SLU-nyhet

Uppföljning av SLU:s miljömål 2019

Publicerad: 28 februari 2020

SLU har övergripande miljömål inom energianvändning, tjänsteresor, inköp, utbildning och miljöanalys. Universitetet har även som vision att vara klimatneutralt senast 2027.

Hur har det gått? Den årliga uppföljningen av miljömålen är nu klar och inom flera av målen ser det positivt ut. Utsläppen från SLU:s totala resande har minskat med hela 30 % per helårsanställd sedan 2013. Tittar vi enbart på inrikes flygresor har utsläppen minskat med 28 %. De flesta av målen inom utbildning och miljöanalys går ut 2020 och alla delmål ser ut att nås. Exempelvis svarar 80 % av studenterna vid kursutvärderingarna att de anser att hållbarhet har integrerats i den aktuella kursen. Även miljömålen inom inköp har uppnåtts. I de upphandlingar, som resulterat i avtal med startdatum under 2019, har i samtliga fall en miljöriskanalys genomförts. I åtta av dessa har miljöriskanalysen resulterat i specifika miljökrav i respektive upphandling.

Mer utförlig information kring uppföljningen av alla våra miljömål finns på vår webbsida.

Relaterade sidor: