Hoppa till huvudinnehåll

Regelverk

Här listas webbsidor, inklusive nyheter och kalenderhändelser, som har med SLU:s regelverk att göra.


Det finns 18 sidor som är taggade med Regelverk:

EUdom

Vi är starkt kritiska till utslaget i EU-domstolen om den nya gentekniken Crispr. Det hotar vår framtida livsmedelsförsörjning och arbetet med att minska jordbrukets negativa miljöpåverkan.

Ny ärendehandbok för handläggare

Hur ska ett ärende beredas inför beslut? Vad innebär offentlighetsprincipen? Vem ansvarar för vad i hanteringen av ett ärende? Det och mycket mer kan du få reda på i den nya ärendehandboken på

EU:s GMO-lagstiftning får underkänt av forskare

Forskare har analyserat GMO-lagstiftningen i EU och kommit fram till att regelverket kring genetiskt modifierade grödor är inkonsekvent och oförutsägbart. De diskuterar ett gemensamt regelverk för

Miljömål uppdaterade

Nu är status på de övergripande miljömålen uppdaterade. Här finns mer information om hur det går!

UKÄutvärdering

UKÄ har utvärderat universitetens och högskolornas arbete med att främja en hållbar utveckling. Sveriges lantbruksuniversitet får mycket goda omdömen i utvärderingen, där det också konstateras att

Gamla regelverk bromsar utveckling av nya växtskydd

Det finns en stark vilja från politiker, odlare och konsumenter att satsa på alternativa växtskydd för miljön och hälsans skull. Ändå har mängden sålda kemiska bekämpningsmedel under senare år legat

Rektorsbloggseptember

När Boel Flodgren blev rektor för Lunds universitet 1992, så var hon den första kvinnliga rektorn vid ett större universitet i Europa. I dag är fördelningen mellan kvinnor och män bland Sveriges

Se inspelning av Mistra Biotechs seminarium i Almedalen

Ta del av Mistra Biotech:s seminarium, om hur moderna växtförädlingstekniker ska få en chans i Sverige och EU i framtiden, som hölls i Almedalen den 4 juli 2017. Paneldeltagare från forskning,

Budget

SLU:s budgetunderlag för perioden 2018–2020 tar sin utgångspunkt i riksdagens beslut om anslag för 2017, samt i regleringsbrevet för SLU 2017. Förutom de medel som där anvisas, föreslår SLU att

Regelefterlevnad

Internrevisionen har granskat SLU:s process för att säkerställa att regler efterlevs. Syftet har varit att bedöma i vilken utsträckning det finns en god intern styrning och kontroll avseende

Reseklimattillägg

Felaktiga klimatarvoden har debiterats vid resebokning. Vår resebyrå Egencia håller nu på att försöka åtgärda så att rätt arvode sätts enligt vår miljöpolicy. Varje flygresa ska belastas med en

Divestering

SLU:s styrelse fattade på torsdagen beslut om divestering från fossil energi av SLU:s anknutna stiftelsers fondinnehav. Divestering betyder motsatsen till investering och rent konkret innebär det att

Loading…