SLU-nyhet

Så ska regelverk följas bättre

Publicerad: 22 februari 2017

Internrevisionen har granskat SLU:s process för att säkerställa att regler efterlevs.

Syftet har varit att bedöma i vilken utsträckning det finns en god intern styrning och kontroll avseende regelefterlevnad, vilket kan utgöra stöd vid styrelsens bedömning av om verksamheten med rimlig säkerhet följer gällande rätt.

Internrevisionens sammanfattande bedömning är att processen väsentligen kan förbättras. Internrevisionens bedömning grundar sig främst på följande brister:

• Ansvar för att övergripande utveckla och förvalta processen för att säkra regelefterlevnad är inte tydligt.

• Ansvarsfördelningen mellan de olika rollerna/funktionerna inom universitetets kärnverksamhet och universitetsadministration är otydlig.

• Det saknas både systematisk uppföljning och rutiner för hur avvikelser ska rapporteras till olika nivåer inom organisationen.

De väsentligaste rekommendationerna är i korthet följande:

• Att en funktion inom SLU tilldelas ett tydligt ansvar för att övergripande utveckla och förvalta processen för att säkerställa regelefterlevnad.

• Att tydligare ansvarsfördelning etableras mellan de olika rollerna/funktionerna i kärnverksamheten och universitetsadministrationen för att säkerställa att regler efterlevs.

• Att nyckelkontroller för att följa upp regelefterlevnad utvecklas och implementeras. Det bör även utvecklas rutiner för när och till vilken instans avvikelserapporteringen ska lyftas.

https://internt.slu.se/Organisation-och-styrning/uppfoljningar-och-indikatorer/internrevision/revisionsrapporter/


Kontaktinformation