SLU:s strategiarbete inför strategin för 2021-2025

Senast ändrad: 12 september 2023

Den 24 september beslutade SLU:s styrelse om en ny strategi för perioden 2021–2025. Beslutet har föregåtts av en process där studenter och medarbetare har lämnat synpunkter på ett idédokument. Dessa synpunkter har tagits om hand i diskussioner i rektors ledningsråd och SLU:s styrelse. Efter att styrelsen fattat beslut om strategin arbetar rektors ledningsråd med prioriterade åtgärder kopplade till strategin. Åtgärderna ska återfinnas i en årligt reviderbar verksamhetsplan.

SLU:s strategi för 2021–2025

Strategin ska i första hand fylla interna behov och krav, samt vara känd i organisationen. Strategin behöver förhålla sig till den statliga budget- och styrprocessen, samt ta hänsyn till andra styr- och planeringsprocesser på SLU.

Den beslutade strategin finns att läsa här >>

I SLU:s nya strategimodell är fakulteternas strategier bilagor till universitetsstrategin. Det finns inte några separata inriktningsdokument avseende utbildning, fortlöpande miljöanalys, samverkan eller internationalisering, utan allt ingår i universitetsstrategin. Ytterligare en skillnad jämfört med den tidigare strategimodellen är att de prioriterade åtgärderna flyttas till ett eget dokument som är reviderbart, nämligen SLU:s verksamhetsplan. Uppföljning av hur strategin genomförs samt revidering av åtgärderna blir därmed moment i den sedvanliga årscykeln för verksamhetsplanering och anslagsfördelning.

Den nya modellen beskrivs närmare här >>

Processen för strategiarbetet

Under hösten 2019 utarbetades ett idédokument med förslag på tre fokusområden i strategin. Idédokumentet innehöll också förslag på ny vision och verksamhetsidé.

Idédokumentet remitterades till alla medarbetare och studenter. Prefekter, chefer och kårordföranden ansvarade för att på lämpligt sätt ge medarbetare och studenter möjlighet att inkomma med synpunkter och att sammanställa dessa i en webb-enkät. Under våren 2020 togs remissvaren omhand och arbetades in i strategin tillsammans med synpunkter från rektors ledningsråd och SLU:s styrelse.

Idédokumentet kan läsas här >>

Som underlag för idédokumentet användes styrelsens och ledningens strategidiskussioner, diskussioner vid vårens prefektmöte samt strategiska dokument såsom KoN-utvärderingen och analyser gjorda i fördubblingsprojektet. Ett viktigt bidrag var också de synpunkter som inhämtades i särskild ordning från medarbetare, studenter, externa intressenter och SLU:s nya International Advisory Board.

Medarbetarnas synpunkter fångades upp via rektors prefektmöte. Inför mötet fick prefekterna i uppgift att utifrån ett färdigt material diskutera vilka verksamhetsövergripande områden som SLU bör prioritera, och de gavs även möjlighet att lägga till ytterligare områden som de ansåg vara viktiga.

Studenternas synpunkter kanaliserades via SLUSS, som fick samma diskussionsunderlag som prefekterna, och uppmanades att göra motsvarande diskussionsövning tillsammans med sina medlemskårer.

För att få synpunkter från externa intressenter anordnade SLU en workshop med inbjudna deltagare, i syfte att medverka i den omvärlds- och framtidsanalys som utgör grunden för strategin. Strategin diskuterades också i SLU:s nya International Advisory Board i november 2019 och augusti 2020.

SLU:s styrelse har diskuterat strategins utformning vid flera sammanträden innan beslut fattades i september 2020. Arbetet har kontinuerligt stämts av i rektors ledningsråd, där dekanerna ingår och kan framföra fakulteternas synpunkter.

Fakulteternas strategiarbete

Fakulteter och institutioner påbörjade sitt strategiarbete under hösten 2019, och arbetar enligt ett tidsschema som är anpassat till deras egen planering av verksamheten. Fakultetsstrategierna delgavs styrelsen som preliminära utkast i september 2020, och beslutas av fakultetsnämnderna innan årsskiftet 2020/21.

Institutionernas strategiarbete

Institutionernas strategiarbete ingår som en del i verksamhets- och kompetensförsörjningsplanerna, vilka ska bygga på strategisk analys av omvärlden och av verksamhetens behov, och används i styrningen av institutionens verksamhet.