SLU-nyhet

SLU:s förtjänstmedaljer 2019 till Ågren, Jeppson-Eldrot och Melnyk

Publicerad: 13 september 2019

I samband med årets promotionshögtid den 5 oktober kommer SLU:s medaljer till personer som gjort förtjänstfulla insatser att delas ut. Den stora förtjänstmedaljen går till professor emeritus Göran Ågren. Förtjänstmedaljen i guld går till ledarutvecklare Eva Jeppson-Eldrot, medan förtjänstmedaljen i silver går till biträdande universitetslektor Charles Melnyk.

SLU:s stora förtjänstmedalj tilldelas professor Göran Ågren

Göran Ågren är professor emeritus i ekosystemekologi. Hans forskning har under mer än 50 år handlat om att utveckla matematiska modeller som så exakt som möjligt beskriver kolets och kvävets kretslopp i ekosystem, framför allt i skogsmark. Modeller av denna typ är viktiga underlag i diskussioner om övergödning och kolbalanser. Modeller av skogsekosystem är också en del av de enorma modeller som inbegriper hela jordens klimat.

Göran Ågren disputerade i matematisk fysik vid Chalmers 1975. Han rekryterades samma år till det stora forskningsprogrammet "Barrskogslandskapets ekologi", som sökte kompetens inom matematisk modellering. Sedan dess har Göran verkat vid SLU i Uppsala som forskare, forskningsledare och professor, och som prefekt och ledamot i olika utskott på fakultetsnivå. Göran Ågren blev professor i systemekologi 1986 och var fram till pensioneringen 2012 ansvarig för enheten för systemekologi, först vid institutionen för ekologi och miljövård och senare vid institutionen för ekologi.

Genom en omfattande och internationellt mycket högt ansedd arbetsinsats har Göran Ågren bidragit till att den ekologiska forskningen vid SLU har placerats på världskartan, och många utländska gästforskare har sökt sig till SLU för att jobba med de teoretiska ramverk som han har utvecklat. Han är fortfarande aktiv som redaktör för två välrenommerade vetenskapliga tidskrifter och kommer fortfarande nästan dagligen till SLU och bidrar med sin kunskap.

SLU:s förtjänstmedalj i guld tilldelas ledarutvecklare Eva Jeppson-Eldrot

Eva Jeppson-Eldrot är i grunden socionom, utbildad vid Stockholms universitet. Utifrån SLU:s dåvarande rektors fokus på utveckling av det akademiska ledarskapet rekryterades hon till SLU 2012 som ledarutvecklare vid Gruppen för hållbart ledarskap i akademin. Uppgiften var att bistå SLU:s chefer och ledare med stöd- och utvecklingsinsatser på både individ-, grupp- och organisationsnivå. Innan dess hade hon arbetat som chef, internkonsult och processledare, strategisk samordnare för chefs- och ledarskapsutveckling, konsult i frågor om individ-, grupp- och verksamhetsutveckling samt projektledare, och hade därmed mycket värdefulla erfarenheter att dela med sig av.

Under sin relativt korta period vid SLU – fram till pensioneringen i maj 2019 – gjorde Eva Jeppson-Eldrot, tillsammans med sina kollegor, ett banbrytande arbete med att förändra, förvandla och förnya synen på det akademiska chefs- och ledarskapet. Under denna tid planerade och genomförde hon, tillsammans med sina kollegor, chefs- och ledarutbildningar, och gav stöd – både i grupp och individuellt – med allt från chefsstöd, processtöd i verksamhetsutveckling, verksamhetsplanering, värdegrundsarbete och organisationsutveckling till ledningsgruppsutveckling och grupputveckling.

Många av dagens chefer och ledare vid SLU har haft förmånen att ta del av Eva Jeppson-Eldrots kunskaper och erfarenheter samt känt, upplevt och fångats av hennes drivkraft, engagemang och medmänsklighet.

SLU:s förtjänstmedalj i silver tilldelas biträdande universitetslektor Charles Melnyk

Charles Melnyk är en lovande ung forskare, och världsledande expert på skadade växters unika förmåga att läka och åter koppla samman de kärlsystem som transporterar vatten, näring och hormoner i växten – det fenomen som utnyttjas vid ympning. Ympning är en mycket gammal och utbredd teknik, men kunskapen om vad som sker på molekylär nivå är mycket begränsad – hur det är möjligt att en individ kan fogas till en annan, att de inte stöter bort varandra utan istället startar en process för att läkas ihop till en sammansatt vävnad.

Charles Melnyk kommer från Kanada. Han disputerade vid University of Cambridge 2011, där han sedan ledde ett forskningsprojekt som studerade ympningsmekanismer hos backtrav, växtgenetikens främsta modellväxt. År 2016 utsågs Charles Melnyk till Wallenberg Academy Fellow, med fem års finansiering och placering vid SLU:s institution för växtbiologi. Han har sedan dess fått flera nya betydande forskningsbidrag och har byggt upp en stark och växande forskargrupp.

Utöver en grundläggande förståelse för de processer som styr kärlens sammanväxning, syftar Charles Melnyks studier även till att effektivisera ympningsprocessen, utöka antalet arter som kan ympas och att hitta nya sätt att motverka angrepp av parasitära ogräs.

Medaljerna utdelas vid SLU:s promotionshögtid i Uppsala den 5 oktober.

Pressbilder

(Får publiceras fritt i anslutning till artiklar om förtjänstmedaljerna. Fotograf ska anges.)

Göran Ågren. Foto: Linnea Berglund

Eva Jeppson-Eldrot. Foto: Jenny Svennås-Gillner

Charles Melnyk. Foto: Markus Marcetic (KVA)
(för högupplöst pressbild, se Wallenbergstiftelsernas Mediabank)

Fakta:

Om SLU:s förtjänstmedaljer

SLU delar i år ut sina förtjänstmedaljer för tionde gången. Medaljen instiftades genom ett beslut i styrelsen i april 2009 och finns i tre valörer. Det är också styrelsen som beslutar om vilka personer som ska belönas.

Den stora förtjänstmedaljen är, i korthet, förbehållen forskningsinsatser som bedöms "enastående i ett internationellt perspektiv" medan den mindre guldmedaljen är avsedd att belöna "föredömlig, exceptionell insats av bestående värde". Förtjänstmedaljen i silver är avsedd för en ung lovande talang till exempel "inom området innovationer och samverkan".

Tidigare års medaljörer


Kontaktinformation

Sune Lindh, akademisekreterare
Ledningskansliet, SLU
sune.lindh@slu.se018-67 10 12, 070-524 99 48

Sidansvarig: David.Stephansson@slu.se