SLU-nyhet

SLU:s förtjänstmedaljer 2016 till Danell, von Bothmer och Westin

Publicerad: 31 augusti 2016

I samband med årets promotionshögtid den 8 oktober kommer SLU:s medaljer till personer som gjort förtjänstfulla insatser att delas ut. Den stora förtjänstmedaljen går till professor Kjell Danell (Vilt, fisk och miljö). Förtjänstmedaljen i guld går till professor Roland von Bothmer (Växtförädling), medan förtjänstmedaljen i silver går till forskare Rebecka Westin (Husdjurens miljö och hälsa).

Kjell Danell (foto: Kerstin Huss-Danell), Roland von Bothmer (foto: Julio Gonzalez) och Rebecka Westin (foto: Daniel Westin).

SLU:s stora förtjänstmedalj tilldelas professor Kjell Danell 2016
Kjell Danell är professor emeritus i viltekologi. Hans huvudsakliga forskningsområde har rört samspelet mellan djur och växter, främst i det norra barrskogsbältet men även i arktiska områden och på savanner. En stor del av forskningen har rört däggdjur, från bisam till älg, men han har även arbetat med insekter och fåglar. Han har ett mycket omfattande forskarnätverk, både inom och utom landets gränser.

Kännetecknande för Danells forskning, utöver den gedigna vetenskapliga kvaliteten, är en stark koppling till aktuella problem inom t.ex. viltförvaltning eller naturvård inom skogsbruket. Mer än kanske någon annan har han bidragit till att ny ekologisk kunskap har kunnat tillämpas i praktiskt svenskt skogsbruk. Kunskapsöverföring till det omgivande samhället är något han har tagit på största allvar.

En viktig insats under senare år var Danells förarbete till det som kom att bli SITES – en ny nationell infrastruktur för fältbaserad ekologi- och miljöforskning, som är central för SLU:s verksamhet idag. Ett stort intresse på senare tid är att tillgängliggöra historiska data, från medeltiden och framåt, om vilt, jakt och skog.

SLU:s förtjänstmedalj i guld tilldelas professor Roland von Bothmer 2016
Roland von Bothmer är professor emeritus i kulturväxternas genetik och förädling. Som forskare och handledare av doktorander har han haft en tydligt internationell profil, med insatser i utvecklingsländer och på senare tid i uppbyggnaden av den globalt viktiga genbanksverksamheten på Svalbard.

von Bothmer har på ett förtjänstfullt sätt utvecklat SLU:s samverkan med det omgivande samhället. Han var en drivande kraft för en nordisk samordning av växtförädling i ett samarbete mellan näringsliv och myndigheter. Han lade också grunden för det framgångrika Partnerskap Alnarp, ett samarbete som syftar till att stärka konkurrenskraften i de areella näringarna och som idag involverar ett 100-tal partners.

Under sin långa tid vid SLU har von Bothmer verkat för universitetet i en rad befattningar, bland annat som förste dekan vid den fakultet som har basen i Alnarp. Med stort mod och på ett förtjänstfullt sätt har han bidragit med insatser som fortsätter att ha stort värde för SLU:s utveckling och roll i samhället. Han hade en nyckelroll i utvärderingen Kvalitet och Nytta, som blev ett naturligt avstamp för ett större förändringsarbete. Han var även ledare för projektet "Vägval vid SLU – Hur förändras ett universitet?".

SLU:s förtjänstmedalj i silver tilldelas forskare Rebecka Westin 2016
Rebecka Westin är forskare vid SLU:s institution för husdjurens miljö och hälsa i Skara; en tjänst hon kombinerar med att vara djurhälsoveterinär och rådgivare med inriktning på grisar vid Gård och Djurhälsan (f.d. Svenska Djurhälsovården).

Rebecka Westin disputerade 2014 med en avhandling som visade att "strategisk halmning", dvs. att ge suggor betydligt mer halm inför grisningen än vad som är brukligt i konventionell smågrisproduktion, har fördelar både när det gäller djurhälsa och produktion. Som företagsdoktorand, verksam både i akademin och i djurhälsovården, kunde hon medverka till att forskningresultaten snabbt omsattes i praktiskt djurhälsoarbete.

Medaljerna utdelas vid SLU:s promotionshögtid i Uppsala den 8 oktober. Vid samma tillfälle delas även rektor Mårten Carlssons pris ut, till f.d. statskonsulenten agronom Per Andersson.

Mer information
Sune Lindh, akademisekreterare
018-67 10 12, 070-524 99 48, sune.lindh@slu.se

Om SLU:s förtjänstmedaljer
SLU delar i år ut sina förtjänstmedaljer för sjunde gången. Medaljen instiftades genom ett beslut i styrelsen i april 2009 och finns i tre valörer. Det är också styrelsen som beslutar om vilka personer som ska belönas.

Den stora förtjänstmedaljen är, i korthet, förbehållen forskningsinsatser som bedöms "enastående i ett internationellt perspektiv" medan den mindre guldmedaljen är avsedd att belöna "föredömlig, exceptionell insats av bestående värde". Förtjänstmedaljen i silver är avsedd för en ung lovande talang till exempel "inom området innovationer och samverkan".

Pressbilder (Får publiceras fritt i anslutning till artiklar om förtjänstmedaljerna. Fotograf ska anges.)

Kjell Danell
Porträtt. Foto: Kerstin Huss-Danell
I skogen. Foto: Kerstin Huss-Danell

Roland von Bothmer
Porträtt. Foto: Julio Gonzales
På Svalbard. Foto: Åsmund Asdal

Rebecca Westin
Porträtt: Foto: Daniel Westin
I stallet: Foto: Daniel Westin


Kontaktinformation
Sidansvarig: David.Stephansson@slu.se