SLU-nyhet

Notiser från LTV:s fakultetsnämnd den 11 december 2019

Publicerad: 19 december 2019

(The notes in english below)

Mötesdagen inleddes med ett gemensamt möte för Fakultetsnämnden-LTV och fakultetens prefekter. Strategiarbetet påbörjades med en gemensam workshop.

Mer om SLU:s pågående strategiarbete finns att läsa om här.

Institutionsbesök

Prefekt Rickard Ignell och stf prefekt Erik Alexandersson gästade nämnden och presenterade institutionen för växtskyddsbiologis nuläge och framtidsplaner.

Beslut

Beslutsärenden som gällde:

  • Förslag att inrätta en ny forskarskola knuten till SLU Grogrund vid LTV-fakulteten 2020.
  • Utseende av två sakkunniga vid befordran till universitetslektor i ett ärende vid institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning.
  • Examinationsrätter för utbildning på grund- och avancerad nivå vid LTV-fakultetens institutioner.

Strategiska satsningar 2021

Startades diskussionen om strategiska satsningar på LTV-fakulteten inför kommande års anslagsfördelning för att möjliggöra att satsningarna kan sättas igång med mindre fördröjning.

Samverkansstödjande verksamhet

Den samverkansstödjande verksamheten vid enheten för samverkan och utveckling diskuterades i syfte att tydliggöra fakultetens uppdrag till enheten.

Rekrytering

Rekryteringsplan för fakulteten 2020 diskuterades.

----

Notes from the LTV Faculty Board Meeting 2019-12-11

The Faculty Board meeting day began with a joint meeting with the Heads of departments at LTV. The strategy work began with a joint workshop.

Read more about SLU:s ongoing strategy work here.

Department visit

Rickard Ignell and Erik Alexandersson visited the Board and presented the Department of Plant Protection Biologhy's current position and future plans.

Decisions

Decision matters were:

  • Proposal for a decision to establish a new research school connected to SLU Grogrund during 2020.
  • Appointment of two experts in promotion to Senior Lecturer in one case at the Department of Landscape Architecture, Planning and Administration.
  • Examination rights for education on basic and advanced levels at the faculty departments.

Strategic initiatives 2021

The discussion on strategic initiatives at the LTV faculty was initiated before the allocation of grants in the coming years to enable the investments to be started with less delay.

Collaborative support activities

The collaboration support activities at the Unit for Collaboration and Development were discussed with a view to clarifying the faculty's assignments to the unit.

Recruitment

The recruitment plan for the Faculty 2020 was discussed.

 

Translated with help of Google Translate

Fakta:

Vill du se protokoll? Gå in på denna sida och följ instruktionerna (du måste vara inloggad på medarbetarwebben). Välj Fakultetsnämnden för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap.

Vem sitter i fakultetsnämnden?

---

 Want to see previous minutes? Go to this page and follow the instructions and select Fakultetsnämnden för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap.. The notes only come in Swedish.

 

Members of the faculty board

 


Kontaktinformation
Sidansvarig: anette.neldestam@slu.se