjer framgår att undervisning och examination på grund- och avancerad nivå får genomföras campusbaserat om den utformas så att Folkhälsomyndighetens rekommendationer och SLU:s anvisningar i anledning av pandemin upprätthålls.

Den vanliga bokningen av schema och undervisningslokaler inför höstterminen är i princip klar. Den kan emellertid inte användas under hösten eftersom en viktig förutsättning för undervisning på campus är att avstånd på minst 1,5 meter mellan personer måste hållas. Som framgår av bilagan till prorektors beslut innebär detta i många fall att bara mellan hälften och en tredjedel av platserna i undervisningslokalerna kan nyttjas. 

En följd av detta är att en ny planering och bokning av undervisningslokaler måste göras inför hösten. Mycket tydliga prioriteringar behöver ske av vilken undervisning och vilka undervisningstillfällen som kan rymmas i salarna. Dessa prioriteringar framgår av prorektors beslut samt nedan.

Allmänna anvisningar för bokning av gemensamma undervisningslokaler

För att undervisningslokalerna ska räcka till behöver en stor andel av undervisningen i höst genomföras digitalt. Det är möjligt att boka fysiska lokaler där det är särskilt motiverat. Den fysiska undervisningen ska således mer ses som ett komplement till den digitala.

Max 50 personer får delta i samband med fysisk undervisning, men det kan även vara lämpligt att lägga föreläsningsliknande undervisningstillfällen med mindre grupper än så digitalt.

Innan önskemål om lokal skickas till lokalbokningen behöver en första prioritering göras av vilka undervisningstillfällen som ska ske på campus. Prioriteringen bör ske på kursnivå men också på högre nivå. Förslag till bokning av fysisk undervisning bör passera institutionsstudierektorer/motsvarande, innan underlag för önskad bokning går till lokalbokningen.

Undervisningstillfällen som ska ske i gemensamma undervisningslokaler på campus:

Samtliga kurser, inkl. årskurs 1, ska skicka in uppdaterat schema för period 1. Om du skickar in ett redan befintligt schema - Markera tydligt i färg de undervisningstillfällen där lokal behövs. Markera också om tider ska ändras då hänsyn tagits till bokningsmodulerna nedan.

Använd med fördel den vanliga schemabeställningsmallen. Fyll i kurskod, aktivitet, antal studenter samt ev. behov av särskild utrustning i lokalen. Aktiviteter som t.ex. examina, seminarier och andra interaktiva övningar prioriteras.

Mejla informationen till lokalbokningen på aktuell ort.

Finns lokaler som inte är gemensamma undervisningslokaler, men som under hösten frekvent kommer användas till undervisning för att maximera antalet lokaler, kan i vissa fall dessa göras bokningsbara i TimeEdit via lokalbokningen. Meddela i så fall lokalbokningen som undersöker om det är möjligt att lösa under en begränsad tid.

Bokningsmoduler

För att minska konkurrensen om lokaler kommer undervisning på campus att få bokas in på ett eller flera tvåtimmarsmoduler enligt följande (gäller ej examinationer):

 • Pass 1: 08.00 - 10.00
 • Pass 2: 10.30 - 12.30
 • Pass 3: 13.00 - 15.00
 • Pass 4: 15.30 - 17.30

Bokning av examination

För att veta vilka examinationer som önskas genomföras i lokal på campus ska ny förfrågan skickas enligt nedan:

 • Institutioner som själva helt hanterar tentamenstillfällen skickar schemabeställningsmallen till lokalbokningen på aktuell ort.
 • Institutioner i samarbete med Tentamensservice skickar tentamensbeställningsmallen till Tentamensservice på aktuell ort. 
 • Omtentamen gällande kurser VT20 bokas i mån av plats. Förfrågan om lokal skickas in löpande till aktuell kontakt i punkterna ovan.

Digitala scheman

 • Period 1: Samtliga scheman visas digitalt via TimeEdit. Lokaler i dessa scheman är att anse som bokade först när bokningsbekräftelse från lokalbokningen är utskickad till respektive beställare. Detta beräknas ske i mitten av juli. Kontrollera då noga att schemat stämmer och att lokal är tilldelad.
 • Period 2: Samtliga scheman har lokaler tilldelade och visas digitalt via TimeEdit. Dessa lokaler är dock ännu inte att räkna som bekräftade. De ligger kvar i bokningssystemet i väntan på åtgärd, beroende på vilken utveckling diverse anvisningar från Folkhälsomyndigheten och SLU:s ledning tar. (Gäller Uppsala och Umeå)

 Tidplan

 • För period 1 (2020-08-31 till 2020-11-01): Senast onsdag den 24 juni ska önskemål om undervisningslokaler vara lokalbokningen tillhanda. Besked om lokaltilldelning bekräftas i mitten av juli.
 • För period 2 (2020-11-02 till 2021-01-17): Senast lördag 15 augusti ska önskemål om undervisningslokaler vara lokalbokningen tillhanda. Mer information kommer skickas ut i god tid innan deadline.

Här finns information om antal platser i lokalerna på huvudorterna då hänsyn till avstånd tagits.

Prioriteringskriterier enligt prorektors beslut (s. 5)

För nyttjandet av gemensamma undervisningslokaler gäller följande:

 • Undervisningslokaler inkl. tentamenssalar ska nyttjas så att social distansering kan upprätthållas. Maximalt 50 personer får delta samtidigt i en lokal. Vid större grupper än 50 personer gäller fortsatt digitalt genomförande.
 • Förstaårsstudenter behöver få en bra start på sina studier och komma in i stu­dentlivet på studieorten. Vid lokalbrist prioriteras därför kurser som ingår i första terminen på program före andra kurser. Prioriteringen gäller program både på grund- och på avancerad nivå.
 • För att maximera utnyttjandet av gemensamma undervisningslokaler exkl. tentamenssalar begränsas bokningsmöjligheten till 2-timmarsmoduler.
 • Vid lokalbrist prioriteras examination före undervisning, särskilt tentamina som inte går att omforma till hemtentamina och därmed inte kan genomföras på distans. Även så kallade stopptentamina ska prioriteras vid behov.
 • Vid lokalbrist prioriteras seminarier, övningar och andra moment med hög interaktivitet före föreläsningar.
 • För att upprätthålla den sociala distansen och minimera risken för korsande flöden mellan undervisningslokaler och i gemensamma inomhus- och utomhusmiljöer, är det angeläget att schemaläggningen görs med tillräckliga raster (minst 30 minuter) mellan olika grupper. Med olika start- och sluttider på modulerna, ökar möjligheterna att distansen upprätthålls vid resor till och från campus.

Detta innebär en prioriteringsordning enl. nedan:

Undervisningsmoment eller examination med:

Fler än 50 studenter                                 

 • Digitalt
 • Förstaårsstudenter- digitalt/delad grupp

Färre än 50 studenter/delad grupp

Examination 

 • 1. Campus

Lektion        

 • Förstaårsstudenter, ”hög interaktivitet”        2. Campus
 • Förstaårsstudenter, ”lägre interaktivitet”      3. Campus
 • Högre årskurser, ”hög interaktivitet”             4. Campus
 • Högre årskurser, ”lägre interaktivitet”           5. Campus

 

För frågor kontakta:

Uppsala/Umeå:

Lokalbokning: lokalbokning@slu.se
Tentamensservice: tentamen@slu.se

Alnarp:

Lokalbokning: lokalbokning.alnarp@slu.se
Tentamensservice: tentamen.alnarp@slu.se

 

Relaterade sidor:

Sidansvarig: internkommunikation@slu.se