CV-sida

Michael Krikorev

Michael Krikorev
Mykolog med inriktning på storsvampars utbredning och ekologi. Arbetar med rödlistning och bedömningar av arters förekomst, status och populationstrender.

Presentation

Mykolog med inriktning på storsvampars utbredning och ekologi.

Ansvarar för ArtDatabankens expertkommitté för svampar. Arbetar med rödlistning och bedömningar av arters förekomst, status och populationstrender. Medverkar i utvecklingen av interaktiva system med fokus på naturvårdsfrågor och praktisk tillämpning av kunskap om arter och deras ekologi.

Arbetar också med inventeringar och som lärare på kurser i mykologi. Tidigare engagerad som koordinator för att utveckla en nationell övervakning av marklevande svampar i syfte att öka kunskapen om vanligt förekommande arter och deras status.

Mycologist with focus on the ecology and distribution of macrofungi.
In charge of the Swedish expert committee of fungi. Working with red-list assessments of fungal species and analysis of their distribution, status and population trends. Participates in the development of interactive systems, with a focus on conservation issues and practical applications of species data. Also engaged as a teacher of courses in mycology. Previously worked as a coordinator to develop methods for a national monitoring of macrofungi.

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Miljöanalytiker vid SLU Artdatabanken; SLU Artdatabanken Terrestra ekosystem 1
Telefon: 018-672734
Postadress:
Box 7007
750 07 UPPSALA
Besöksadress: Almas allé 8E, Uppsala, Uppsala