SLU-nyhet

SLU först ut att få högsta betyg för kvalitetssäkringsarbete

Publicerad: 25 mars 2020
Porträttbild på SLU:s rektor Maria Knutson Wedel.

I dag, onsdag nåddes SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) av beskedet att universitetet har fått det samlade omdömet godkänt kvalitetssäkringsarbete av Universitetskanslersämbetet, UKÄ. Det är det högsta betyget utifrån UKÄ:s bedömningskriterier. Inget annat universitet har tidigare fått omdömet godkänt.

– Det är oerhört glädjande att vi får kvitto på att våra processer för kvalitetsarbete bedöms hålla god kvalitet. Vi har en stor spridning på utbildningar, från vetenskapligt grundad djuromvårdnad till modernt, högteknologiskt och hållbart bruk och bevarande av naturresurser. Utbildningar ges också över hela Sverige och med internationella inslag. Så det är inte enkelt att finna en systematik som fungerar för alla, säger Maria Knutson Wedel, rektor vid SLU.

I sitt yttrande framhåller UKÄ:s bedömargrupp att det finns ett stort engagemang bland lärosätets anställda för utbildningsfrågor. Vidare beskriver gruppen att SLU:s styrkor är det systematiskt uppbyggda kvalitetssystemet, den väl strukturerade och inkluderande processen för de årliga utbildningsgranskningarna och de resulterande kvalitetsrapporterna. Bedömargruppen lyfter även fram studenternas möjlighet att delta i kvalitetsarbetet och en väl utvecklad kvalitetskultur.

Utbildningshandboken och sidorna ”Beslut i utbildningsfrågor” och ”Kvalitetssäkring av utbildningen” på medarbetarwebben lyfts fram som goda exempel på bra kommunikation.

– Jag är fantastiskt glad och stolt över den välutvecklade kvalitetskultur vi har inom utbildningen på alla nivåer och vill gratulera oss alla till det välförtjänta resultatet godkänt, säger Karin Holmgren, prorektor SLU.

Utdrag från det samlade omdömet från UKÄ:
Bedömargruppens yttrande pekar ut flera positiva inslag i SLU:s kvalitetssäkring. Särskilt glädjande är vad bedömargruppen skriver om lärarnas, doktorandernas och studenternas delaktighet:

 ”Lärosätet har en väl utvecklad kvalitetskultur som väsentligt minskar risken för bristande delaktighet samt utgör en god förutsättning för engagemang och ansvarstagande hos såväl lärare, doktorander och övrig personal som studenterna vid lärosätet. Studentinflytandet inom kvalitetssystemet ger studenter goda möjligheter att delta i arbetet.”

Det samlade omdömet av lärosätets kvalitetssäkringsarbete ges på en tregradig skala enligt följande:
- Godkänt kvalitetssäkringsarbete
- Godkänt kvalitetssäkringsarbete med förbehåll
- Ifrågasatt kvalitetssäkringsarbete


Kontaktinformation

Mediekontakter                                      
press@slu.se
018-67 15 00